SME
Sobota, 28. január, 2023 | Meniny má Alfonz

Podmienky používania služby tlacovespravy.sme.sk

 1. Prevádzkovateľom služby tlacovespravy.sme.sk je Vydavateľstvo Petit Press, a.s. Bratislava, so sídlom Lazaretská 12, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel SA vložka č. 2471/B, IČO: 35790253. IČDPH: SK 2020278766, Bankové spojenie: Tatra Banka: 2621043328/1100 (ďalej len Vydavateľ).
 2. Súčasťou služby tlacovespravy.sme.sk je najmä (avšak nielen) obsah jednotlivých rubrík webstránky tlacovespravy.sme.sk.
 3. Obsah jednotlivých rubrík webstránky tlacovespravy.sme.sk je tvorený tretími stranami - registrovanými zadávateľmi (spoločnosťami, firmami, ďalej len Zadávatelia), ako aj obsahom zverejňovaným Vydavateľom na základe objednávky inzercie ako platená reklama, a to vo forme komerčných textových správ ako sú PR články či tlačové správy (ďalej len komerčné správy). Komerčné správy a ich súčasti pridané Zadávateľmi (resp. Vydavateľom na základe objednávky inzercie ako platená reklama) na stránku tlacovespravy.sme.sk sú považované za inzerciu.
  Doplnené 6.5.2016: S ohľadom na právo Vydavateľa vyžadovať zdroj komerčnej správy má Vydavateľ právo požadovať od Zadávateľa v komerčnej správe uvedenie mena Zadávateľa s odkazom na jeho kontakt, a to najmä, avšak nielen pre účely umožnenia spätnej väzby pre čitateľov. Zadávateľ je povinný takejto žiadosti Vydavateľa vyhovieť obratom. Právo Vydavateľa aj bez súhlasu Zadávateľa uviesť pod ktorúkoľvek komerčnú správu označenie mena zadávateľa s odkazom na jeho kontakt tým nie je dotknuté. V prípadoch komerčných správ, ktoré s ohľadom na ich kontroverzný obsah posúdi Vydavateľ ako odôvodnené, má Vydavateľ právo aj bez súhlasu Zadávateľa uviesť pod ktorúkoľvek komerčnú správu označenie „tento text je platenou formou reklamy zadávateľa...“( s menom zadávateľa a odkazom na jeho kontakt).
 4. Prístup k službe uverejňovania komerčných správ na tlacovespravy.sme.sk (ďalej len Služba) majú len Zadávatelia, ktorí uhradili poplatok za používanie Služby. Vydavateľovi zaslaný registračný formulár sa považuje za Zadávateľovu objednávku Služby.
 5. Doplnené 15.5.2015: Pre politickú inzerciu Prístup k Službe nie je možný. Pod politickou inzerciou pre účely prístupu k Službe sa rozumie inzercia za účelom podpory, propagácie alebo popularizácie názvu, značky, hesiel, programov, činností alebo akýchkoľvek zámerov politických strán, občianskych združení s politickým zameraním, politických hnutí a zoskupení, alebo ich členov a kandidátov, vrátane samostatne kandidujúcich kandidátov.
 6. Poskytovanie Služby je Vydavateľom spoplatnené v zmysle aktuálneho Cenníka textovej reklamy na Sme.sk (ďalej len Cenník), pričom poplatok za Službu sa týka výhradne domény tlacovespravy.sme.sk. Vydavateľ si vyhradzuje právo Cenník meniť.
 7. Zadávateľ má právo používať Službu výhradne vo svojom mene a vo svoj prospech, t.j. platná registrácia do Služby je neprenosná na iného Zadávateľa. Jeden prístup teda slúži na zverejňovanie správ výhradne o subjekte a v prospech subjektu, ktorý si prístup zaplatil. V prípade že Zadávateľ použije Službu (zverejní, resp. upraví správy) v prospech iného Zadávateľa, prístup k Službe mu bude Vydavateľom odmietnutý bez nároku na vrátenie poplatku za používanie Služby.
 8. Zodpovednosť voči Vydavateľovi za prístup k Službe nesie registrovaný Zadávateľ, a to aj v prípade, že svoj prístup k Službe deleguje tretej osobe (napr. agentúre). 
 9. Za dôvod na odmietnutie prístupu k službe sa nepovažuje ak sa ako Zadávateľ do Služby zaregistruje agentúra na základe písomného poverenia svojho klienta, v prospech ktorého bude zverejňovať správy. V takom prípade je však Zadávateľ - agentúra povinná Prevádzkovateľovi Služby na požiadanie do 24 hodín od žiadosti poskytnúť písomný doklad o svojom poverení na daný konkrétny účel. Neposkytnutie dokladu o poverení zakladá právo Prevádzkovateľa prístup k Službe Zadávateľovi – agentúre odmietnuť.
 10. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami používania sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami na uverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. zverejnenými na www.petitpress.sk/inzercia a dostupnými v inzertnej kancelárii v sídle Vydavateľa (VOP).
  S poukázaním na Všeobecné obchodné podmienky na uverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s. si okrem iného Vydavateľ vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade ak:
  a. Vydavateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je daný dôvod pre jej odmietnutie z dôvodu, kedy obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,
  b. Zadávateľ odmietne podpísať zvláštny sľub odškodnenia, keď jeho podpis bude v odôvodnených prípadoch Vydavateľom požadovaný. V takomto prípade Vydavateľ oznámi svoje rozhodnutie o odmietnutí inzercie Zadávateľovi bez zbytočného odkladu,
  c. Inzercia svojím formátom či vyobrazením by mohla u čitateľov, resp. poslucháčov či divákov vyvolať dojem, že ide o súčasť redakčného obsahu príslušného média alebo názor Vydavateľa ako prevádzkovateľa príslušného média,
