SME
Nedeľa, 17. november, 2019 | Meniny má Klaudia
INZERCIA

Čistiareň odpadových vôd pre aglomeráciu Stará Ľubovňa

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ukončila realizáciu environmentálnej infraštruktúry v aglomerácii Stará Ľubovňa

V posledný novembrový deň tohto roku sa v areáli dobudovanej ČOV Stará Ľubovňa uskutočnilo slávnostné zahájenie jej skúšobnej prevádzky. Na tejto akcii sa zúčastnili nielen všetci rozhodujúci aktéri nižšie uvedeného projektu, ale aj zástupcovia ústredných štátnych orgánov, samosprávy dotknutých sídiel . Jednalo sa najmä o zástupcov ministerstva životného prostredia SR, primátora mesta Stará Ľubovňa, starostov obcí Nová Ľubovňa a Jakubany ako  aj zástupcov miestneho obvodného úradu životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Z uvedeného je zrejmé, že hlavná aktivita projektu „Dobudovanie kanalizácií a čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre aglomeráciu Stará Ľubovňa“, ktorá sa začala realizovať v októbri r.2010 aje spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie, bola úspešne ukončená na jeseň tohto roku. Cieľom projektu je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v aglomerácii Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z mesta Stará Ľubovňa, obcí Nová Ľubovňa a Jakubany. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie stupňa napojenosti obyvateľstva v predmetnej aglomerácii na verejnú kanalizáciu nad 90 % podľa EO (ekvivalentný obyvateľ) a zabezpečenie čistenia odvádzaných odpadových vôd s odstraňovaním nielen organického znečistenia ale aj celkového dusíka a fosforu. Odpadové vody z aglomerácie Stará Ľubovňa sú dnes privádzané novo vybudovanou verejnou kanalizáciou na jestvujúcu ČOV Stará Ľubovňa, ktorá má po dobudovaní kapacitu 24 917 EO a dosahuje už počas skúšobnej prevádzky požadovanú účinnosťou čistenia v súlade s Rámcovou smernicou o vodách 2000/60/EC, Smernicou 91/271/EHS a národnou legislatívou.

Realizáciou projektu sa dosiahli predpokladané merateľné ukazovatele projektu ako je celková dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok nad12,3 km, už uvádzaná kapacita ČOV Stará Ľubovňa pre 24 917 EO či cez 3 000 novo napojených obyvateľov. Implementáciou projektu sa splnili všetky plánované indikátory projektu. I keď plánované celkové náklady projektu podľa predmetu podpory NFP sú stanovené na viac ako 17,4 mil. EUR bez DPH, je už dnes zrejmé, že celkové investičné náklady projektu nepresiahnu 16,5 mil. EUR bez DPH. Celková pomoc Operačného programu Životné prostredie je poskytovaná do max. výšky 94,365 % z celkových nákladov a zvyšok tvorí spolufinancovanie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. Ukončenie všetkých aktivít projektu sa očakáva v 12. mesiaci r. 2013.

Je nesporné, že realizácia tohto projektu v danej oblasti už dnes prispieva k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality života obyvateľov. Vybudovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí aj verejná kanalizácia a ČOV, predstavuje základný rozvojový prvok aglomerácie. Z uvedeného dôvodu sa preto očakáva aj následný ekonomický rozvoj dotknutého regiónu.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Sloboda na Slovensku oslavuje 30 rokov

Dnes je to už 30 rokov, čo si Slováci a Česi vybojovali niečo nepredstaviteľné.

Tlačové správy

O2 opäť pripomína, že sloboda nie je samozrejmosť

Tentokrát konceptom „Krajiny, do ktorej sa nechceme vrátiť“ a desiatkou ďalších projektov zameraných na 17. november.

Tlačové správy

Čo funguje v českom obchodnom registri lepšie ako na Slovensku

V Českej republike majú notári s účinnosťou od 1. januára 2015 právomoc na žiadosť oprávnenej osoby vykonať zápis do VR.