SME
Piatok, 7. október, 2022 | Meniny má Eliška

Ďalší doktorandský program a strediská praxe Fakulty manažmentu

Prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. bol na Fakulte manažmentu zvolený všetkými hlasmi, vybudoval úspešnú a atraktívnu fakultu

Prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. bol na Fakulte manažmentu zvolený všetkými hlasmi, vybudoval úspešnú a atraktívnu fakultu

 Vo vzťahu k novým skutočnostiam sme oslovili predsedu Akademického senátu Fakulty manažmentu Mgr. Richarda Fedorka, PhD.

Vážený pán predseda akademického senátu, dozvedeli sme sa o nedávnych voľbách na Fakulte manažmentu, ktorá je podľa našich informácií najatraktívnejšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj najväčšou fakultou tejto univerzity vo vzťahu k študentom. Čo sa na fakulte v poslednom období udialo?

Vašu charakteristiku doplním o dôležitý údaj. Fakulta manažmentu je nielen najatraktívnejšia a najväčšia fakulta Prešovskej univerzity v Prešove z hľadiska študentov, ale je to jediná univerzitná fakulta ekonomického a obchodno-podnikateľského typu v celom regióne Prešovského samosprávneho kraja. Vychováva z hľadiska profesie budúcich podnikových ekonómov, manažérov, ale aj ekonómov zameraných na špecifické oblasti sektora služieb. Naši študenti a absolventi v prípade ich nadobudnutia skúseností a osobnostných daností sú Fakultou manažmentu pripravovaní pre prácu potenciálnych výkonných manažérov na vyšších stupňoch riadenia a biznismenov.

V poslednom týždni februára 2017 prebehli na Fakulte manažmentu voľby členov Akademického senátu. Akademický senát fakulty zvolil svojho predsedu, podpredsedov, tajomníčku aj odborné komisie. Od svojho prvého zasadnutia akademický senát ako samosprávny orgán fakulty začal svoju činnosť aj v oblasti hlavných dokumentov upravujúcich akademický život fakulty, začne kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami fakulty, teda začal intenzívne plniť rozsah pôsobnosti a povinností, ktoré mu ukladá zákon o vysokých školách.

 fedorkorichard-r399_res.jpg

Mgr. Richard Fedorko, PhD., predseda AS FM PU

Zachytili sme aj informáciu, že 4-ročné volebné obdobie skončilo nielen bývalým členom akademického senátu, ale že končí aj dekanovi fakulty. V akom termíne nastupuje nový dekan tejto úspešnej Fakulty manažmentu? Aký je stav v oblasti riadenia a hlavných oblastí činnosti fakulty?

Dňa 31.3.2017 sa končí volebné obdobie doterajšieho dekana fakulty. Preto už 10.3.2017 prebehli voľby kandidáta na nového dekana fakulty, aby od 1.4.2017 novovymenovaný dekan zabezpečoval riadenie nevyhnutných akademických činností fakulty, ktoré predpisuje zákon a ktoré môže podpísať iba dekan fakulty, vrátane najvýznamnejších, akými sú napríklad aprílové menovania komisií pre obhajoby dizertačných prác, rigoróznych komisií, do mája takmer 20 bakalárskych a magisterských štátnicových komisií, zvolávanie vedeckých rád fakulty, kolégií, vystavenia vysokoškolských diplomov vyše 750 končiacim študentom, následne menovanie júnových prijímacích komisií atď.

Všetkými hlasmi členov Akademického senátu Fakulty manažmentu bol jednomyseľne zvolený na túto pozíciu kandidáta na funkciu dekana prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý je súčasne aj garantom všetkých stupňov štúdia manažmentu na fakulte.

zmpa011012-r538_res.jpg  

Z pravej strany: prof. Lasse Berntzen (Nórsko), prof. Róbert Štefko (Slovensko), prof. Pantelis F. Kyrmizoglou (Grécko).

Ako hodnotí akademický senát pôsobenie dekana Fakulty manažmentu prof. Ing. Róberta Štefka, Ph.D.?

Doterajší dekan fakulty, a zároveň zvolený kandidát na ďalšie obdobie doviedol Fakultu manažmentu do postavenia najatraktívnejšej fakulty s akreditovanými všetkými stupňami štúdia vrátane najvyššieho stupňa, t.j. vrátane doktorandských študijných programov. Tento úspech zvlášť výrazne preukazuje fakt, že fakulta pri svojom vzniku pred vyše 12 rokmi popri prevzatí dobiehajúcich a končiacich štúdií mala na začiatku iba jediný, a to bakalársky študijný program. Fakulta pod vedením prof. Ing. Róberta Štefka, Ph.D. dosiahla dnešný stav, keď má akreditovaných 7 študijných programov vrátane magisterských a najmä doktorandských. Dôležité je, že sú aj týmto najvyšším stupňom doktorandského štúdia pokryté jednotlivé oblasti poznania študované na Fakulte manažmentu na 100%. Je to mimoriadne významný úspech fakulty a celého jej terajšieho vedenia.

Za zmienku stoja aj zaujímavé medzinárodné kontakty a vzťahy fakulty, ktoré boli rozvinuté. Najnovšie najmä nielen v štátoch Európskej únie, ale aj vo vyspelej časti Ázie.

