SME
Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Fakulta manažmentu prepája štúdium a prax cez ďalšie strediská

Najmä vzdelávaním, výskumom, praxou a zahraničnými vzťahmi Fakulta manažmentu napĺňa motto TALENT – VZDELANIE – ÚSPECH

www.studujmanazment.sk

V akademickom roku 2016/2017 na Fakultu manažmentu bolo prijatých a následne sa na štúdium zapísalo do prvého roka štúdia na 6 študijných programov vo všetkých troch stupňoch spolu 931 študentov. Tieto čísla svedčia o stále pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzačov o štúdium v atraktívnej ponuke troch bakalárskych študijných programov (v troch rôznych študijných odboroch) a následne dvoch magisterských študijných programov s možnosťou, pre tých najlepších, pokračovať aj v najvyššom stupni vysokoškolského štúdia - v doktorandskom štúdiu.

Fakulta manažmentu je z hľadiska počtu uchádzačov najatraktívnejšia a najväčšia fakulta spomedzi ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Tento neutíchajúci záujem uchádzačov o štúdium počas 12 rokov existencie fakulty preukazuje jej neustály dynamický rozvoj, stabilnú pozíciu a verejný záujem.

Študenti označujú fakultu za atraktívnu z mnohých konkrétnych dôvodov. Prvotným je fakt, že Fakulta manažmentu je jediná univerzitná fakulta ekonomického a obchodno-podnikateľského typu v prešovskom kraji. Napĺňaním svojho motta „Talent-vzdelanie-úspech" sa fakulta pokúša pritiahnuť talentovaných uchádzačov, ponúka im univerzitné odborné vzdelanie , čo zvyšuje ich predpoklady pre možnosť dosiahnutia úspechuAbsolventi štúdia by mali ovládať „remeslo" podnikového ekonóma, dané štruktúrou povinných odborných predmetov, súčasne mali by mať rozvíjané predpoklady stať sa v budúcnosti dobrým manažérom na danom stupni riadenia podľa svojich schopností aj osobnostných daností a tiež na základe nadobudnutých ďalších praktických skúseností.

05imatrikulacia-r706_res.jpg 

04imatrikulacia-r356_res.jpg

Imatrikulácia 2016

Sú tu však aj ďalšie dôvody atraktivity, ktoré oceňujú nielen študenti, ale aj pomerne mladý kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty. Fakulta manažmentu ponúka univerzitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia od minulého akademického roka aj v nových priestoroch. Po približne dvanásťročnej úspešnej existencii fakulty s počtom 2058 študentov, z toho vyše 1600 študentov v dennej forme štúdia, začala fakulta svojich 6 študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia realizovať aj v ďalšej - novej a modernej budove, ktorá jej bola odovzdaná do užívania vo februári 2016. Nová budova, ktorá sa nachádza v úplnom centre mesta Prešov je plne vybavená najmodernejšou informačno-komunikačnou technikou. Študenti majú prednášky koncentrované prevažne v novej progresívne vybavenej aule a pribudlo ďalších osem seminárnych miestností. Tieto priestory tak spolu s pôvodnými priestormi fakulty vytvárajú živý a komfortný komplex budov. Sú v ňom aj nové priestory dekanátu, kancelárie pre pedagógov a doktorandov, s oddychovými zónami, či ľahko dostupným študijným oddelením.

budova-logo-r709_res.jpg

Komplex budov Fakulty manažmentu PU

Študenti pozitívne hodnotia a oceňujú aj ďalšie atribúty v samotnom procese vzdelávania, ktorý je doplnený o.i. o prednášky významných odborníkov z praxe, o mnohé odborné exkurzie, workshopy aj medzinárodné konferencie, ktorých sa môžu zúčastňovať. Z doteraz realizovaných prednášok môžeme spomenúť napr. šéfa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku, zástupcov spoločnosti Google na Slovensku, terajšieho prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, šéfa zväzu podnikateľov Slovenska PhDr. Jána Oravca, riaditeľa nadácie Tomáša Bati – Ing. Pavla Veleva, CEO spoločnosti Zľavomat.sk - Aleša Mlátilíka, ako aj mnohých ďalších. Túto pestrú paletu dopĺňajú pútavé prednášky zahraničných profesorov z Nórska, Nemecka, Grécka, Prahy, z Poľska, čoskoro z Číny, v minulosti z Belgicka, Srbska, atď. Na fakulte pôsobí taktiež Klub študentov manažmentu, ktorý okrem rôznych voľnočasových aktivít každoročne organizuje pre študentov, absolventov, pedagógov a partnerov fakulty populárnu Manager party.

