SME
Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Slováci budú triediť podľa nových požiadaviek

Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov.

Slovensko má dlhodobo nízku mieru triedenia a recyklácie komunálnych odpadov a naopak, vysokú mieru skládkovania. Tento nepriaznivý stav sa má zmeniť od 1. januára budúceho roka, kedy nadobúda účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“). „Okrem toho, že zákon zavádza tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorá ukladá výrobcom povinnosť financovať triedený zber, obsahuje aj celý rad ďalších nástrojov a opatrení, ktoré majú zvýšiť mieru vytriedeného a recyklovaného odpadu,“ uviedla predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ENVI – PAK, a.s. Hana Nováková.

Technické požiadavky

Jedným z týchto impulzov sú aj nové požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov, podľa ktorých je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo. Napriek tomu, že povinnosť zaviesť triedený zber pre spomínané zložky nie je žiadnou novinkou (túto povinnosť ukladal už zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch), doteraz neboli definované technické požiadavky, ako majú obce túto povinnosť plniť. Triedený zber bol vo viacerých obciach zavedený nedostatočne, u niektorých zložiek úplne absentoval. To, že doterajší systém nefungoval správne, potvrdzujú aj stále nízke čísla vytriedených zložiek komunálneho odpadu. V priemere každý Slovák vytriedi iba 25,66 kg, čo je zhruba 8% vyprodukovaného odpadu. Toto číslo radí Slovensko medzi krajiny s najnižším množstvom vytriedeného odpadu v Európe. Mnohé okolité krajiny už dnes triedia a recyklujú viac než 50%. Snahou Európskej Únie je zmierniť rozdiely a dosiahnuť vyváženejší stav a zvýšiť podiel recyklácie až na 75% do konca roku 2030.

Farebné odlíšenia

K novému zákonu o odpadoch sa viažu aj vyhlášky, ktoré okrem iného definujú  farebné rozlíšenie zberných nádob a vriec, pričom modrá je určená pre zložku papier, zelená pre sklo, žltá pre plast, červená pre kovy a oranžová pre nápojové kartóny, čiže viacvrstvové kombinované materiály (VKM). Vyhláška č. 371/2015 Z.z. taktiež definuje minimálne rozmery, obsah a požiadavky na štítku (čitateľný, nezmazateľný, na viditeľnom mieste), ktorý musí byť na zbernej nádobe umiestnený. Pokiaľ obec disponuje nádobami, ktoré nezodpovedajú požiadavkám farebnosti v zmysle vyhlášky, môže si tieto nádoby ponechať, avšak len dovtedy, kým ich nenahradia nové nádoby a je povinná ich riadne označiť farbou prislúchajúcej komodity.

Vykonávacia vyhláška umožňuje spoločný zber viacerých zložiek komunálneho odpadu, konkrétne plastov, kovov a akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) v rámci jednej nádoby, avšak len za predpokladu, že tieto zložky budú následne na triediacej linke roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu. V mnohých mestách už teraz môžeme vidieť kontajnery na triedenie, do ktorých je povolené vhadzovať viaceré komodity (napríklad plasty a VKM) spolu do jednej nádoby. Takéto nádoby však musia obsahovať informatívny popis, čo do nich patrí a čo naopak nie.

Nové VZN

Nový zákon ukladá povinnosť všetkým mestám a obciam vypracovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“), do ktorého sú povinné zakomponovať nové pravidlá triedeného zberu, t.j. podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi.

Novinkou sú tzv. štandardy triedeného zberu predstavujúce minimálne zberové kapacity, teda zberné nádoby či vrecia, ktoré musia byť k dispozícii jednému obyvateľovi obce počas kalendárneho roka. Sú určené v litroch na obyvateľa na rok, pričom od roku 2017 budú každoročne narastať. Je to spôsobené snahou o poskytnutie čo najkomfortnejšieho systému pre občanov, ktorý má napomôcť k zvýšenej miere triedenia a zároveň priblíženiu sa cieľom Európskej únie v oblasti odpadov. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že štandardy zberu sú dôležité predovšetkým pre tie obce, ktoré doteraz niektorú zložku vôbec netriedili, alebo ju triedili len veľmi málo. Mnohé obce a združenia obcí už v súčasnosti disponujú kvalitne nastaveným systémom triedeného zberu spĺňajúcim štandardy zberu. „V obciach s nízkou efektivitou triedenia budú potrebné informačné a osvetové aktivity zamerané na to, ako a prečo triediť,“ dodala Hana Nováková z ENVI - PAK.

Úloha OZV v osvete

Za osvetu v rámci triedenia budú zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV, čiže dnešné oprávnené organizácie, akou je napríklad aj ENVI - PAK) financované výrobcami a producentmi obalov a neobalových výrobkov z prostriedkov určených na triedený zber. Vzniká tak trojuholník vzťahov medzi obcou, zberovou spoločnosťou a OZV reprezentovanou výrobcami obalov. Po novom je teda obec zodpovedná za zriadenie a fungovanie triedeného zberu, zberová spoločnosť za odvoz odpadov a výrobcovia (prostredníctvom OZV) za financovanie, vzdelávanie a osvetu. 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na jeho budúcnosť sme sa opýtali Mareka Mičienku, obsahového manažéra Seduo.sk

6 h

Paneurópska VŠ sa môže pochváliť ďalším úspechom. Absolventi jej fakúlt patria medzi najlepšie zarábajúcich vo svojom odbore.

6 h

Kvôli kríze spojenej s ochorením COVID-19 čelia mnohí naši podnikatelia skutočne ťažkej situácii.

16 h