SME
Utorok, 18. január, 2022 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor

Práca cudzincov na Slovensku je dnes už celkom bežná, v niektorých pracovných oblastiach priam nevyhnutná.

Ilustračné foto. Ilustračné foto. (Zdroj: RADOVAN STOKLASA)

Zamestnávatelia sa obracajú na zahraničie čoraz častejšie, keď nedokážu nájsť dostatok kvalifikovaných ľudí na Slovensku.

Najviac to aktuálne cítia zamestnávatelia v hoteloch či reštauráciách, po zamestnancoch zo zahraničia však už dlhšiu dobu siaha aj automobilový priemysel. Problém s nedostatkom pracovnej sily majú aj nemocnice a zdravotnícke zariadenia, lekárov špecialistov a zdravotné sestry hľadajú aj v zahraničí. Je nedostatok šoférov, murárov, či montážnych pracovníkov.

Cudzincov nezamestnávajú len veľké firmy, k tomuto kroku pristupujú aj menší zamestnávatelia. Ku koncu roka 2020 ich na Slovensku podľa oficiálnych štatistík pracovalo takmer 70-tisíc. Zamestnávateľ, ktorý má záujem o zamestnanie cudzinca, a nemá s tým dostatok skúseností, môže v praxi naraziť na množstvo nepríjemných prekvapení.

Ako zamestnať občana členských štátov

V prípade zamestnania občana Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska zásadný problém nie je. Majú totiž garantovaný voľný prístup na trh práce.

Zamestnávateľ môže s občanom členského štátu uzavrieť pracovnú zmluvu hneď po jeho príchode na Slovensko, alebo ešte pred jeho príchodom. Pracovať môže začať hneď bez potreby získania akéhokoľvek povolenia na pobyt alebo povolenia na zamestnanie.

Slovenské zákony však so zamestnaním občana Európskej únie spájajú určité povinnosti. „Zamestnávateľ je povinný do siedmich pracovných dní informovať úrad práce o začatí a skončení zamestnávania občana členského štátu. Samotný zamestnanec je zas povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na Slovensko oznámiť začiatok svojho pobytu oddeleniu cudzineckej polície a v prípade, ak na Slovensku plánuje pracovať a žiť dlhšie ako tri mesiace, aj osobne požiadať o registráciu práva na pobyt,“ vysvetlili odborníci z advokátskej kancelárie CREDIS Law s.r.o.

Zmluvu možno podpísať až po udelení jednotného povolenia

Pokiaľ ide o zamestnanie občana iného ako členského štátu, teda tzv. občana tretej krajiny, situácia je výrazne komplikovanejšia. Neplatí pre neho voľný prístup na pracovný trh. Ak sa chce na Slovensku zamestnať, potrebuje najprv získať povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie.

Základným a najpoužívanejším právnym inštitútom, ktorý oprávňuje zamestnanca z tretej krajiny pracovať na Slovensku, je takzvaný prechodný pobyt na účel zamestnania, zjednodušene sa mu hovorí aj jednotné povolenie. To oprávňuje občana tretej krajiny zdržiavať sa na našom území za účelom výkonu práce. Zahŕňa v sebe povolenie na pobyt a zároveň aj na prácu. Až na niekoľko výnimiek v zásade platí, že firmy môžu občana tretej krajiny legálne zamestnať až potom, ako získa jednotné povolenie.

„Pokiaľ by totiž došlo k uzatvoreniu pracovného pomeru ešte pred jeho udelením, išlo by o nelegálne zamestnávanie. A práve v tomto tkvie zásadný problém so zamestnávaním cudzincov – dlhotrvajúci, nákladný a administratívne náročný proces rozhodovania o žiadosti, často s neistým výsledkom,“ upozornila advokátska kancelária CREDIS Law s.r.o. na úskalia v tom, ako zamestnať cudzinca z krajiny, ktorá nepatrí do Európskej únie.

