SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Chcete sa dobre pripraviť na budúcnosť?!

Rozhovor o príprave na budúcnosť pomocou plánovania strategických scenárov a o budovaní dlhodobo úspešnej firmy.

Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc. pracoval v rokoch 1988 - 1993 ako Visiting a neskôr ako Associate Professor of Management na Department of Management and Marketing, College of Business, East Tennessee State University v Johnson City, Tennessee, USA. Po svojom návrate na Slovensko založil v roku 1994 poradenskú firmu Ivan Perlaki Consulting (pozri www.perlaki.sk). Má viac ako tridsaťročné skúsenosti v poradenstve v riadení a vo vzdelávaní manažérov. Špecializuje sa na poradenstvo a na tréningové programy v oblasti strategického a organizačného rozvoja a na koučovanie top manažérov. Porozprávali sme sa s ním o príprave na budúcnosť pomocou plánovania strategických scenárov a o budovaní dlhodobo úspešnej firmy.

Kedy a kde vzniklo plánovanie strategických scenárov?

   S myšlienkou strategických scenárov prišiel počas studenej vojny, v období masívneho zbrojenia a neistej budúcnosti, Herman Kahn (Rand Corporation, Hudson Institute). Vypracoval šesť potenciálnych začiatkov, priebehov a následkov nukleárnej vojny. Jeho kritici namietali, že tieto scenáre sú „myslením o nemysliteľnom". Kahnovi sa tento termín tak zapáčil, že knihu, v ktorej svoje scenáre opísal, nazval Myslenie o nemysliteľnom (Thinking about the Unthinkable, 1962). V biznise začala s plánovaním strategických scenárov začiatkom 70. rokov 20. storočia skupina strategického plánovania v Royal Dutch/Shell - teda „tvrdí praktici" a nie od praxe odtrhnutí teoretici.

Čo je cieľom plánovania strategických scenárov?

   Veľmi výstižne to ilustruje už samotný  názov Kahnovej knihy. Nie je to predpovedanie budúcnosti. Budúcnosť je otvorená a nedá sa predpovedať. Cieľom plánovania strategických scenárov je rozbiť naše pôvodné predstavy o budúcnosti a uvedomiť si, že budúci svet vôbec nemusí vyzerať tak, ako si ho teraz predstavujeme. Strategické scenáre nám strhnú klapky z očí, vyliečia firemnú slepotu a rozšíria naše tunelové videnie budúcnosti. Dovolia nám „myslieť o nemysliteľnom". Umožnia nám myslieť mimo nášho - individuálneho, skupinového alebo organizačného - zaužívaného rámca („thinking out of the box"). Umožnia nám, aby sme si uvedomili, že budúcnosť nám môže pripraviť aj také veľké príležitosti a také veľké ohrozenia, na aké sme doteraz vôbec nemysleli, a preto sme sa na ne ani nepripravovali. Plánovanie strategických scenárov nám „dáva nové oči". Už nikdy nebudeme vidieť budúcnosť tak, ako sme ju videli predtým.

Ako taký strategický scenár vyzerá? Z čoho sa skladá?

   Najjednoduchšou definíciou strategických scenárov je, že sú to „príbehy o budúcnosti". Strategický scenár vonkajšieho prostredia firmy sa skladá z hypotetického opisu všetkých relevantných parametrov jej budúceho vonkajšieho prostredia - t.j. jej prostredia o päť, desať, pätnásť alebo ešte o aj viac rokov - a ich príčinných vzťahov a z hypotetického chronologického opisu jeho vývoja zo súčasného do budúceho stavu. Jednotlivé strategické scenáre by mali opisovať kvalitatívne odlišné alternatívne budúcnosti (t.j. ich archetypy). Scenáre charakterizujú politické, sociálne, technické, ekonomické a ekologické dimenzie alternatívnych budúcností, potenciálnu konkurenciu a jej správanie, trhy, dodávateľov a odberateľov, koncových zákazníkov a ich potreby - proste všetky parametre vonkajšieho prostredia, ktoré by firma potrebovala „poznať", aby sa na budúcnosť mohla dobre pripraviť.

V akých typoch firiem a v akých priemyselných odvetviach sa dá plánovanie strategických scenárov prakticky využiť?

