SME
Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Univerzitné vzdelanie v ekonómii a manažmente overené praxou

Fakulta manažmentu, líder ekonomicko-manažérskeho vzdelávania v kraji - má všetky akreditácie a silné prepojenie so zahraničím.

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji. Historicky je prvou a najdlhšie pôsobiacou vysokoškolskou inštitúciou v regióne, poskytujúcou ekonomicko-manažérske štúdium. V akademickom roku 1989/1990 vzniklo prvé univerzitné vzdelávanie v oblasti manažmentu v prešovskom kraji, pričom v priebehu veľmi dynamického rozvoja tohto štúdia v roku 2004 vznikla Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Počtom študentov (takmer 2000) je najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prešla od svojho založenia v roku 2004 dynamickým vývojom vo všetkých oblastiach akademického života ako aj pri dosahovaní akademických štandardov a kvality. Profesijne pripravuje budúcich podnikových ekonómov, manažérov, ale aj ekonómov zameraných na špecifické oblasti sektora služieb. Študenti fakulty sú pripravovaní pre prácu výkonných manažérov na stredných a vyšších stupňoch riadenia.

V súčasnosti má Fakulta manažmentu akreditovaných sedem študijných programov (každý z nich v dennej forme aj externej forme, v slovenskom jazyku aj anglickom jazyku). Zo spomínaných 7 samostatných študijných programov ide o 3 bakalárske, 2 magisterské a 2 doktorandské študijné programy. Všetky patria do dvoch študijných odborov a zároveň oblastí poznania; v prvom odbore „Ekonómia a manažment“ ponúka naša fakulta študijné programy Manažment vo všetkých stupňoch štúdia a Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. V druhom široko koncipovanom študijnom odbore „Ekologické a environmentálne vedy“ naša fakulta ponúka študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia s názvom Environmentálny manažment. Ponuku študijných programov obohacujú atraktívne študijné špecializačné zamerania formou povinne voliteľných blokov predmetov (všetky programy Fakulty manažmentu a povinne voliteľné špecializácie sú podrobnejšie uvedené v tabuľke). Mimoriadne pozitívnym výsledkom snaženia fakulty je skutočnosť, že v obidvoch uvedených študijných odboroch a zároveň oblastiach poznania, študovaných na Fakulte manažmentu, sú akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, teda aj na najvyššom – doktorandskom stupni štúdia.

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je unikátna aj tým, že sú na nej ponúkané študijné programy aj “Environmentálny manažment” aj “Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo”. Rovnako aj výskum na tej istej Fakulte manažmentu je realizovaný okrem iného aj Katedrou turizmu a hotelového manažmentu aj Katedrou environmentálneho manažmentu, čo prispieva k rozvoju výskumu moderných trendov aj v oblasti environmentálnych aspektov turizmu, ekoturizmu a pod. V oblasti obchodného správania, marketingu a psychológie obchodu prispieva fakulta študentom k poznaniu a kvalitnému štúdiu najmä cez 2 z 10 katedier: na základe výskumu Katedry manažérskej psychológie a Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Fakulta manažmentu má akreditované právo realizovať štúdium aj v zahraničnom detašovanom pracovisku.

Všetky konkrétne vyučovacie predmety, ktoré v rámci svojich študijných programov Fakulta manažmentu ponúka, môžete nájsť na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/, pričom po kliknutí na odkaz „Akreditované študijné programy 2020/2021“ je možné zvoliť si konkrétny študijný program.

Fakulta manažmentu ponúka na jednotlivých stupňoch štúdia v dennej forme (ktorá je bezplatná) aj v externej forme štúdia nasledujúce študijné programy:

Fakulta manažmentu, ako súčasť veľkej univerzity pozostávajúcej z 8 fakúlt, ponúka široké a zaujímavé spektrum voľne výberových ďalších predmetov aj zo všetkých ostatných 7 fakúlt univerzity, ktoré si študent môže a nemusí zapísať popri povinných predmetoch fakulty v našich študijných programoch. Je to taktiež silný zdroj atraktivity našej fakulty, pričom tieto možnosti súkromné vysoké školy podobného zamerania v regióne nemajú. V súlade s tým môžu študenti využívať aj mnohé ponúkané ďalšie možnosti Prešovskej univerzity v Prešove, ako sú športoviská, krytá plaváreň, aj ďalšie možnosti Fakulty športu, ale aj ponuky Filozofickej fakulty, Fakulty humanitných a prírodných vied, Fakulty zdravotníckych odborov, oboch teologických fakúlt a Pedagogickej fakulty.

