logo
Centrála pre zverejňovanie PR článkov na weboch Sme.sk.
Sme.sk | Tlačové správy | Často kladené otázky

Často kladené otázky

 

(Kliknutím na otázku prejdete na odpoveď).


O čom je projekt Tlačové správy?

Kto je prevádzkovateľom stránky tlacovespravy.sme.sk?

Kto sú čitatelia stránky tlacovespravy.sme.sk a aká je jej návštevnosť?

Pre koho má význam zaplatiť si ročný prístup do služby Tlačové správy?

Ak sme agentúra a máme viac klientov, pre  ktorých chceme zverejňovať tlačové správy, stačí nám jeden zaplatený prístup?

Ako postupovať ak mám záujem o jednorazové uverejnenie PR článku a nateraz nechcem využiť predplatený prístup do služby?

Môžem podporiť viditeľnosť a čítanosť pr-článku objednaného na zverejnenie v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk?

Kto môže na tlacovespravy.sme.sk pridávať nové správy?

Ako sa môže firma stať registrovaným zadávateľom správ na tlacovespravy.sme.sk?

Je služba uverejňovania tlačových správ spoplatnená?

Aké služby má k dispozícii registrovaný zadávateľ?

Aký je postup uverejnenia článku na stránke tlacovespravy.sme.sk?

Za akých podmienok môžem uverejniť tlačovú správu v inej sekcii Sme.sk, t.j. mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk?

Musia byť novo zaraďované správy zatriedené do rubrík?

Môže služba tlacovespravy.sme.sk zverejniť PR článok?

Je počet správ ktoré môže registrovaný zadávateľ zverejniť limitovaný?

Je obsah správ ktoré môže zadávateľ zverejniť obmedzený?

Môžeme ako registrovaný zadávateľ obsah správy meniť?

Môžeme zverejniť pri tlačovej správe aj fotografiu?

Náhľadová fotografia (perex foto) má nesprávny výrez.

Text zadaný do editora mi ukazuje iné riadkovanie a teda i vzhľad článku: veľmi široké odstavce, resp. medzery medzi jednotlivými odstavcami. Ako to mám riešiť ?

Možem vložiť obrázok či video aj do textu (tela) správy?

Ako vložiť do textu správy hyperlink?

Čo je to Šablóna a načo slúži?

Môže mať jeden zadávateľ viac užívateľov?

Ako vložiť do správy odkaz na súbor?

Na koho sa obrátiť pre otázky súvisiace s aktiváciou služby alebo pre problém s prihlásením do systému?

Kam sa obrátiť pre viac informácií o zverejnení správy v inej sekcii (mimo tlacovespravy.sme.sk)?

 

Chcete vedieť viac o inzercii na Sme.sk? Sledujte nové články nášho blogu Reklama.sme.sk:

                                                  RSS Facebook Google Plus Twitter Tumblr

O čom je projekt Tlačové správy?

Dajte o sebe vedieť - to je jednoducho vyjadrené poslanie novej služby servera Sme.sk s názvom Tlačové správy. Obsah jednotlivých rubrík webstránky tlacovespravy.sme.sk je tvorený tretími stranami - registrovanými zadávateľmi (spoločnosťami, firmami, ďalej len Zadávatelia) a je určený na uverejňovanie textových komerčných informácií (tlačové správy, PR články) doplnenými fotografiami. Systém je súčasne centrálou na zverejňovanie jednotlivých platených pr-článkov v rubrikách servera Sme.sk.

 

Kto je prevádzkovateľom stránky tlacovespravy.sme.sk?

Prevádzkovateľom stránky tlacovespravy.sme.sk je Vydavateľstvo Petit Press, a.s. Bratislava, ktoré vydáva denníky SME, Új Szó, Korzár; týždenník Vasárnap, dvojtýždenník TV Svet, regionálne týždenníky MY, sieť bezplatných novín ECHO a mesačník Lišiak. Je taktiež prevádzkovateľom najnavštevovanejšieho spravodajského servera Sme.sk.

 

Kto sú čitatelia stránky tlacovespravy.sme.sk a aká je jej návštevnosť?