   Plánovanie strategických scenárov sa môže úspešne aplikovať v každom priemyselnom odvetví vo firme každého typu a veľkosti. V súčasnosti je naozaj tou najlepšou prípravou na budúce príležitosti a ohrozenia. Súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj naše maximálne úsilie ovplyvniť budúcnosť takým spôsobom, aby sme si v nej veľmi aktívne vytvorili čo najviac veľkých príležitostí a aby sme súčasne zamedzili vzniku veľkých ohrození. Ak nie je možné, aby sme zabránili ich vzniku, tak sa aspoň budeme usilovať spomaliť ich rast, zmenšiť ich negatívny účinok - a pripravíme si dobrú obrannú stratégiu. Pomocou plánovania strategických scenárov si „urobíme výlet do budúcnosti". Tam sa veľmi dobre poobzeráme, aké veľké príležitosti a aké veľké ohrozenia tam na nás „čakajú". Po „návrate naspäť do prítomnosti" sa potom na ne veľmi dobre pripravíme. Je to vlastne „riadenie firmy z budúcnosti".

Môžu nám strategické scenáre pomôcť „odhadnúť", do ktorej alternatívnej budúcnosti smerujeme?

   Pri plánovaní strategických scenárov nemodelujeme len niekoľko scenárov alternatívnych budúcností, ale aj „vývojové cesty" z prítomnosti do týchto budúcností. Na týchto cestách potom určujeme tzv. slabé signály. Slabé signály na ceste z prítomnosti do budúcnosti dokážu identifikovať a správne interpretovať len ľudia, ktorí pri plánovaní strategických scenárov už túto cestu mentálne prešli a sú preto pripravení na to, aby slabé signály mohli spozorovať a aby ich dokázali pravdivo interpretovať. Ostatní si ich buď vôbec nevšimnú alebo ich nevedia správne interpretovať. Slabé signály nebudú pre nich zmysluplné. Slabé signály nás takto s veľkým časovým náskokom informujú, na ktorej ceste z prítomnosti do budúcnosti sa vlastne nachádzame, do ktorej alternatívnej budúcnosti smerujeme. Sú našimi „spomienkami na budúcnosť" alebo našimi „déjà vu". Umožnia nám, aby sme sa s veľkým časovým náskokom začali pripravovať na využívanie veľkých príležitostí a na elimináciu veľkých ohrození v alternatívnej budúcnosti, ku ktorej sa blížime.

Predpokladajme, že sme už vytvorili napríklad štyri scenáre alternatívnych budúcností. Čo nasleduje potom? Ako ich môžeme využiť na vybudovanie dlhodobo úspešnej firmy?

   Plánovanie strategických scenárov je tou prvou, úvodnou fázou formulácie dlhodobej strategickej vízie firmy. Je modelovaním budúceho vonkajšieho prostredia firmy. Je len takou „barličkou" alebo „lešením" potrebným na formuláciu dlhodobej strategickej vízie. Keď chceme byť úspešní, musíme vybudovať takú robustnú a flexibilnú firmu, ktorá sa bude rozvíjať a „prekvitať" v každej budúcnosti. Pretože nedokážeme odhadnúť, ktorý scenár (alebo ktorá kombinácia scenárov) sa stane skutočnosťou, musíme sa veľmi dobre pripraviť na všetky scenáre. Musíme vybudovať takú firmu, ktorá bude veľmi dobre pripravená využiť všetky veľké budúce príležitosti, a ktorá sa súčasne bude vedieť ubrániť všetkým veľkým budúcim ohrozeniam (alebo bude vedieť zabrániť ich vzniku) vo všetkých alternatívnych scenároch.

Plánovanie strategických scenárov je prípravou na budúce príležitosti a ohrozenia. Nemala by tejto príprave na budúcnosť predchádzať príprava na efektívnejšie využívanie súčasných príležitostí a na eliminovanie súčasných ohrození?

   Program strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy (pozri http://www.perlaki.sk/) - má niekoľko častí alebo produktov. Začína rovnomenným tréningovým programom. Jeho cieľom je vytvorenie poznatkovej základne a položenie základov pre strategický a organizačný rozvoj firmy. V tomto intenzívnom tréningovom programe sa jeho účastníci oboznámia s najnovšími teóriami, metódami a postupmi budovania dlhodobo úspešnej firmy. Ďalšou fázou je Strategický audit. Je prípravou firmy na využívanie súčasných príležitostí a na elimináciu súčasných ohrození.

