SME
Sobota, 10. december, 2022 | Meniny má Radúz

INEKO zverejnilo nový rebríček škôl

Základná škola na Staničnej obsadila 1. miesto v Košickom kraji.

Základná škola na Staničnej ulici v Košiciach obsadzuje v rámci hodnotenia kvality škôl agentúrou INEKO dlhodobo popredné umiestnenia. V školskom roku 2019/2020 sa stala najlepšou základnou školou v Košickom kraji a obsadila 4. miesto v rámci celej Slovenskej republiky. Samozrejme, veľmi to poteší, hlavne pedagógov, žiakov, ale iste aj rodičov, ktorí si pre svoje dieťa vybrali práve našu základnú školu.

Bola som oslovená, aby som predstavila našu školu, takže čo o nej povedať? Vznikla v roku 1963 ako škola na Revolučnej ulici, v roku 1989 bola premenovaná na Základnú školu Staničná a odvtedy si kráča svojou vlastnou cestou a snaží sa byť kvalitnou školou pre svojich žiakov. Za uplynulé obdobie sa nám podarilo vybudovať školu modernú aj napriek dátumu jej vzniku, prestížnu, kontinuálne dosahujúcu výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktorá sa profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V škole sa vyučuje anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk. Sme frankofónne pozitívni, o čom svedčia aj umiestnenia v celoslovenských kolách olympiád vo francúzskom jazyku, taktiež každoročne sa v našej škole organizuje krajské kolo francúzskeho jazyka, spolupracujeme s Francúzskou alianciou v Košiciach. Je tu veľká snaha o kvalitnú výučbu cudzích jazykov a tiež snaha na vytváranie dobrých podmienok na splnenie tohto cieľa. Učitelia dbajú na neustále zlepšovanie komunikačného aspektu vo výučbe cudzích jazykov.

Aj z tohto dôvodu sa zapájanie do projektov stalo samozrejmosťou v našej škole. Zapojenie sa do projektu Erasmus + je v súlade s profiláciou našej školy. V spolupráci s mnohými zahraničnými školami hľadáme inšpiráciu pre svoju ďalšiu prácu. Spomínam si na veľmi zaujímavý projekt Partnerstvo škôl, v ktorom si školy participujúce na projekte budovali model ideálnej školy, porovnávali sa vzdelávacie systémy v jednotlivých školách a rozvíjali sme kľúčové kompetencie cieľovej skupiny žiakov. Bolo to veľmi podnetné a zaujímavé pre žiakov, keďže mali možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať reálie jednotlivých krajín a komunikovať v cudzích jazykoch.

Aktuálne sme súčasťou projektu s názvom Mládež sníva o novej Európe, ktorý je zameraný na kultúru troch krajín – Francúzsko, Španielsko a Slovensko. Žiaci v rámci projektových aktivít v partnerských školách spoznávajú kultúrne dedičstvo zapojených krajín a ich sociálne hodnoty. Oceňujem na tomto projekte príležitosť pre žiakov rozvíjať svoju osobnosť, zodpovednosť za svoje konanie, prostredníctvom poznávania kultúry meniť spoločnosť, v ktorej žijú, k lepšiemu. Zapojené školy majú príležitosť implementovať do výučby tzv. kolaboratívnu metodológiu so sociálnym elementom a nastaviť svoju pedagogickú prax na inovatívnu spoluprácu vo vyučovaní a v rôznych projektoch. Asi so mnou budete súhlasiť, že v 21. storočí, kedy je spolupráca (nie súťaživosť) cennou zručnosťou, ocenia žiaci využívanie tejto metódy učiteľmi nielen počas procesu učenia, ale aj v budúcich zamestnaniach, kde bez vzájomnej spolupráce v pracovnom procese sa nedá fungovať.

Čo prispelo k dobrým výsledkom školy? Nazdávam sa, že je to kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, moderné inovatívne metódy a formy práce, invencia, zanietenosť našich učiteľov, chuť tvorivých tímov pedagógov písať projekty, tvoriť nové metodiky, ktoré následne využívajú aj vo vyučovacom procese. Práve v ňom je priestor na realizáciu projektového vyučovania, interaktívneho zážitkového učenia tak, aby žiaci získali vedomosti aktívnou formou. Chuť vzdelávať sa v oblasti zavádzania moderných technológii v procese vyučovania našim pedagógom naozaj nechýba.

Spoločným úsilím učiteľov je zatraktívniť vyučovací proces, inovovať jeho obsah s využitím vedomosti a zručnosti ako učiteľov, tak aj žiakov. Vo vyučovaní prepájajú teoretické vedomosti s praktickým využitím, overujú ich a následne tvoria nové nápady. Aj preto sme sa zapojili do celonárodného projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého cieľom je inovácia prírodovedného vzdelávania v škole so zameraním na informatiku a IKT. V rámci tohto projektu učitelia používajú nové metodické postupy a učebné materiály s využitím moderných digitálnych technológií. Aktívne poznávanie a bádateľsky orientovaný prístup podnecuje žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy. Učitelia majú možnosť sa aktívne zúčastňovať webinárov zameraných na využitie digitálnych technológií, v tejto dobe hlavne v online vzdelávaní. Veľká časť aktivít v rámci projektu je venovaná žiakom, či už sú to rôzne súťaže, semináre, tábory, workshopy ako Veda v meste, IT čajovne či Konferencie IT v praxi.