  d. Bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov Vydavateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno Vydavateľa, jeho zamestnancov alebo osôb tvoriacich s Vydavateľom vydavateľskú skupinu,
  e. Pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií Vydavateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené Vydavateľom
  f. Pôjde o politickú inzerciu, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené Vydavateľom
  g. Zadávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných v zmysle VOP. 
 11. Registračné údaje slúžia Vydavateľovi na spracovanie a vystavenie daňových dokladov, ktoré budú Zadávateľovi zaslané v súvislosti úhradou za používanie Služby na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. Pri narábaní s údajmi Zadávateľa použitými v registrácii sa Vydavateľ riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 12. Zadávateľ je povinný Vydavateľovi písomne oznámiť na kontaktný email tlacovespravy@smeonline.sk akúkoľvek zmenu registračných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na spracovanie a vystavenie daňových dokladov v súvislosti úhradou poplatku za používanie Služby.
 13. Zadávateľom, ktorí neuhradili poplatok za používanie Služby alebo uviedli v registrácii neplatné, nepravdivé alebo neúplné údaje bude prístup k Službe Vydavateľom odmietnutý.
 14. Za úhradu poplatku za používanie Služby sa považuje pripísanie poplatku na účet Vydavateľa.
 15. Po úhrade poplatku za používanie Služby obdrží registrovaný Zadávateľ emailovú správu o aktivovaní konta, a po prihlásení sa do Služby môže Zadávateľ začať Službu aktívne používať.
 16. Zadávateľom zaraďované (pridávané) komerčné správy musia byť povinne zatriedené do zoznamu rubrík stránky tlacovespravy.sme.sk; rubriky sú Zadávateľovi ponúkané v procese zaraďovania (pridávania) novej komerčnej správy.
 17. Počet správ ktoré Zadávateľ môže zverejniť je neobmedzený, Vydavateľ si však vyhradzuje právo limitovať počet komerčných správ zverejnených jedným Zadávateľom, a to najmä (avšak nielen) ak počet zverejnených komerčných správ jedného Zadávateľa v určitom časovom období spôsobí obmedzenie zobrazenia správ iných Zadávateľov.
 18. Za autorské práva k vkladaným textom, fotografiám a videám je plne zodpovedný registrovaný Zadávateľ. Vydavateľ si vyhradzuje právo obmedziť resp. odmietnuť prístup k Službe, ak Zadávateľ obsahom správ ním zverejnených poškodí záujmy alebo dobré meno iných Zadávateľov, najmä (avšak nielen) publikovaním nepravdivých, neetických, obscénnych, rasovo motivovaných alebo nezákonných informácií či fotografií. Súčasne si Vydavateľ vyhradzuje právo takéto správy zo stránky tlacovespravy.sme.sk stiahnuť bez upozornenia.
 19. Uverejnenie komerčných správ mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk (t.j. v inej sekcii servera Sme.sk), ponúkané ako voliteľná možnosť pri procese zaraďovania novej komerčnej správy (odkaz "Zobraziť aj v sekcii sme.sk"), nie je zahrnuté v poplatku za používanie Služby, a je službou osobitne spoplatnenou v zmysle Cenníka.
 20. Komerčné správy a ich súčasti pridané Zadávateľmi na stránku tlacovespravy.sme.sk, sú považované za inzerciu. Za inzerciu plne zodpovedá Zadávateľ. Akceptovaním týchto Podmienok používania Služby sa Zadávateľ zaväzuje, že inzercia odovzdaná Vydavateľovi na zverejnenie nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie Zadávateľom uspokojené. Zadávateľ sa zaväzuje, že ak Vydavateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí Zadávateľ. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.
 21. Zadávateľ a Vydavateľ sa dohodli, že ak Vydavateľ uverejní inzerát dodaný Zadávateľom a súčasne bude Vydavateľovi uložená zo strany orgánu štátu akákoľvek peňažná, resp. nepeňažná sankcia, či akékoľvek opatrenie majúce túto povahu, sankcia sa bude obojstranne považovať za škodu spôsobenú Zadávateľom Vydavateľovi. Zadávateľ sa zaväzuje túto škodu uhradiť po doručení výzvy na jej úhradu. V prípade uloženia sankcie resp. opatrenia majúceho nepeňažnú povahu, sa Zadávateľ zaväzuje Vydavateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré bude Vydavateľ povinný vynaložiť, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.
 22. Ustanovenie bodov 19. a 20. sa primerane použije i v prípade, ak Vydavateľ uverejní inzerát dodaný Zadávateľom a súčasne pritom poruší zákonom chránené práva tretích osôb (najmä, ale nie výlučne právo na ochranu obchodného mena, ochrannej známky apod.) a zároveň bude povinný na základe rozhodnutia súdu, resp. orgánu štátu nahradiť týmto tretím osobám spôsobenú škodu, resp. vykonať opatrenia na odstránenie chybného stavu, či poskytnúť primerané zadosťučinenie.
 23. Vydavateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie Služby za účelom zmeny funkcionality Služby, alebo technickej údržby informačného systému Služby, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti Služby. 
 24. Tieto Podmienky používania služby tlacovespravy.sme.sk nadobúdajú platnosť dňom 1. 2. 2012.

V Bratislave, 31.1.2012, doplnené 15.5.2015; 6.5.2016.

 

O projekte

Prihláste sa a vložte PR článok

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťZatvoriť reklamu