Viac informácií sa dozviete tu.

 

Ak sme agentúra a máme viac klientov, pre  ktorých chceme zverejňovať tlačové správy, stačí nám jeden zaplatený prístup?

Jeden prístup slúži na zverejňovanie správ výhradne o subjekte a v prospech subjektu, ktorý si prístup zaplatil. Ak má agentúra viac klientov, musí si pre každého svojho klienta v prospech ktorého chce zverejňovať správy zakúpiť samostatný prístup, t.j. uhradiť zvlášť za každého klienta poplatok za používanie Služby v zmysle platného cenníka textovej reklamy.

 

Pre koho má význam zaplatiť si ročný prístup do služby Tlačové správy?

Predplatený ročný prístup do služby Tlačové správy má význam pre firmy, ktoré potrebujú rýchlo, a súčasne pravidelne informovať o svojich novinkách. Výhodami ročného prístupu k Službe je jednak úspora času (po získaní prístupu k Službe nemusíte riešiť objednávky a voľné termíny pre jednotlivé pr-články, svoju správu si zverejníte v priebehu pár minút sami); a súčasne predstavuje úsporu peňazí (ročný prístup je ekonomickejší oproti nákupu zverejnenia samostatných správ na tlacovespravy.sme.sk už pri počte publikovaných správ vyššom ako jedna mesačne). Okrem jednoročného obdobia je však možný aj prístup na 6 mesiacov, resp. na štvrťrok. Viac v platnom cenníku textovej reklamy. Pravidelné zverejnenie pr-článkov na tlacovespravy.sme.sk výrazne pomáha webu zadávateľa pokiaľ ide o jeho pozíciu vo vyhľadávači Google. Viac o výhodách riešenia tiež TU

 

Ako postupovať ak mám záujem o jednorazové uverejnenie PR článku a nateraz nechcem využiť predplatený prístup do služby?

Zaslaním požiadavky na internet@petitpress.sk si môžete objednať jednorazové zverejnenie pr-článku (správy) v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk, vrátane sekcie tlacovespravy.sme.sk (napr. aj na hlavnej stránke Sme.sk, alebo v sekciách EkonomikaTech a pod., resp. priobjednať si aj avizovanie titulku pr-článku vo widgete Tlačové správy na Sme.sk; cenník nájdete TU). Po dohodnutí si sekcie, termínu zverenenia a ceny budete vyzvaní na úhradu zálohovej faktúry (za zverejnenie sa platí vopred). Okrem objednávky bude potrebné dodať v určitej lehote danej cenníkom podklady (text, obrázky). Viac o výhodách riešenia TU.

 

Môžem podporiť viditeľnosť a čítanosť pr-článku objednaného na zverejnenie v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk?

Áno, na podporu lepšej viditeľnosti a čítanosti pr-článku, ktorý si zakupujete v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk, si môžete priobjednať napríklad Odkaz na PR článok vo widgete na hlavnej stránke Sme.skv spravodajstve Sme.sk (cena: 100 €/24 hodín + dph). Viac o výhodách riešenia TU

 

Kto môže na tlacovespravy.sme.sk pridávať nové správy?

Prístup k službe uverejňovania tlačových správ (ďalej len Služba) majú len Zadávatelia, ktorí uhradili poplatok za používanie Služby. Vydavateľovi zaslaný registračný formulár sa považuje za Zadávateľovu objednávku Služby. Zadávateľ má právo používať Službu výhradne vo svojom mene a vo svoj prospech, t.j. platná registrácia do Služby je neprenosná na iného Zadávateľa. V prípade že Zadávateľ použije Službu (zverejní, resp. upraví správy) v prospech iného Zadávateľa, prístup k Službe mu môže byť Vydavateľom odmietnutý bez nároku na vrátenie poplatku za používanie Služby. Za dôvod na odmietnutie prístupu k službe sa nepovažuje ak sa ako Zadávateľ do Služby zaregistruje agentúra na základe písomného poverenia svojho klienta, v prospech ktorého bude zverejňovať správy. V takom prípade je však Zadávateľ - agentúra povinná Prevádzkovateľovi Služby na požiadanie do 24 hodín od žiadosti poskytnúť písomný doklad o svojom poverení na daný konkrétny účel. Neposkytnutie dokladu o poverení zakladá právo Prevádzkovateľa prístup k Službe Zadávateľovi – agentúre odmietnuť.

