SME
Štvrtok, 23. september, 2021 | Meniny má ZdenkaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Stanoviská VV, š.p., a SVP, š.p., k zavádzajúcim informáciám publikovaným..

Stanoviská VV, š. p., a SVP, š. p., k zavádzajúcim informáciám publikovaným v médiách Bratislava 12. apríla (TASR-OTS) - Vodohospodárska výstavba, š. p., sa ohradzuje voči publikovaným ...

Stanoviská VV, š. p., a SVP, š. p., k zavádzajúcim informáciám publikovaným v médiách

Bratislava 12. apríla (TASR-OTS) - Vodohospodárska výstavba, š. p., sa ohradzuje voči publikovaným informáciám v denníku Hospodárske noviny (zo dňa 10. 4. a 11.4. 2012 – Čunovo a Bratislava s vilami pri Gabčíkove nesúhlasia) a v Televíznych novinách TV Markíza (10. 4. 2012, príspevok s názvom Nové plány na Dunaji). Uvedené médiá publikovali neoverené, neúplné a zavádzajúce informácie o podniku Vodohospodárska výstavba bez poskytnutia možnosti na vyjadrenie. Vodohospodárska výstavba bola o stanovisko požiadaná následne po uverejnení spomínaných informácií.

Pokladáme za potrebné poskytnúť informácie za náš podnik a doplniť tak nekomplexné a zle interpretované tvrdenia, ktoré sa v médiách v súvislosti so zmluvou o nájme medzi VV, š. p., a spoločnosťou Danubia Invest, a. s. (hlavne v súvislosti s Dodatkom č. 4) objavili:

Úplné znenie Zmluvy o nájme č. 2006/5700/0902 vrátane dodatku č. 1, č. 2 a č.3, ktoré redaktori nezobrali na vedomie. - uzatvorenie zmluvy o nájme územia bolo schválené a odsúhlasené na základe uznesenia vlády SR č. 986/2003 zo dňa 14.10.2003 a uznesenia vlády SR č. 899/2005 zo dňa 16.11.2005, pričom bol odsúhlasený dlhodobý nájom, a to na dobu 99 rokov; - zmluva je uzatvorená v rozsahu súťažných podkladov, ktoré kladú požiadavky na riešenie využitia územia pri stupni Čunovo formou realizácie Dunajského rekreačného areálu a sú schválené uznesením vlády SR č. 899/2005 zo dňa 16.11.2005; - samotné znenie zmluvy schválila vláda 13.12.2006 - jednotlivé časti územia, ktoré sa majú využiť na realizáciu projektu, sú rozdelené do územných sektorov A až H, pričom projekt je nutné realizovať v 3 etapách, ktoré musia nasledovať po sebe bez zmeny poradia. Krátky popis jednotlivých sektorov uvádzame na konci.

Uvedené riešenie sa realizuje podľa tzv. master planu, ktorý schválila medzirezortná komisia v zložení zástupcov MH SR, MŽP SR, SVP, š. p., VV, š. p., Úradu vlády SR a splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku VD G-N dňa 8. 6. 2010. Master plan je tzv. štúdia – nie záväzná projektová dokumentácia pre územné alebo stavebné povolenie.

DODATOK č. 4 k zmluve doplnil zmluvu o sektor C+, ktorého vznik však už bol riešený v pôvodnej zmluve, resp. v jej dodatku č. 1. Vznik tohto nového sektora navyše predpokladali ako jednu z alternatív aj súťažné podklady. Cena nájmu za sektor C+ bola riešená už dodatkom č. 1 z roku 2008 a bola vysúťažená v medzinárodnej súťaži. Nie je pravdou tvrdenie uvedené v Hospodárskych novinách zo dňa 10.4.2012, že by dodatkom č. 4 došlo k vypusteniu ustanovenia o navyšovaní ceny nájmu v dôsledku rastu spotrebiteľských cien (toto ustanovenie platí a platí aj pre nový sektor C+).

Dodatok č. 4 ďalej bližšie špecifikoval a vymedzil pojmy technickej infraštruktúry, stanovil lehoty na vyjadrenie sa zmluvných strán k otázkam vyplývajúcim z realizácie projektu, upravil ustanovenia, ktoré bolo nutné upraviť z dôvodu prechodu meny z SKK na EUR.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Danubia Invest predložila žiadosť o uzavretie dodatku v júli 2011. Odvtedy prebiehali rokovania, ktoré vyústili k podpisu dodatku č. 4 za VV, š. p., dňa 22.2.2012. Spoločnosť Danubia Invest ešte nemá k dispozícii územné rozhodnutie ani stavebné povolenie. Toto bude vydávať príslušný stavebný úrad po zapracovaní všetkých pripomienok všetkých účastníkov konania, teda tak ako prenajímateľových (VV, SVP), tak aj Magistrátu hl. mesta, príslušných úradov ŽP, ako aj ochranárskych úradov a organizácií. Pre informáciu dopĺňame, že územný plán mesta Bratislavy nie je v súčasnosti schválený.

Záverom považujeme za potrebné zdôrazniť, že dodatkom č. 4: - nedošlo k zmene koncepcie výstavby Danubia parku ako komplexného rekreačno-športového zariadenia, zámer výstavby na vodnom diele schválili dva vládne kabinety. - predmetom výstavby rozhodne nie sú bytové domy ani luxusné vily. Prípustné sú len služobné byty, byty majiteľov zariadení a rekreačné ubytovacie zariadenia v súlade so štúdiou Posúdenia vplyvu na životné prostredie. - cieľom bolo a je využitie územia na športovo-rekreačnú činnosť, čo bolo aj cieľom vlády, ktorá zmluvu schválila, a teda je projekt verejnosti známy už od roku 2006. Zmluva s prílohou č. 3 je koncipovaná tak, že nájomca musí vybudovať záväznú časť športovísk (prístav, plavecké pláže v zálivoch, lodenicu, outdorové športové ihriská, detské ihriská, golfovú cvičnú lúku), ktoré sa nachádzajú v území, kde mu to umožňuje súčasný platný územný plán Bratislavy, t. j. v sektore C, D a v sektore H ako prvé. - hydrodynamická štúdia preukázala, že plánované terénne úpravy nebudú mať významnejší vplyv na rýchlosti prúdenia a hladiny vody.