managerparty-r761_res.jpg 

img4619-r227_res.jpg

Každoročne vyhľadávaná Manager Party (2016)

 

Dôležitá je aj prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Pri Fakulte manažmentu už 12 rokov pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú tvoria úspešní podnikatelia, manažéri a ďalšie osobnosti najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov.

Vyskytli sa medzi nimi aj prípady úspešných absolventov Fakulty manažmentu, ktorí sú taktiež potencionálnymi zamestnávateľmi našich absolventov.

Takmer všetci členovia EPR FM reprezentujú podniky a ďalšie organizácie prijímajúce našich študentov na prax.

Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Partnermi fakulty sú mnohé významné spoločnosti, ako príklady možno uviesť napr. Bardejovské Kúpele, a.s.; Kúpele Nový Smokovec, a.s.; Fecupral, s.r.o.; CHIMNEY´S, s.r.o.; Opálové bane Libanka, s.r.o.;Pharma, s.r.o.; Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s., Kúpele a Sanatórium Tatranská Kotlina, Hotel DIXON ****; Vectro Invest, s.r.o.; Kvety.Sk, s.r.o.; Hilti Slovakia, spol. s r. o. a ďalšie.

Táto oblasť je hlavnou prioritou úseku prodekana pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj.

K dobrej uplatniteľnosti študentov prispieva aj možnosť aktívneho cestovania formou absolvovania časti štúdia a zahraničnej praxe na zahraničných partnerských univerzitách v Nórsku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Grécku, v Turecku, v Poľsku, v Českej republike, atď. Taktiež nás teší skutočnosť, že v minulom akademickom roku prešovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neevidoval nezamestnaných absolventov fakulty.

firmy-1-r519_res.jpg

Vybraní partneri Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu

 

Atraktívnosť a záujem uchádzačov pramení, prirodzene, zo samotného ekonomického a obchodno-podnikateľského zamerania Fakulty manažmentu v štruktúre jej povinných predmetov jadra znalostí ekonomického študijného odboru 3.3.15 Manažment. Tieto povinné predmety sú v prípade študijného programu Manažment vhodne dopĺňané špecializačnými blokmi povinne voliteľných predmetov počas celého štúdia, z ktorých si študent vyberá jedno zo štyroch zameraní, a to na Manažment ľudských zdrojov, alebo na Obchod, marketing a psychológiu obchodu, alebo na Manažérsku informatiku, resp. alebo na Manažment turizmu a hotelierstva. Ďalším v poradí atraktívnosti je samostatný ekonomický študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. Zaujímavou súčasťou atraktívnej vzdelávacej ponuky fakulty je aj študijný program Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, ktorý je vyváženou štruktúrou ekonomických predmetov a prírodovedeckých predmetov. Jadrá znalostí ekonomických študijných odborov fakulty sú takmer identické. Fakulta manažmentu je tak relatívne homogénnou inštitúciou a každá z jej desiatich katedier organizačne zabezpečuje výučbu skupiny relatívne príbuzných predmetov. Študenti majú možnosť zapísať si popri hlavných aj výberové predmety aj na ostatných fakultách univerzity (napr. šport, filozofia, psychológia, zdravotníctvo atď., ale aj naviac ďalšie cudzie jazyky, okrem anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského, ktoré sú vyučované priamo na Fakulte manažmentu).

 

Ponuka štúdia Fakulty manažmentu PU

Stupeň štúdia

Titul

Študijný program

Zameranie formou blokov povinne voliteľných predmetov

Študijný odbor

Bakalárske štúdium

Bc.