 

Ako sa môže firma stať registrovaným zadávateľom správ na tlacovespravy.sme.sk?

Po registrácii a úhrade poplatku za prístup k Službe obdrží registrovaný Zadávateľ emailovú správu o aktivovaní konta, a po prihlásení sa do Služby môže Zadávateľ začať Službu aktívne používať. Zodpovednosť voči Vydavateľovi za prístup k Službe nesie Zadávateľ, a to aj v prípade, že svoj prístup k Službe deleguje tretej osobe (napr. agentúre). Viac tiež TU.

 

Je služba uverejňovania tlačových správ spoplatnená?

Prístup k Službe (a jej používanie) sú Vydavateľom spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka (ďalej len Cenník). Vydavateľ si vyhradzuje právo Cenník meniť.

 

Aké služby má k dispozícii registrovaný zadávateľ?

Zverejnenie správ na stránke tlacovespravy.sme.sk, editáciu správ vrátane načasovania ich zverejnenia, vkladanie predvolených šáblón firmy k správe, vloženie obrázkov k správe a ďalšie voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ poskytované nástrojom na editovanie (editor); systém tiež môže byť používaný viacerými užívateľmi jedného registrovaného zadávateľa; a na vyžiadanie je možné objednať si zverejnenie správy mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk, t.j. v inej sekcii servera Sme.sk (napr. na hlavnej stránke Sme.sk, alebo v sekciách Ekonomika, TechSpravodajstvo a pod.).

 

Aký je postup uverejnenia článku na stránke tlacovespravy.sme.sk?

Postup nájdete TU, resp. na adrese http://tlacovespravy.sme.sk/pg/ako-uverejnit-tlacovu-spravu/
NEPREHLIADNITE: Najčastejšie chyby, ktorých sa treba vyvarovať pri titulkovaní a písaní tlačovej správy
 

Za akých podmienok môžem uverejniť tlačovú správu v inej sekcii Sme.sk, t.j. mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk ?

Uverejnenie tlačových správ mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk (t.j. v inej sekcii servera Sme.sk), ponúkané ako voliteľná možnosť pri procese zaraďovania novej tlačovej správy (odkaz "Zobraziť aj v sekcii sme.sk"), nie je zahrnuté v poplatku za prístup. resp. používanie Služby tlacovespravy.sme.sk, a je službou osobitne spoplatnenou v zmysle Cenníka.

 

Musia byť novo zaraďované správy zatriedené do rubrík?

Áno, príspevky musia byť zatriedené do zoznamu rubrík stránky tlacovespravy.sme.sk, z ktorých si zadávateľ vyberá pri zaraďovaní novej správy. Zoznam rubrík je vylistovaný aj v ľavom navigačnom menu.

 

Môže služba tlacovespravy.sme.sk zverejniť PR článok?

Pre účely použitia služby tlacovespravy.sme.sk nerozlišujeme PR články alebo tlačové správy. Ide o textové komerčné informácie, prípadne doplnené fotografiami, či hyperlinkami na videosúbory.

 

Je počet správ ktoré môže registrovaný zadávateľ zverejniť limitovaný?

Počet správ je neobmedzený, s výhradou ak zadávateľ poruší pravidlo férovosti a obmedzí iných zadávateľov (napr. neúmerným počtom zverejnených správ v krátkom časovom úseku). Vtedy si Prevádzkovateľ stránky môže uplatnť právo obmedziť počet tlačových správ zverejnených jedným zadávateľom.

 

Je obsah správ ktoré môže zadávateľ zverejniť obmedzený?