Sektor A a B: Pokrýva 18 jamkové golfové ihrisko (ešte neprebehla EIA) Sektor C: sektor C ako jadro celého areálu sa navrhuje vybudovať ako typické dunajské prístavné centrum so všetkou potrebnou vybavenosťou, a to na báze prístavu rekreačných motorových člnov. Navrhovaná vybavenosť pozostáva z lodeníc s klubmi a príslušnými službami, ubytovacích zariadení rôznej kategórie, z letných i celoročných kúpalísk, športovísk, pohostinských zariadení a pod. Súčasťou sektora C smerom k sektoru B je navrhnutých 55 bungalovov. Sektor D: Súčasťou sektora D je jazdecký hipodróm s parkúrovým štadiónom, dostihovou dráhou, krytou jazdeckou halou, ďalej agrofarma - biofarma, cyklistické centrum a skanzen, ktoré sú na sektor C prevádzkovo napojené z juhozápadnej strany. Sektor E: Sektor E tvorí „zelený pás“ pozdĺž štátnej hranice SR a MR po celej dĺžke medzi pravostrannou hrádzou a starým korytom Dunaja v šírke cca 200 m. Lesný pás môže pri dodržaní pohraničných ochranno-bezpečnostných opatrení tvoriť prírodné rekreačné zázemie pre sektor F. Sektor F: Sektor F na pravom brehu dolného priepichu je navrhovaný na rekreáciu v prírodnom prostredí. Jeho súčasťou je prírodný areál terénnej cyklistiky, rybník s možnosťou rybolovu, táborisko vodákov - kajakárov s chatovou osadou a polyfunkčný objekt služieb. Breh je uvažovaný ako pláž. Sektor H: Sektor H – „prehradenie“ je koncipovaný ako športovo-rekreačný areál doplňujúci vybavenosť areálu vodných športov „divoká voda“. Funkčné zóny sú rozdelené na časti: ubytovaciu, rehabilitačno-relaxačnú a kultúrno-spoločenskú. Súčasťou ubytovacích kapacít bude hotel vyššieho štandardu, autocamping a športový camping.

Ing. Ladislav Gáll generálny riaditeľ š. p. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p.

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.) je jedným z prenajímateľov v Zmluve o nájme č. 2006/5700/0902 vrátane dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. (ďalej Zmluva). Predmetom prenájmu pozemkov je výstavba Danubia parku.

Celková plocha prenajatých pozemkov je 2.899.117 m2, z toho pozemky v správe SVP, š. p., sú v rozlohe 69.620 m2 (čo predstavuje 2,4 %). Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod stavbami nachádzajúcimi sa nad pôvodným korytom Dunaja.

SVP, š. p., je odbornou organizáciou, ktorej hlavnou náplňou je správa vodohospodársky významných vodných tokov, úlohy správcu vodného toku v oblasti ochrany pred povodňami a úlohy prevádzkovateľa vodnej cesty na Dunaji. Z hľadiska týchto povinností SVP, š. p., v projekte Danubia park participuje na spracovávaní odborných stanovísk z pohľadu prevádzkovateľa VS (vodnej stavby) - stupňa Čunovo, ktorý je v majetku Vodohospodárskej výstavby, š. p. (VV, š. p.) a SVP, š. p., ako odborná organizácia vykonáva pre VV, š. p., prevádzku jednotlivých vodohospodárskych objektov stupňa Čunovo.

Pri vypracovávaní odborných stanovísk týkajúcich sa projektu Danubia park vychádza SVP, š. p., z príslušnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva, ktorou je najmä zákon o vodách, zákon o ochrane pred povodňami a zákon o vnútrozemskej plavbe.

SVP, š. p., plní tiež úlohy, ktoré sa týkajú hraničných vôd medzi Slovenskom a Maďarskom. Projekt Danubia park je situovaný do priestoru stupňa Čunovo (nad stupňom i pod ním). Na plánované terénne úpravy projektu Danubia park bola vypracovaná hydrodynamická štúdia. Táto štúdia preukázala, že plánované terénne úpravy nebudú mať významnejší vplyv na rýchlosti prúdenia a hladiny vody. Z vodohospodárskeho hľadiska je dôležité, aby boli garantované všetky kritériá a podmienky, ktoré zabezpečujú súlad aktivít investora Danubia parku v danom území s podmienkami SVP, š. p., vychádzajúcimi z uvedenej legislatívy. Všetky aktivity (zrealizované, realizované aj pripravované) sú samostatne posudzované a prebiehajú štandardnými procesmi stavebného konania (územné, stavebné) príslušných orgánov štátnej správy.

Ing. Daniel Kvocera Generálny riaditeľ Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt gl

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Predstavujeme nomináciu na biznis cenu INDEXU a Slovenskej sporiteľne.


INZERCIA 6 h

Predstavujeme nomináciu na biznis cenu INDEXU a Slovenskej sporiteľne.


INZERCIA 6 h

Hľadáme úspešné inovatívne malé a stredné firmy.


INZERCIA 6 h
Skryť Zatvoriť reklamu