V škole funguje aj školská knižnica, ktorá bola zriadená v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Využíva sa v rámci vyučovacieho procesu, realizujú sa v nej hodiny slovenského jazyka a literatúry. Pravidelne organizuje rôzne čitateľské aktivity a súťaže, besedy so spisovateľmi a aj týmto spôsobom motivuje žiakov k čítaniu.

Projekt Ľudské zdroje nám pomohol vybudovať tím odborných zamestnancov – špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogického asistenta. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí v školskom prostredí.

Prirodzene, venujeme sa aj športu, pokračujeme v starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov, zapájame sa do Školskej športovej ligy, v rámci CVČ a Školského klubu detí ponúkame širokú paletu športových záujmových útvarov. Spomeniem aspoň veľmi obľúbenú lyžiarsku školu, ktorú každoročne organizujeme pre mladších žiakov. Veľmi nás teší účasť našich žiačok v súťaži vo florbale v rámci Nadácie TV JOJ, kde sme získali 1. miesto v rámci celoslovenského kola.

Súčasťou našej školy je aj Jazyková škola, ktorá poskytuje výučbu cudzích jazykov v popoludňajších hodinách pre žiakov, ich rodičov a širšiu verejnosť. Centrum voľného času ponúka široký výber voľnočasových aktivít, zabezpečuje pre našich žiakov záujmové útvary rôznorodého zamerania – športové, umelecké i vedomostné.

Dôležitým faktorom pri dosahovaní dobrých výsledkov je materiálno technické vybavenie školy. Neustále sa snažíme o obnovu priestorov školy, o ich modernizáciu a tiež o zlepšenie technického stavu. Absolvovaním projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety a Elektronizáciou vzdelávacích systémov sme vybavili všetky kmeňové triedy interaktívnymi tabuľami a notebookmi. V minulom školskom roku sme kompletne zrekonštruovali telocvičňu, šatne a sociálne zariadenia, v škole vznikli štyri nové odborné učebne – jazykové laboratórium, prírodovedná učebňa, učebňa IKT a techniky, a to vďaka projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. V tomto školskom roku sme realizovali prístavbu a rekonštrukciu školskej jedálne. Komfort, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť touto zmenou pri stravovaní žiakov, spĺňa kritériá najmodernejších parametrov spoločného stravovania.

Poďakovanie patrí nášmu zriaďovateľovi, mestu Košice, za spoluprácu, za pomoc, za finančnú podporu pri opravách či rekonštrukciách školy a za spolufinancovanie projektov.

Veľmi si vážime spoluprácu s našimi rodičmi, ktorí nás podporujú v našej náročnej práci, pomáhajú pri organizovaní mnohých aktivít, pri skrášľovaní priestorov školy, v komunikácii cítime spätnú väzbu, za čo im patrí naša vďaka.

A čo je veľmi dôležité, ak sa chceme stále posúvať dopredu? Vedieť zadefinovať silné a slabé stránky školy a tým slabším sa venovať, pracovať na tom, aby sme ich postupne eliminovali. Snažiť sa, aby to fungovalo, pracovať pritom tímovo.

Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva. Aj súčasný svet je náročný na kvalitu výkonov, preto som rada, že naši pedagógovia aktívne prispievajú k napĺňaniu tejto méty. Hrdí sme na našich žiakov, na ich výsledky, túžbu po vzdelaní, sme radi, že sa v našej škole cítia dobre, že mnohí z nich sú úspešní v rôznych oblastiach spoločenského života a že sa k nám radi aj po rokoch vracajú, ba mnohí z nich majú u nás svoje deti.

ZŠ Staničná má ambíciu byť aj naďalej školou modernou, školou otvorenou s tvorivo-humanistickým prístupom k žiakovi, školou priateľskou poskytujúcou kvalitné vzdelávanie. Teší nás, že o našu školu je stále veľký záujem zo strany rodičov a žiakov, zároveň je to pre nás prirodzene zaväzujúce a v súčasnosti o to viac, že sme dosiahli takýto veľký úspech.

PaedDr. Eva Pillárová

riaditeľka školy

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

     Najčítanejšie správy na SME

     SkryťVypnúť reklamu
     SkryťVypnúť reklamu

     Neprehliadnite tiež

     Vianočné nákupy sú v plnom prúde, no vonkajšie okolnosti ich výrazne ovplyvňujú nákupy Slovákov.


     15 h

     Spoločnosť Freshfields otvára nové Business Services Centre v Bratislave na Slovensku.


     23 h

     Inšpirujte sa tipmi na osvedčené hotely s kvalitnými službami a dobrými cenami.


     INZERCIA 9. dec
     SkryťZatvoriť reklamu