SME
Štvrtok, 21. október, 2021 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

5 vecí, ktoré by mal spĺňať správny biznis účet

Biznis účet by mal byť pomocníkom, ktorý podnikateľa neobmedzuje pri práci.

Podnikanie si žiada celého človeka. Pri rozvíjaní biznisu je mnoho aktivít, ktorým sa musí podnikateľ venovať urgentne. Nadväzovanie obchodných kontaktov, prieskum trhu a príprava ponúk pre klientov sú pre úspech projektu kľúčové. Preto by mal byť biznis účet pracovať spoľahlivo a nezaťažovať vás pri práci. Podľa čoho ho spoznáte?

3small-biznissmesk2-r700_res.jpg

1. Neob­me­dzené platby

Ak sa nech­cete zaťa­žo­vať ráta­ním pla­tob­ných ope­rá­cií na účte a ich cenou, je pre vás ide­álny balík slu­žieb, ktorý posky­tuje neob­me­dzené platby. Nové VÚB Biz­nis účty neob­me­dzujú pri­jí­ma­nie platieb, odo­sie­la­nie elek­tro­nic­kých SEPA pla­tieb cez Inter­net a Mobil ban­king, ani platby kar­tou u obchod­ní­kov doma aj v zahra­ničí. A to všetko v rámci základnej ceny za vedenie účtu.

2. Fixná cena

Aby vás neprek­va­pili výdaje na konci mesiaca, hľa­dajte účet s fix­ným poplat­kom za všetky ope­rá­cie, ktoré potre­bu­jete. Chceli by ste dostá­vať SMS správy o stave účtu, mať pois­te­nie pre prí­pad, že budete PN alebo spo­riaci účet s dob­rou úro­ko­vou sadz­bou? Vyberte si ten správny VÚB Biz­nis účet. S novými pod­ni­ka­teľ­skými účtami využí­vate zdarma služby Inter­net ban­kingu, Mobil ban­kingu, push a e-mai­lové noti­fi­ká­cie o pohy­boch na účte či Fle­xip­re­vod k spo­ria­cemu účtu.

2small-biznissmesk2-r466_res.jpg

3. Elek­tro­nické výpisy v cene účtu

O stave pod­ni­ka­teľ­ského účtu treba mať pre­hľad. V dnešnej digitálnej dobe je ideálny mesačný elektro­nický výpis, ktorý si viete stiah­nuť v Inter­net ban­kingu alebo si nasta­viť jeho zasie­la­nie na e-mail. Pri VÚB Biz­nis účtoch sú mesačné elek­tro­nické výpisy ku všet­kým typom balí­kov a pre všetky typy účtov zahrnuté v cene účtu. Elek­tro­nický výpis tak auto­ma­ticky zís­kate nie­len k bež­nému, ale aj k spo­ria­cemu a fon­do­vému účtu.

4. Väčší biz­nis – vyšší level

Rôzne druhy a fázy pod­ni­ka­nia so sebou pri­ná­šajú roz­dielne nároky na ope­rá­cie na účte. Ich objem aj počet sa mení často už počas jed­ného mesiaca. Keď zis­títe, že potre­bu­jete viac, ako ponúka bežný pod­ni­ka­teľ­ský účet, je potrebné hľa­dať balík, ktorý vám vyho­vuje. VÚB Biz­nis účty ponúkajú alternatívu pre každé štá­dium a typ pod­ni­ka­nia. Pokiaľ ste svoj biz­nis len čerstvo roz­be­hli alebo ste malým živ­nost­níkom bez zamest­nan­cov, VÚB Biz­nis účet Štan­dard je pre vás to pravé. VÚB Biz­nis účet Aktiv zas uspo­kojí aktív­nych pod­ni­ka­te­ľov so skú­se­nos­ťami, ktorí sa nechcú obme­dzo­vať v trans­ak­ciách a hľa­dajú prí­le­ži­tosti pre ďalší roz­voj. Pre úspešné obchodné spo­loč­nosti a dlho­roč­ných pod­ni­ka­te­ľov s kom­plex­nými potre­bami, ktorí využí­vajú aj POS ter­mi­nál, fon­dové účty alebo ope­rá­cie na pobočke, je ide­álny VÚB Biz­nis účet Pre­mium.

1small-biznissmesk2-r236_res.jpg

5. Jed­no­du­ché zria­de­nie

Nie je nič hor­šie, ako zdĺhavé vybavovačky sprevádzané nekonečným papierovaním. O nový VÚB Biz­nis účet môžete požia­dať na kto­rej­koľ­vek pobočke VÚB banky a stačí vám len doklad totož­nosti a doklad osved­ču­júci opráv­ne­nie na výkon pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Stret­nu­tie na kon­krét­nej pobočke si ľahko dohod­nete cez kon­taktný for­mu­lár na webo­vej stránke alebo cez službu Kon­takt. Navyše ak si otvo­ríte VÚB Biz­nis účet Štan­dard alebo Aktiv, prvé tri mesiace za vede­nie účtu nepla­títe.

Viac informácií nájdete tu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

INDEX a Slovenská sporiteľňa vyhlásili výsledky prvého ročníka súťaže.


INZERCIA 3 h

Sladké plody brusnice si okrem lahodného koláča spájame i s liečbou ochorení vylučovacej sústavy. Právom.


4 h

V rozvíjajúcom sa digitálnom svete je bezpečnosť najvyššou prioritou.


INZERCIA 11 h
Skryť Zatvoriť reklamu