Za veľmi dôležitú ďalšiu zásluhu prof. Ing. Štefka, Ph.D. považujeme súčasný rozvinutý personálny stav fakulty, ktorá disponuje 100% kvalifikačnou štruktúrou nositeľov PhD. všetkých jej interných odborných asistentov. Spolu má fakulta cca 120 interných pracovníkov a interných doktorandov. Zároveň súčasných 23 profesorov a docentov na interných úväzkoch dáva Fakulte manažmentu a jej študentom stabilnú záruku trvalého udržania všetkých 7 akreditovaných študijných programov v 3 rôznych študijných odboroch. Fakulta sa rozvinula z pôvodných 3 katedier, z ktorých 1 ukončila činnosť, do súčasnej štruktúry 10 katedier, ktoré zabezpečujú vyučovanie súborov príbuzných predmetov, a to Katedra ekonómie a ekonomiky, Katedra financií, Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Katedra účtovníctva a controllingu, Katedra manažmentu, Katedra manažérskej psychológie, Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Katedra environmentálneho manažmentu, Katedra interkulturálnej komunikácie. Na katedrách je spolu v tomto roku riešených 21 výskumných grantov.

 

Určite budete súhlasiť, že študenti a absolventi každej fakulty sú jej vizitkou. Ako hodnotíte kroky fakulty v oblasti uplatniteľnosti Vašich študentov v praxi?

Dekan fakulty prof. Štefko s celým pracovným kolektívom vytvorili pre študentov dobré podmienky pre študentskú prax prepojením na podniky a na ďalšie zamestnávateľské organizácie. Fakulta pod jeho vedením vytvorila sieť takmer 30 stredísk s názvom „Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“. Mimo siete uvedených stredísk podpísala fakulta zmluvy o študentskej praxi so 102 podnikmi. Súčasne ide o potenciálnych zamestnávateľov absolventov fakulty. Mnohé strediská pritom manažujú členovia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu. Ďalšie štyri strediská študentskej praxe vznikli aj v zahraničí – predovšetkým v Poľsku, na Cypre, v Grécku a v Španielsku.

Viacerí budúci zamestnávatelia súčasných a budúcich absolventov Fakulty manažmentu sú starší absolventi fakulty, resp. tých akreditovaných manažérskych magisterských študijných odborov a programov, ktoré sa od akademického roku 1989/1990 už na vtedajšej prešovskej časti Univerzity P.J. Šafárika študovali a ktorých integráciou naša Fakulta manažmentu v r. 2004 vznikla.

Dobré správy o uplatnení absolventov Fakulty manažmentu dopĺňa napríklad aj informácia prešovského Úradu práce z minulého akademického roka, ktorý vo vzťahu k absolventskej praxi neevidoval ako nezamestnaných žiadnych absolventov fakulty.

 

Je čas podávania prihlášok na vysokú školu. Poraďte našim čitateľom, kde získajú uchádzači o štúdium relevantné informácie o ponuke štúdia na Vašej fakulte?

Fakulta manažmentu sa snaží byť voči uchádzačom o štúdium čo najústretovejšia, a aj z tohto dôvodu prevádzkuje na adrese www.StudujManazment.sk webovú stránku určenú špeciálne pre uchádzačov o štúdium. Okrem všetkých podstatných informácií o kompletnej ponuke štúdia a podmienkach prijatia na fakultu majú uchádzači možnosť sa dozvedieť čo to zo študentského života na fakulte, či o relevantných argumentoch, prečo študovať práve na Fakulte manažmentu. Uchádzači o štúdium majú s nami možnosť bezprostredne komunikovať aj prostredníctvom „online chatu“, ktorý je dostupný na už spomínanom webe.

Taktiež dávam do pozornosti najbližší (mimoriadny) Deň otvorených dverí fakulty, ktorý sa uskutoční 11.4.2017 (utorok) v čase od 10.00 do 11.30 v sídle fakulty na ul. Konštantínova 16.

Termín podávania prihlášok na štúdium na všetky študijné programy Fakulty manažmentu je predĺžený do 30. apríla 2017.

Študijné programy Fakulty manažmentu v dennej forme štúdia (t.j. v bezplatnej forme) aj v externej forme štúdia (externé štúdium môže na fakulte usilovný študent absolvovať v prípade získania všetkých kreditov a splnenia povinností aj v pôvodnej dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako v dennej forme):

 

 

Stupeň štúdia

Titul

Študijný program

Zameranie formou blokov povinne voliteľných predmetov

Študijný odbor

Prvý stupeň -

bakalárske štúdium

Bc.

Manažment

 

Obchod, marketing a psychológia obchodu

3.3.15 Manažment

Manažment ľudských zdrojov

Manažérska informatika

Manažment turizmu a hotelierstva

Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

-

8.1.1

Cestovný ruch

Environmentálny manažment

-

4.3.3

Environmentálny manažment

Druhý stupeň - magisterské štúdium

Mgr.

Manažment

 

Obchod, marketing a psychológia obchodu

3.3.15 Manažment

Manažment ľudských zdrojov

Manažérska informatika

Manažment turizmu a hotelierstva

Environmentálny manažment

-

4.3.3

Environmentálny manažment

 

PhDr.

možnosť rigorózneho konania po absolvovaní magisterského štúdia

3.3.15 Manažment

RNDr.

možnosť rigorózneho konania po absolvovaní magisterského štúdia

4.3.3

Environmentálny manažment

Tretí stupeň -

doktorandské štúdium

PhD.

Manažment

-

3.3.15 Manažment

PhD.

Environmentálny manažment

-

4.3.3 Environmentálny manažment

           

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ceny energií a chladná jeseň nás nútia hľadať cesty, ako ušetriť na kúrení.


INZERCIA 18 h

Pláž Varadero zvolili cestovatelia ako druhú najlepšiu na svete.


INZERCIA 18 h

Nové číslo magazínu Historická revue už v predaji.


INZERCIA 18 h
SkryťZatvoriť reklamu