Povinnosť zverejniť inzerát

Postup nie je práve jednoduchý a je potrebné pri ňom dodržať lehoty a následnosť krokov. Ako na to?

Pokiaľ chce firma zamestnať človeka z niektorej z tretích krajín, ide napríklad o krajiny ako Srbsko, Ukrajina, Moldavsko, musí najprv zverejniť toto voľné pracovné miesto na úradnej tabuli úradu práce a súčasne aj na webe Internetového sprievodcu trhom práce (ISTP) ako inzerát. Musí tak urobiť aj v prípade, ak si svojho budúceho zamestnanca už vybral. Zverejniť ho musí najmenej na 20 pracovných dní pred tým, ako občan tretej krajiny bude môcť vôbec podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu.

Pokiaľ by tak urobil pred uplynutím lehoty 20 pracovných dní, jeho žiadosť by bola zamietnutá. „Zverejňovanie voľného pracovného miesta, ktoré má byť obsadené občanom tretej krajiny, má slúžiť ako nástroj ochrany pracovného trhu, a to tým spôsobom, že sa o voľnom pracovnom mieste dozvedia aj slovenskí uchádzači o zamestnanie, ktorí by mali byť zamestnávateľmi uprednostnení pred občanmi tretích krajín,“ poznamenala advokátska kancelária CREDIS Law s.r.o.

Ako podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu pre prácu

Až po uplynutí 20 pracovných dní zverejňovania inzerátu na pracovné miesto môže uchádzač z tretej krajiny podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Podáva ju osobne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko.

„V určitých prípadoch je možné podať žiadosť aj priamo na oddelení cudzineckej polície na Slovensku. Je to najmä v prípade žiadateľov, ktorí vedia na Slovensko pricestovať bez potreby získania víz, alebo žiadateľov, ktorí majú udelený pobyt v inom členskom štáte,“ vysvetlila advokátska kancelária s tým, že termín na podanie žiadosti je potrebné si aktuálne rezervovať dopredu.

K žiadosti o udelenie prechodného pobytu potom priloží zákonom predpísané dokumenty. Sú to napríklad dokumenty potvrdené budúcim zamestnávateľom, ktoré preukazujú záujem slovenskej spoločnosti zamestnať občana tretej krajiny, ďalej výpis z registra trestov krajiny pôvodu žiadateľa. Musí ich mať aj z inej krajiny, v ktorej sa žiadateľ zdržiaval v posledných troch rokoch viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Dokumenty v deň ich podania spravidla nesmú byť staršie ako 90 dní a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. V prípade úradných dokumentov pochádzajúcich zo zahraničia musia byť opatrené doložkou vyššieho overenia (tzv. superlegalizácia), alebo tam, kde je to možné, doložkou, ktorá vyššie overenia nahrádza (tzv. apostila).

Cudzinecká polícia o žiadosti spravidla rozhodne v lehote do 90 dní od prijatia kompletnej žiadosti. V niektorých prípadoch zákon lehotu na rozhodnutie skracuje na 30 dní.

Vyjadrenie Slovenskej informačnej služby aj úradu práce

O udelení jednotného povolenia rozhoduje oddelenie cudzineckej polície, do procesu priamo vstupujú aj iné štátne orgány. V otázke ochrany verejného poriadku je cudzinecká polícia povinná vyžiadať si stanovisko od Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ktorí pri nesúhlase s udelením pobytu zašlú nesúhlasné stanovisko.

Ďalšie rozhodujúce postavenie má úrad práce. Cudzinecká polícia si od neho pýta stanovisko k tomu, či súhlasí so zamestnaním konkrétneho občana tretej krajiny.