Čo je jeho cieľom?

   Jeho cieľom je komplexná a hĺbková analýza firmy (interný strategický audit), jej vonkajšieho prostredia (externý strategický audit) a jej konkurenčnej pozície - a z nej vyplývajúca formulácia strategických cieľov, operatívnych cieľov a stratégií na zlepšenie súčasnej konkurenčnej pozície firmy, na vybudovanie a udržanie jej strategických kompetencií a konkurenčných výhod a na zabezpečenie jej dlhodobej úspešnosti. Vstupmi do strategického auditu sú výstupy zo známej SWOT analýzy. Jeho prípravnou fázou je formulácia základných princípov, misie a strategického zámeru firmy. Strategický audit je nevyhnutnou prípravou na využívanie príležitostí a elimináciu ohrození vo vonkajšom prostredí.

Používate okrem strategického auditu aj iné diagnostické metódy?

   Strategický audit môžeme podľa potreby ešte doplniť inými špecializovanými auditmi a prieskumami s následnou spätnou väzbou, ako napr. audit riadenia, manažérsky audit, prieskum názorov a postojov pracovníkov k vybraným aspektom fungovania firmy, prieskum spokojnosti pracovníkov atď. So spracovanými údajmi sa okrem manažmentu oboznámia na spätnoväzbových poradách aj všetci respondenti. Všetci respondenti sa v rámci svojich pracovných skupín a organizačných jednotiek môžu zapojiť do diagnózy a riešenia firemných problémov a do navrhovania opatrení vedúcich k strategickému a organizačnému rozvoju firmy. Audity a prieskumy s následnou spätnou väzbou môžeme doplniť aj 360-stupňovou spätnou väzbou s individuálnym poradenstvom a koučovaním.

   Po strategickom audite nasleduje vyššie uvedené Plánovanie strategických scenárov a formulácia strategickej vízie dlhodobo úspešnej firmy a poradenstvo pri implementácii tejto strategickej vízie. Záverečnou fázou nášho programu strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy je interaktívny a participatívny program Hľadanie spoločnej budúcnosti, ktorý umožní všetkým zamestnancom firmy, aby sa zapojili do formulácie a implementácie strategickej vízie firmy - t.j. našej spoločnej budúcnosti - a motivuje ich k jej dosiahnutiu.

Aké iné tréningové a poradenské programy ešte ponúkate?

   Okrem programu strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy - a rovnomenného tréningového programu - ponúkame aj poradenské programy zamerané na riadenie strategických zmien, na strategické intervencie a na strategický a organizačný rozvoj. Ponúkame aj už vyššie uvedené audity a prieskumy s následnou spätnou väzbou (survey feedback) a 360-stupňovú spätnú väzbu (360-degree feedback) s následným individuálnym poradenstvom a koučovaním

   V našej ponuke máme aj tréningové programy pre podnikateľov, top manažérov, manažérov na vyšších stupňoch riadenia, talentovaných manažérov a špecialistov na stratégiu podnikania - ako aj široké spektrum tréningových programov pre manažérov, obchodníkov, finančných a poisťovacích poradcov, predajcov a asistentky (asistentov). Medzi najžiadanejšie patria tréningy vodcovstva, vyjednávania a riešenia konfliktov, riadenia zmien, budovania a vedenia tímov, emocionálnej inteligencie, kreativity, prezentačných a akvizičných schopností, asertívneho správania, komunikácie, predajných zručností, zvládania stresu, time managementu, biznis protokolu a orientácie na klienta. Veľmi populárne sú aj tréningové programy Financie pre nefinančných manažérov a Moderný sekretariát. Kompletnú ponuku našich tréningových a poradenských programov uvádzame na www.perlaki.sk.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Najväčšia sieť hobbymarketov OBI otvorila v Michalovciach celkom novú predajňu.


2 h
Ako aktualizovať radary, firmvér alebo jazyk hlasu?

Ako aktualizovať radary, firmvér alebo jazyk hlasového upozornenia v autokamere MIO? Pozrite si toto inštruktážne video:


3 h

Tesco has strengthened its ambition to tackle climate change by announcing a new group-wide, net-zero target for its operations.


10 h
Skryť Zatvoriť reklamu