Denné štúdium na fakulte je bezplatné, keďže sme verejnou univerzitou. Na externom štúdiu je u nás školné za rok približne iba polovičné oproti súkromným vysokým školám podobného zamerania. Medzi atraktívne možnosti pre absolventov magisterských študijných programov patria naše doktorské rigorózne konania s možnosťou získať podľa odboru titul PhDr. a RNDr. Zároveň má naša fakulta akreditované aj práva konať docentské habilitačné konania a profesorské vymenovacie konania v odbore Manažment.

Personálna a kvalifikačná štruktúra fakulty je veľmi priaznivá (všetci interní odborní asistenti sú nositelia PhD. titulov). Fakulta má takmer 110 pedagógov (interných učiteľov a interných doktorandov) a vyše 20 technicko-hospodárskych pracovníkov. Celé garančné prostredie fakulty, vrátane 25 profesorov a docentov na interných úväzkoch, dáva Fakulte manažmentu a jej študentom stabilnú záruku trvalého udržania všetkých akreditovaných študijných programov.

Fakulta manažmentu sa, podobne ako iné vysoké školy, v záujme zvyšovania uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobuje požiadavkám trhu práce. Výsledkom takýchto snáh bolo vytvorenie novej špecializácie (t. j. zamerania formou povinne voliteľných blokov predmetov) v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment s názvom Digitálny marketing ako aj „modernizácia“ a modifikácia existujúcich špecializácií, najmä špecializácie Manažment ľudských zdrojov a Obchod, marketing a psychológia obchodu (modifikované bloky povinne voliteľných predmetov sú v ponuke od akademického roka 2019/2020).

Výsledkom intenzívneho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe je aj sieť stredísk študentskej praxe. Fakulta má vytvorenú sieť„Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu" (52 stredísk) , čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi . Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. V posledných rokoch sa sieť stredísk študentskej praxe rozšírila aj o strediská študentskej praxe v zahraničí – v Taliansku, Španielsku, Grécku, Česku, Poľsku a na Cypre. Práve sa etablujú ďalšie strediská vo Veľkej Británii a Nemecku.

Okrem toho naši študenti Fakulty manažmentu môžu v prípade záujmu časť štúdia stráviť aj na takmer 50 univerzitách v takmer 20 krajinách EU cez mobility Erasmus+ a cez ďalšie programy sa môžu ako študenti dostať do celého sveta.

Intenzívnejšiemu prepojeniu vzdelávania a praxe prispieva tiež množstvo prednášok známych osobností z oblasti manažmentu, biznisu aj verejného života, ktoré sa na fakulte realizujú popri prednáškach interných fakultných profesorov a docentov.

Fakulta manažmentu sa snaží byť voči uchádzačom o štúdium čo najústretovejšia, a aj z tohto dôvodu prevádzkuje na adrese www.StudujManazment.sk webovú stránku určenú špeciálne pre uchádzačov o štúdium. Okrem všetkých podstatných informácií o kompletnej ponuke štúdia a podmienkach prijatia na fakultu majú uchádzači možnosť sa dozvedieť čo to zo študentského života na fakulte, či relevantných argumentoch prečo študovať práve na Fakulte manažmentu. Uchádzači o štúdium majú s nami možnosť bezprostredne komunikovať aj prostredníctvom „online chatu“, ktorý je dostupný na už spomínanom webe. Viac informácií o možnostiach štúdia na Fakulte manažmentu nájdete na www.StudujManazment.sk/ alebo https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu. Informovať sa o možnostiach štúdia a ďalších procesoch súvisiacich s prijímacím konaním je možné osobne na Oddelení pre vzdelávanie FM PU alebo na telefónnom čísle 051/4880 585.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie

Vzdelávanie je rozdelené na dve časti, a to samoštúdium a webináre.

Tlačové správy

Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia

Digitisation is bringing new opportunities to Slovakia, but is the country ready for these changes?

Tlačové správy

ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi

Rodinná firma ZAMIO v súčasnosti patrí na Slovensku k najväčším pestovateľom kráľovnej antioxidantov - arónie čiernoplodej.