logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Ako uverejniť tlačovú správu či PR článok
Ako získať prístup do služby Tlačové správy
 1. Ak u nás chcete uverejňovať komerčné správy (PR články, tlačové správy) je potrebné zaregistrovať sa a uhradiť poplatok za používanie služby tlacovespravy.sme.sk (ďalej len Služba). Pre registráciu je potrebné vyplniť všetky povinné údaje v prihlasovacom formulári, a súčasne akceptovať Podmienky používania Služby. Po odoslaní registrácie obdrží Zadávateľ email potvrdzujúci registráciu do Služby.
 2. Prihlásenie do Služby bude registrovanému Zadávateľovi sprístupnené po úhrade poplatku za Službu. Poplatok za Službu je Zadávateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti zálohovej faktúry, ktorú obdrží v krátkom čase na emailovú adresu ním uvedenú v registrácii.
 3. Po úhrade zálohovej faktúry (suma musí byť pripísaná na účet Petit Press, a.s. ako prevádzkovateľa stránky) bude registrovanému Zadávateľovi doručený email potvrdzujúci aktiváciu konta.
Ako uverejniť tlačovú správu, úprava správy
 1. Po zadaní prihlasovacích údajov v prihlasovacom boxe vpravo hore na hlavnej stránke sa Zadávateľ môže prihlásiť do systému, a používať Službu (publikovať a editovať svoje správy, resp. pozastaviť publikovanie svojich správ etc.).
 2. Pre pridanie novej správy kliknite na odkaz "Zaradiť novú tlačovú správu" a vyplňte povinné údaje o správe: titulok, výber rubriky, podtitul, a následne text samotnej správy. Upozornenie: za autorské práva k vkladaným textom je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ. Viac na tému titulkovanie.
 3. Pre vkladanie textu správy použite jeden z nástrojov editora „Vložiť prostý text“ alebo „Vložiť z Wordu“ – podľa toho, či chcete vložiť neformátovaný (prostý), alebo formátovaný text. Ak text po nakopírovaní do editora pomocou „Vložiť z Wordu“ vykazuje znaky nesprávneho riadkovania alebo veľkosti či typu písma, použite nástroj „Vložiť prostý text“, t.j. nakopírujte a vložte váš text ako neformátovaný, a zmenu formátovania uskutočnite následne pomocou možností nástrojovej lišty editora Tlačových správ.
 4. Potom nastavte dátum zverejnenia vašej správy: zaškrtnite políčko pri nápise "Verejne publikovaná správa", to znamená že vaša správa bude publikovaná od vami nastaveného dátumu, a napokon v závere procesu tlačidlom "Úprava tlačovej správy" potvrďte úpravy správy.
 5. Pre editovanie správy (zverejnenej, alebo čakajúcej na zverejnenie) použite odkaz "Úprava tlačovej správy” v riadku pri konkrétnej správe v zozname vašich správ. Pre zmenu stavu správy (napr. ukončiť publikovanie) zmeňte jej stav odškrtnutím pri nápise "Verejne publikovaná správa"; resp. po ukončení editácie (napr. zmene obsahu) a potvrďte zmeny kliknutím na Úprava tlačovej správy.
  NEPREHLIADNITE:
  Titulkujete správne tlačové správy?
  Najčastejšie chyby, ktorých sa treba vyvarovať pri titulkovaní a písaní tlačovej správy

Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ

V procese zaraďovania novej správy registrovanému Zadávateľovi poskytuje prostredníctvom editora systém nasledujúce voliteľné funkcie:

Pridanie/zmena hlavnej fotky k článku: K článku je možné vložiť (uploadovať) max. jednu hlavnú fotografiu, ktorá môže byť kedykoľvek  zamenená za aktuálnejšiu. Umiestnenie hlavnej fotografie je mimo tela správy - vpravo hore, jej šírka bude upravená na 300 pixelov. Hlavnú fotografiu odporúčame komponovať  ako štvorec. Akceptovaný formát súboru je výhradne *jpg; limit objemu dát zdrojovej fotografie je max. 5MB. Ak nevložíte do systému ku komerčnej správe vašu fotografiu, systém pri správe nezobrazí žiadnu hlavnú fotografiu. Upozornenie: za autorské práva k vkladaným fotografiám je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ. (!)Viete prečo uvádzať zdroj fotografie?