Pri dodržaní poslania stránky (zverejňovanie firemných tlačových správ s obsahom slúžiacim na propagáciu služieb a noviniek registrovaných firiem či inštitúcií) je jediným obmedzením obsahu správ zákonnosť a férovosť publikovaných textov a fotografií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť resp. odmietnuť prístup k službe uverejňovania tlačových správ, ak zadávateľ zverejnením správy, resp. správ poškodí záujmy iných zadávateľov, najmä (avšak nielen) publikovaním nepravdivých, neetických alebo nezákonných informácií; súčasne má Vydavateľ právo správu s nezákonným alebo neférovým obsahom zo stránky tlacovespravy.sme.sk bez upozornenia stiahnuť. Viac v Podmienkach používania.

 

Môžeme ako registrovaný zadávateľ obsah správy meniť?

Áno, napr. pre účely aktualizácie obsahu správy (uloženej alebo zverejnenej) použite pri konkrétnej správe v zozname vašich správ odkaz "Upraviť”. Pre zmenu stavu správy (napr. ukončiť publikovanie) zmeňte stav  potvrdením, resp. po zmene obsahu správy potvrďte tlačidlom "Úprava tlačovej správy".

 

Môžeme zverejniť pri tlačovej správe aj fotografiu?

Áno, postup nájdete v časti Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ TU. (!)Viete prečo uvádzať zdroj fotografie?

 

Náhľadová fotografia (perex foto) má nesprávny výrez.

Odporúčanie v časti Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ TU.

 

Text zadaný do editora mi ukazuje iné riadkovanie a teda i vzhľad článku: veľmi široké odstavce, resp. medzery medzi jednotlivými odstavcami. Ako to mám riešiť ?

Býva to zväčša spôsobené skrytým formátovanim resp. šablónami textového editora, v ktorom bol pôvodný text vytvorený. Nakopírujte a vložte váš text ako neformátovaný, a zmenu formátovania uskutočnite následne pomocou možností nástrojovej lišty editora Tlačových správ. Riešenie je opísané aj v postupe Ako uverejniť tlačovú správu, úprava správy, bod 3. TU.

 

Možem vložiť obrázok či video aj do textu (tela) správy?

Áno, postup nájdete TU, alebo v časti Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ: fotografia TU; video: TU(!)Viete prečo uvádzať zdroj fotografie?

 

Ako vložiť do textu správy hyperlink?

Áno, postup pre hyperlink v texte nájdete v časti Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ TU. TIP: Prečítajte si aj ako vkladať hyperlink do fotografie (a vytvoriť hyperlink v obrázku)

 

Čo je to Šablóna a načo slúži?

Prihlásený Zadávateľ môže pod svoje správy vkladať vopred predvolené "Šablóny" s textom bližšie predstavujúcim svoju spoločnosť. Vytvorte si preto "Šablónu" resp. viacero šablón; tie budete môcť pri zaraďovaní novej správy vybrať k vašej správe ako vopred pripravené informácie. Postupujte cez záložku Šablóny pomocou voliteľnej funkcie "Vytvoriť novú šablónu").

 

Môže mať jeden zadávateľ viac užívateľov?

Jeden registrovaný Zadávateľ môže mať viac užívateľov, ktorí systém používajú. Pre vytvorenie nového užívateľa použite odkaz "Vytvoriť nového užívateľa" a riaďte sa pokynmi systému.

 

Ako vložiť do správy odkaz na súbor?

V článku môžete vytvoriť odkaz na súbor, postupujte podľa pokynov pre vloženie hyperlinku, postup nájdete v časti Voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ TU

 

Na koho sa obrátiť pre otázky súvisiace s aktiváciou služby alebo pre problém s prihlásením do systému?

V prípade problémov kontaktujte prosím technickú podporu na tlacovespravy@smeonline.sk.

 

Kam sa obrátiť pre viac informácií o zverejnení správy v inej sekcii (mimo tlacovespravy.sme.sk)?

Kontaktujte, prosím na internet@petitpress.sk, radi Vám pripravíme riešenie na mieru. 

 

Chcete vedieť viac o inzercii na Sme.sk? Sledujte nové články nášho blogu Reklama.sme.sk:

                                                  RSS Facebook Google Plus Twitter TumblrNa začiatok dokumentu

-vm-

Posledná aktualizácia: 19.3.2015