SME
Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Univerzitné vzdelanie v ekonómii a manažmente overené praxou

Fakulta manažmentu, líder ekonomicko-manažérskeho vzdelávania v kraji - má všetky akreditácie a silné prepojenie so zahraničím.

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji. Historicky je prvou a najdlhšie pôsobiacou vysokoškolskou inštitúciou v regióne, poskytujúcou ekonomicko-manažérske štúdium. V akademickom roku 1989/1990 vzniklo prvé univerzitné vzdelávanie v oblasti manažmentu v prešovskom kraji, pričom v priebehu veľmi dynamického rozvoja tohto štúdia v roku 2004 vznikla Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Počtom študentov (takmer 2000) je najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva. Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove prešla od svojho založenia v roku 2004 dynamickým vývojom vo všetkých oblastiach akademického života ako aj pri dosahovaní akademických štandardov a kvality. Profesijne pripravuje budúcich podnikových ekonómov, manažérov, ale aj ekonómov zameraných na špecifické oblasti sektora služieb. Študenti fakulty sú pripravovaní pre prácu výkonných manažérov na stredných a vyšších stupňoch riadenia.

V súčasnosti má Fakulta manažmentu akreditovaných sedem študijných programov (každý z nich v dennej forme aj externej forme, v slovenskom jazyku aj anglickom jazyku). Zo spomínaných 7 samostatných študijných programov ide o 3 bakalárske, 2 magisterské a 2 doktorandské študijné programy. Všetky patria do dvoch študijných odborov a zároveň oblastí poznania; v prvom odbore „Ekonómia a manažment“ ponúka naša fakulta študijné programy Manažment vo všetkých stupňoch štúdia a Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo. V druhom široko koncipovanom študijnom odbore „Ekologické a environmentálne vedy“ naša fakulta ponúka študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia s názvom Environmentálny manažment. Ponuku študijných programov obohacujú atraktívne študijné špecializačné zamerania formou povinne voliteľných blokov predmetov (všetky programy Fakulty manažmentu a povinne voliteľné špecializácie sú podrobnejšie uvedené v tabuľke). Mimoriadne pozitívnym výsledkom snaženia fakulty je skutočnosť, že v obidvoch uvedených študijných odboroch a zároveň oblastiach poznania, študovaných na Fakulte manažmentu, sú akreditované študijné programy na všetkých troch stupňoch štúdia, teda aj na najvyššom – doktorandskom stupni štúdia.

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je unikátna aj tým, že sú na nej ponúkané študijné programy aj “Environmentálny manažment” aj “Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo”. Rovnako aj výskum na tej istej Fakulte manažmentu je realizovaný okrem iného aj Katedrou turizmu a hotelového manažmentu aj Katedrou environmentálneho manažmentu, čo prispieva k rozvoju výskumu moderných trendov aj v oblasti environmentálnych aspektov turizmu, ekoturizmu a pod. V oblasti obchodného správania, marketingu a psychológie obchodu prispieva fakulta študentom k poznaniu a kvalitnému štúdiu najmä cez 2 z 10 katedier: na základe výskumu Katedry manažérskej psychológie a Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

Fakulta manažmentu má akreditované právo realizovať štúdium aj v zahraničnom detašovanom pracovisku.

Všetky konkrétne vyučovacie predmety, ktoré v rámci svojich študijných programov Fakulta manažmentu ponúka, môžete nájsť na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/, pričom po kliknutí na odkaz „Akreditované študijné programy 2020/2021“ je možné zvoliť si konkrétny študijný program.

Fakulta manažmentu ponúka na jednotlivých stupňoch štúdia v dennej forme (ktorá je bezplatná) aj v externej forme štúdia nasledujúce študijné programy:

Fakulta manažmentu, ako súčasť veľkej univerzity pozostávajúcej z 8 fakúlt, ponúka široké a zaujímavé spektrum voľne výberových ďalších predmetov aj zo všetkých ostatných 7 fakúlt univerzity, ktoré si študent môže a nemusí zapísať popri povinných predmetoch fakulty v našich študijných programoch. Je to taktiež silný zdroj atraktivity našej fakulty, pričom tieto možnosti súkromné vysoké školy podobného zamerania v regióne nemajú. V súlade s tým môžu študenti využívať aj mnohé ponúkané ďalšie možnosti Prešovskej univerzity v Prešove, ako sú športoviská, krytá plaváreň, aj ďalšie možnosti Fakulty športu, ale aj ponuky Filozofickej fakulty, Fakulty humanitných a prírodných vied, Fakulty zdravotníckych odborov, oboch teologických fakúlt a Pedagogickej fakulty.