Pred vydávaním tohto potvrdenia úrad práce vykoná prieskum situácie na trhu práce. Prebieha tak, že úrad práce, podľa požiadaviek zamestnávateľa zadaných v inzeráte, urobí prieskum evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak požadované kritéria spĺňajú viacerí uchádzači zapísaní v jeho evidencii, úrad práce môže vydať zamietavé stanovisko. Cudzinecká polícia je takýmto stanoviskom viazaná a v prípade negatívneho stanoviska zo strany úradu práce preto nemá inú možnosť, ako žiadosť na jednotné povolenie zamietnuť.

„Takto nastavený proces spôsobuje zamestnávateľom nemalé starosti. Štát v podstate obmedzuje zmluvnú voľnosť účastníkov pracovno-právneho vzťahu, a to tým, že de facto určuje zamestnávateľovi, koho môže alebo nemôže zamestnať.“

Štát to robí pre ochranu pracovného trhu a slovenských uchádzačov o zamestnanie, no zámer v praxi naráža na mnohé problémy, počnúc veľkými regionálnymi rozdielmi v postupoch jednotlivých úradov práce až po absenciu jasných a transparentných pravidiel.

Zároveň žiadateľ nemá možnosť účinnej obrany proti prípadnému negatívnemu stanovisku úradu práce, ktorý je za svoj postup v podstate právne nepostihnuteľný.

„V praxi tak nie výnimočne nastáva situácia, že zamestnávateľ, ktorý mal záujem o zamestnanie občana tretej krajiny, ostane po mesiacoch čakania a vynaloženia nemalých finančných prostriedkov bez zamestnanca, o ktorého mal záujem, a zároveň mu úrad práce z evidencie uchádzačov neponúkne žiadnu adekvátnu náhradu.“

Zaviedli zoznam nedostatkových profesií

Štát v reakcii na veľký tlak zamestnávateľov, ktorí mali problém s nedostatkom zamestnancov, pristúpil v roku 2018 k zmierneniu pravidiel. Zaviedol zoznam nedostatkových profesií a s ním súvisiace miernejšie podmienky pre zamestnanie cudzincov. Ústredie práce zoznam vydáva každý štvrťrok, pre všetky samosprávne kraje zvlášť.

V prípade, ak majú zamestnávatelia záujem zamestnať občana tretej krajiny na pozíciu zo zoznamu nedostatkových profesií, už nemusia zverejňovať inzerát a úrady práce nemusia robiť prieskum situácie na trhu práce. Ďalšou výhodou je, že cudzinecká polícia vydáva povolenie v priemere dvakrát rýchlejšie ako bežné povolenie. Zároveň zamestnávateľ môže uchádzača o zamestnanie zamestnať na účely jeho zaškolenia ešte pred udelením jednotného povolenia, maximálne však na obdobie 6 týždňov.

Nevýhodou však je, že miernejšie pravidlá sa týkajú len vybraných profesií s miestom výkonu práce v okresoch s evidovanou mierou nezamestnanosti pod 5 % a zároveň sa nemôžu uplatniť u zamestnávateľov, u ktorých občania tretích krajín tvoria viac ako 30 percent z celkového počtu zamestnancov.

„Veríme, že s postupnou globalizáciou trhu sa bude aj naďalej priamoúmerne zvyšovať kvalita právnych predpisov na úseku pobytu a zamestnávania občanov tretích krajín na Slovensku, a to najmä v záujme zvyšovania flexibility a transparentnosti procesov. Naša advokátska kancelária CREDIS Law má s procesmi v oblasti zamestnávania cudzincov z pohľadu veľkých, ale aj malých a stredných spoločností dlhoročné bohaté skúsenosti, a preto naši klienti väčšinou poznajú vyššie uvedené procesy iba z tej lepšej stránky.“

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Garmin predstavil dlho očakávanú radu športových hodiniek fénix® 7 a prekvapil novinkou epix™ (Gen2).


2 h
Keď elektro – tak PLANEO!

A zľavy platia nielen v obchodoch, ale aj na webe.


11 h

Sme líder v odvetví a je našou povinnosťou chrániť životné prostredie.


INZERCIA 20 h
Skryť Zatvoriť reklamu