Manažment

 

Obchod, marketing a psychológia obchodu

3.3.15 Manažment

Manažment ľudských zdrojov

Manažérska informatika

Manažment turizmu a hotelierstva

Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

-

8.1.1

Cestovný ruch

Environmentálny manažment

-

4.3.3

Environmentálny manažment

Magisterské štúdium

Mgr.

Manažment

 

Obchod, marketing a psychológia obchodu

3.3.15 Manažment

Manažment ľudských zdrojov

Manažérska informatika

Manažment turizmu a hotelierstva

Environmentálny manažment

-

4.3.3

Environmentálny manažment

 

PhDr.

Možnosť rigorózneho konania po absolvovaní magisterského štúdia.

3.3.15 Manažment

RNDr.

Možnosť rigorózneho konania po absolvovaní magisterského štúdia.

4.3.3

Environmentálny manažment

Doktorandské štúdium

PhD.

Manažment

-

3.3.15 Manažment

           

 

 

Denné štúdium je bezplatné. Školné na externej forme štúdia je výrazne nižšie (približne polovica) vo vzťahu k školnému za štúdium porovnateľných bakalárskych študijných programov súkromných vysokých škôl.

Prijímacie konanie na štúdium na fakulte, t.j. výber budúcich potenciálnych manažérov, resp. podnikových ekonómov-manažérov prebieha bez prijímačiek. V prijímacom konaní sú uchádzači o prijatie zoradení do poradia na základe presného transparentného algoritmu výlučne na základe známok zo strednej školy a nepovinného SCIO testu. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je platný doklad o maturitnej skúške ľubovoľného druhu a z ľubovoľných predmetov. Na základe neho sú všetci uchádzači zoradení do poradia pre prijatie na štúdium.

Fakulta už od svojho vzniku zvolila jednu z možných ciest vedúcich ku kvalite. A to nie systém prijatia úzkej skupiny študentov spomedzi uchádzačov, kde by sa niekedy mohli súhrou okolností (napríklad nekoncentrovanosťou na maturite, atď.) aj schopní uchádzači odraziť zvonku od brán fakulty. Ale naopak - z uchádzačov zoradených uvedeným algoritmom do jednotlivých poradí na základe ich výsledkov zo stredných škôl, prípadne možného vykonania nepovinných SCIO testov (bez testovania na pôde fakulty), prijatie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium (umožnené rozšírením priestorových a personálnych kapacít), z ktorých sa najmä počas prvých rokov štúdia vyselektuje nadaná a usilovná časť študentov.

Svoje opodstatnenie zotrvania tak na fakulte študenti preukazujú v prvých rokoch štúdia najmä v predmetoch ako makroekonómia, mikroekonómia, matematika, štatistika, účtovníctvo, financie a mena, psychológia, marketing, podnikové financie, e-business, podniková ekonomika, controlling, svetová ekonomika, národohospodárstvo, psychológia obchodu, sociálna psychológia, informatika, IT v manažmente a manažment informačných systémov, manažment, manažment ľudských zdrojov, právo, coaching, kalkulácie a rozpočty, finančno-ekonomická analýza, podnikanie v malých a stredných podnikoch, atď.

Fakulta ekonomického typu, akou je Fakulta manažmentu, nikdy predtým v Prešove neexistovala, a to v žiadnom type univerzitného ani  neuniverzitného vysokoškolského štúdia v celom kraji. Od nežnej revolúcie v ak. r.  1989/1990 v Prešove na Univerzite P. J.  Šafárika  vznikali a rozvíjali sa jej zakladateľské magisterské študijné špecializácie a odbory, ktorých integráciou vznikla fakulta v r. 2004. Neutíchajúci záujem uchádzačov o štúdium počas cca 13 rokov existencie fakulty preukazuje jej stabilnú pozíciu a verejný záujem. Táto stále atraktívna fakulta bola ministerstvom aj médiami vyhodnotená vo viacerých rokoch ako „najžiadanejšia fakulta“ na Slovensku.