Pridanie fotografie do tela článku - postup s nahratím obrázka na server: 1) Pomocou zeleného tlačidla "Pridať fotografiu do článku" musíte najprv uploadovať (nahrať) súbor s fotografiou na server tlacovespravy.sme.sk. 2) Následne pomocou ikony s obrázkom stromčeka v nástrojovej lište editora vyberiete vami nahratý (uploadovaný) súbor, ktorého názov sa vám objaví po kliku na menu Zoznam obrázkov. 3) Po výbere nahratého súboru voľbu potvrdíte tlačidlom Vložiť. Celý proces nezabudnite potvrdiť tlačidlom Úprava tlačovej správy v dolnej časti stránky.  Iný postup je, že po kliku na ikonu s obrázkom stromčeka v nástrojovej lište editora len vložíte URL obrázka uloženého na vašom serveri (alebo inde na internete) do riadku URL obrázka v otvorenom dialógovom okne, a potvrdíte tlačidlom Vložiť. Celý proces nezabudnite potvrdiť tlačidlom Úprava tlačovej správy v dolnej časti stránky. Viac...  Upozornenie: za autorské práva k vkladaným fotografiám je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ. (!)Viete prečo uvádzať zdroj fotografie? 

Pridanie náhľadovej fotky (perex foto): K správe môžete vložiť (uploadovať) jednu malú fotografiu (tzv. náhľadovú resp. perex fotografiu), ktorá sa zobrazí pri Podtitule správy v rade vylistovaných správ príslušnej rubriky. Formát (rozmer) náhľadovej fotografie ktorý je potrebné pred jej vložením dodržať (š x v) je 150 x 100 pixelov; akceptovaný formát je výhradne *jpg; limit objemu dát zdrojovej fotografie je max. 5MB. Upozornenie: Dbajte na správny výrez! Snímky komponované na výšku môžu byt zle čitateľné, resp. iný ako vyššieuvedený rozmer systém nemusí automaticky správne orezať s ohľadom na obsah fotografie. (Tip: online nástroj na úpravu fotografií nájdete napr. TU). Ak nevložíte do systému k vašej správe perex foto, systém zvolí ilustračný obrázok naznačujúci perex foto. Upozornenie: za autorské práva k vkladaným fotografiám je plne zodpovedný registrovaný zadávateľ.  Viac na tému náhľadová fotografia.

Vložiť/upraviť médiá(video): Pomocou ikony s dvoma filmovými políčkami v nástrojovej lište editora možete do tela správy Vložiť/upraviť video. Po kliku na ikonu v otvorenom dialógovom okne vložte do riadku „Súbor/URL" adresu na video umiestnené externe na internete (napr. na youtube), potvrďte tlačidlom Vložiť, a následne zmeny potvrďte tlačidlom Úprava tlačovej správy v dolnej časti stránky. Viac...  Upozornenie: za autorské práva k vkladaným médiám je plne zodpovedný registrovaný zadávateľ

Hyperlink: V texte správy (Obsah - text samotného článku) môžete označiť myšou určité slovo alebo slovné spojenie a vložiť hyperlink, t.j. prepojenie na vašu web stránku (alebo dokument či súbor uložený na vašom serveri) ktorá priamo súvisí s obsahom správy. Okno pre vloženie adresy pre hyperlink poskytne editor v procese zaraďovania správy po kliknutí na ikonu prepojenia (∞ hyperlink) v nástrojovej lište editora.

Ďalšie možnosti editora: Editor tiež umožňuje ďalšie možnosti: napr. zarovnanie textu, zmenu jeho veľkosti, typu, či farby písma. V nástrojovej lište editora vyberte príslušný nástroj a postupujte podľa inštrukcií v jednotlivých dialógových oknách; zmeny priebežne ukladajte cez odkaz "Úprava tlačovej správy”Viac...

Šablóny: Prihlásený Zadávateľ môže pod svoje správy vkladať rôzne predvolené "Šablóny" s textom bližšie predstavujúcim svoju spoločnosť. Vytvorte si preto "Šablónu" (resp. viacero "Šablón"). Tie budete môcť pri k novozaraďovanej správe vybrať pomocou voliteľnej funkcie "Pripojiť šablónu priradenú k firme").

"Zobraziť aj v sekcii sme.sk": Uverejnenie správ mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk (t.j. v inej sekcii servera Sme.sk), ponúkané ako voliteľná možnosť pri procese zaraďovania novej komerčnej správy (odkaz "Zobraziť aj v sekcii sme.sk"), nie je zahrnuté v poplatku za prístup k službe Tlačové správy a jej používanie, je službou osobitne spoplatnenou (Cenník textovej reklamy na Sme.sk TU). Zaškrtnutie tejto možnosti znamená prejavenie vášho záujmu o zvláštnu cenovú ponuku, s ktorou Vás bude kontaktovať náš obchodný tím.

Viac užívateľov: Jeden Zadávateľ môže mať viac užívateľov, ktorí systém používajú. Pre vytvorenie nového užívateľa použite odkaz "Vytvoriť nového užívateľa" a riaďte sa pokynmi systému. 

-vm- 

Odpovede na často kladené otázky

Kontakt pre technickú podporu: tlacovespravy@smeonline.sk

Chcete vedieť viac o inzercii na Sme.sk? Sledujte nové články nášho blogu Reklama.sme.sk:

                                                  RSS Facebook Google Plus Twitter Tumblr


Posledná aktualizácia dokumentu: 14.11.2013