INZERCIA

Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Od 01.02.2017 sa osoby prijímajúce finančné prostriedky z verejných zdrojov musia zapísať v registri partnerov verejného sektora.

Od 1. februára 2017 majú subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit povinnosť podľa zákona č. 315/2016 Z.z. zapísať sa do novo zriadeného registra partnerov verejného sektora.

Zápis do registra partnerov verejného sektora však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline ponúka slovenským i zahraničným osobám vysoko kvalitné, odborné a profesionálne služby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora a ďalších činností oprávnenej osoby. Viac informácií nájdete na  www.partnerverejnehosektora.sk.

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1.  prijímateľom finančných  prostriedkov alebo plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),
 2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,
 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 5. sa povinne  zapisuje do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)
 6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,
 7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,
 8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre registráciu partnera verejného sektora podmienku finančného limitu, ktorý je nasledovný:

a/      limit nad 100.000,- EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000,- EUR v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie z verejných zdrojov,

b/     limit nad 100.000,- EUR, ak ide o majetok.

Register partnerov verejného sektora je zriadený od 1. februára 2017. Partner verejného sektora, ktorý uzatvorí zmluvu so subjektom verejného sektora po 1. februári 2017, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy, okrem prípadu ak sa jedná o osobu, ktorá:

 1. bola k 31. januáru 2017 zapísaná v zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 2. je účastníkom zmluvy uzavretej pred 1. februárom 2017 a spĺňa podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod,
 3. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spĺňa ďalšie podmienky pre zápis,
 4. je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 5. je správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov,
 6. je oprávnená podnikať v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. je zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov účinných pred 1. februárom 2017,

ktoré musia byť zapísané najneskôr do 31. júla 2017.

Oprávnená osoba sa teda stáva Vašim dlhodobým partnerom a je preto dôležité pri výbere oprávnenej osoby dbať na jej odbornosť a skúsenosti. Profesionálne služby oprávnenej osoby spolu s odborným poradenstvom a konzultáciami je Vám plne pripravená poskytnúť Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. Pre viac  informácií navštívte stránku www.partnerverejnehosektora.sk.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,2 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

3 najväčšie chyby pri zateplení šikmej strechy

Zateplenie šikmej strechy môže pokaziť aj profesionál, ak nedodržiava niekoľko zásadných pravidiel. Pozrite sa, ktoré to sú.

Tlačové správy

EU v Bratislave udelila čestný titul doctor honors causa

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Andreasovi Wörgötterovi

Tlačové správy

Company´s autumn in the High Tatras

A good teambuilding or a good training should fulfil four main points that determine its success.

Tlačové správy

V Žiline sme vytvorili priestor, aby mladí ľudia neodišli

Stanicu sme chceli zrekonštruovať za milión korún, stálo to desať.