 

Z hľadiska vedeckej činnosti na fakulte v r. 2016 prebiehalo riešenie 21 výskumných grantov, pričom fakulta získala aj ďalšie projekty s významným finančným krytím. Fakulta má mohutný každoročný publikačný výkon, pričom viaceré z publikačných výstupov sú registrované v databázach Web of Science, Scopus, ale aj Current Contents.

 

Vyučovanie skupín navzájom príbuzných vyučovacích predmetov a súčasne výskumné granty fakulty zabezpečujú kolektívy pracovníkov na 10 katedrách Fakulty manažmentu: Katedra ekonómie a ekonomiky, Katedra financií, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Katedra účtovníctva a controllingu, Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Katedra manažmentu, Katedra manažérskej psychológie, Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Katedra environmentálneho manažmentu a Katedra interkulturálnej komunikácie.

 

Fakulta manažmentu vytvára dlhoročne dominantný podiel zdrojov v rámci celej univerzity, a to v súčte financií z týchto oblastí: zdroje na základe najvyššieho počtu denných študentov, plus zdroje v oblasti výskumných grantov a ďalších projektov a zároveň najväčšia masa výberu školného za externé štúdium spomedzi 8 fakúlt Prešovskej univerzity  v Prešove.

 

Teší nás prejavený značný záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej fakulte, na ktorej v súčasnosti študuje 110 zahraničných študentov (zväčša z Ukrajiny, ale aj z Českej republiky, z Poľska a zatiaľ po jednom prípade z Kanady, Číny a Maďarska). O štúdium na Fakulte manažmentu (najmä o vyššie stupne štúdia) prejavila napríklad záujem vo väčšom rozsahu aj čínska strana nielen na nedávnej návšteve dekana prof. Ing. Róberta Štefka, Ph.D. a prodekanky Mgr. Evy Benkovej, PhD. v júni 2016 na troch veľkých čínskych univerzitách a ich fakultách ekonomického zamerania, ale aj v októbri 2016 pri následnej návšteve dvoch delegácií šiestich čínskych profesorov vrátane dvoch dekanov, rektora a prodekanov fakúlt Zhejiang University of Finance and Economics z Číny na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu. Touto návštevou čínski kolegovia nielen vrátili návštevu dekana a prodekanky Fakulty manažmentu z Prešova, ale jednoznačne potvrdili záujem ďalej rozvíjať spoluprácu.

 zmpa101159-r646_res.jpg

 dsc9498-r133_res.jpg

Na spoločných fotkách:

Zástupcovia Zhejiang University of Finance and Economics (Čína): Mr. Zhong Xiaomin, President of Zhejiang University of Finance&Economics (ZUFE) (uprostred), zľava Li Lianhua, Dean, School of Accounting, Feng Rui, Chair of the Council, School of Information Management and Engineering, Li Xunmao, Deputy director, the University Committee of Educational Internationalization, Yao Hong, Vicedean, School of Humanities and Communication, Chen Shuying, Associate Professor, School of Foreign Languages

Zástupcovia Fakulty manažmentu: prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., dekan, Mgr. Eva Benková, PhD., prodekanka, doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., prodekanka, doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD., prodekan, doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., prodekan, Mgr. Zuzana Nováková, ref. pre zahraničné vzťahy

 

Následne bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi uvedenou čínskou univerzitou Zhejiang University of Finance and Economics a Prešovskou univerzitou a o spolupráci vo oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu v oblasti manažmentu a ekonomiky. Fakulta má značné očakávania v súvislosti so spoluprácou s fakultami a s univerzitou z krajiny, ktorá je ázijským ekonomickým tigrom a súčasne druhou najväčšou svetovou ekonomikou. Fakulta tak ďalej rozširuje okruh spolupracujúcich zahraničných univerzít.

zmpa011012-r490_res.jpg 

Z pravej strany: prof. Lasse Berntzen (Nórsko), prof. Róbert Štefko (SR), prof. Pantelis F. Kyrmizoglou (Grécko).