Denné štúdium na fakulte je bezplatné, keďže sme verejnou univerzitou. Na externom štúdiu je u nás školné za rok približne iba polovičné oproti súkromným vysokým školám podobného zamerania. Medzi atraktívne možnosti pre absolventov magisterských študijných programov patria naše doktorské rigorózne konania s možnosťou získať podľa odboru titul PhDr. a RNDr. Zároveň má naša fakulta akreditované aj práva konať docentské habilitačné konania a profesorské vymenovacie konania v odbore Manažment.

Personálna a kvalifikačná štruktúra fakulty je veľmi priaznivá (všetci interní odborní asistenti sú nositelia PhD. titulov). Fakulta má takmer 110 pedagógov (interných učiteľov a interných doktorandov) a vyše 20 technicko-hospodárskych pracovníkov. Celé garančné prostredie fakulty, vrátane 25 profesorov a docentov na interných úväzkoch, dáva Fakulte manažmentu a jej študentom stabilnú záruku trvalého udržania všetkých akreditovaných študijných programov.

Fakulta manažmentu sa, podobne ako iné vysoké školy, v záujme zvyšovania uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobuje požiadavkám trhu práce. Výsledkom takýchto snáh bolo vytvorenie novej špecializácie (t. j. zamerania formou povinne voliteľných blokov predmetov) v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment s názvom Digitálny marketing ako aj „modernizácia“ a modifikácia existujúcich špecializácií, najmä špecializácie Manažment ľudských zdrojov a Obchod, marketing a psychológia obchodu (modifikované bloky povinne voliteľných predmetov sú v ponuke od akademického roka 2019/2020).

Výsledkom intenzívneho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe je aj sieť stredísk študentskej praxe. Fakulta má vytvorenú sieť„Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu" (52 stredísk) , čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi . Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. V posledných rokoch sa sieť stredísk študentskej praxe rozšírila aj o strediská študentskej praxe v zahraničí – v Taliansku, Španielsku, Grécku, Česku, Poľsku a na Cypre. Práve sa etablujú ďalšie strediská vo Veľkej Británii a Nemecku.

Okrem toho naši študenti Fakulty manažmentu môžu v prípade záujmu časť štúdia stráviť aj na takmer 50 univerzitách v takmer 20 krajinách EU cez mobility Erasmus+ a cez ďalšie programy sa môžu ako študenti dostať do celého sveta.

Intenzívnejšiemu prepojeniu vzdelávania a praxe prispieva tiež množstvo prednášok známych osobností z oblasti manažmentu, biznisu aj verejného života, ktoré sa na fakulte realizujú popri prednáškach interných fakultných profesorov a docentov.

Fakulta manažmentu sa snaží byť voči uchádzačom o štúdium čo najústretovejšia, a aj z tohto dôvodu prevádzkuje na adrese www.StudujManazment.sk webovú stránku určenú špeciálne pre uchádzačov o štúdium. Okrem všetkých podstatných informácií o kompletnej ponuke štúdia a podmienkach prijatia na fakultu majú uchádzači možnosť sa dozvedieť čo to zo študentského života na fakulte, či relevantných argumentoch prečo študovať práve na Fakulte manažmentu. Uchádzači o štúdium majú s nami možnosť bezprostredne komunikovať aj prostredníctvom „online chatu“, ktorý je dostupný na už spomínanom webe. Viac informácií o možnostiach štúdia na Fakulte manažmentu nájdete na www.StudujManazment.sk/ alebo https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu. Informovať sa o možnostiach štúdia a ďalších procesoch súvisiacich s prijímacím konaním je možné osobne na Oddelení pre vzdelávanie FM PU alebo na telefónnom čísle 051/4880 585.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Slovensko sa od polovice septembra zaradilo medzi krajiny, ktoré môžu poskytnúť ľuďom so zdravotným znevýhodnením plnohodnotnú...


18. sep

Pokusy, diskusie aj 10 fascinujúcich nových objavov, ktoré môžu zachrániť život.


18. sep
Moderná vila z betónu

Máme pre vás tip na stavebný materiál, s ktorým to ľahko dosiahnete.


17. sep
Skryť Zatvoriť reklamu