004-r714_res.jpg

Z ľavej strany: Wang Zhonglan, Shan Liu; Libingxin Tian (Čínska ľudovodemokratická republika), prof. Róbert Štefko (SR), Mgr. Eva Benková, PhD. (SR), MrA Josef Korda (ČR), Theodor Pokorný (ČR)

zmp9300069-r794_res.jpg

Z pravej strany: prof. Lasse Berntzen (Nórsko), prof. Dr. Phil. Lothar Bildat (Nemecko), prof. Pantelis F. Kyrmizoglou (Grécko), doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. (ČR), prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (SR), prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (SR).

dsc03333-r899_res.jpg

Zľava: Seyyed Amir Vafaei (India), Dhanashree Katekhaye (India), prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (SR), Maria Fekete Farkas, PhD. (Maďarsko), Dr. Róbert Magda PhD. (Maďarsko), prof. Pantelis F. Kyrmizoglou (Grécko)

 dsc03353-r170_res.jpg

Dolný rad z pravej strany: Natanya Meyer (Juhoafrická republika), prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. (SR), prof. Lasse Berntzen (Nórsko), prof. Pantelis F. Kyrmizoglou (Grécko)

Horný rad z pravej strany: Dr. Dannie Meyer, PhD. (Juhoafrická republika), doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. (ČR), doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA (SR), Mgr. Richard Fedorko, PhD. (SR), PhDr. Martin Mudrík, PhD. (SR), doc. RNDr. Miron Pavluš, CSc. (SR), Mgr. Eva Benková, PhD. (SR), Mgr. Jakub Horváth (SR), Mgr. Nella Svetozarovova, PhD. (SR), Ing. Vratislav Hladký Dr. (SR), Mgr. Dominik Gira (SR), Mgr. Róbert Modranský (SR)

 

Fakulta manažmentu začala tento akademický rok aktívne a úspešne vo vedeckej oblasti v dňoch 29.9. - 2.10.2016 zorganizovala v Novom Smokovci už 6. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in theLight of Research".

 

Fakulta usporadúva tento typ medzinárodných vedeckých konferencií pravidelne už od roku 2006 vždy v párny rok v 9 sekciách v oblasti manažmentu s významnými a v dobe konania konferencie výskumne aj prakticky zaujímavými podtémami. (Prirodzene, popri iných monotematických vedeckých konferenciách na fakulte a jej katedrách).

 

Konferencia sa konala za účasti 153 významných vedecko-pedagogických odborníkov. Na konferencii participovali profesori z univerzít zo 4 kontinentov, z 22 krajín.

V diskusiách na konferencii patrili medzi najaktívnejších účastníci z Číny, Nórska, Nemecka, Indie, Malajzie, Juhoafrickej republiky, Jordánska, Uzbekistanu, Grécka, Kanady, ale aj napríklad účastníci zo všetkých krajín V4 a ďalší. Vedecké práce publikované v rámci konferencie budú v dohľadnej dobe zaradené v databázach Web of Science a Scopus.

 

Do nového roku 2017 vstupuje Fakulta manažmentu s novými plánmi a očakávaniami, ale aj s presvedčením o správnosti svojej cesty pri napĺňaní motta fakulty Talent - vzdelanie - úspech! Fakulta manažmentu - opäť otvára svoje dvere dokorán a pozýva všetkých, nielen uchádzačov, na DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa budú konať v termínoch:

  • 15.2.2017 (streda) v areáli VŠA, ul. 17. novembra, za účasti všetkých fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove.
  • 14.3.2017 (utorok)v aule M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)        

 

Viac informácii na www.studujmanazment.sk

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Za architektonickým unikátom Apúlie cestujte do mestečka Alberobello.


INZERCIA 12. aug

Západoslovenská distribučná prinavráti koridoru pod VVN vedení v Pečnianskom lese prírodný charakter


INZERCIA 11. aug

Aký je rozdiel medzi palivami na čerpacích staniciach a tými, ktoré poháňajú monoposty F1?


11. aug
SkryťZatvoriť reklamu