SME
Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

Nemecké investície do vzdelávania

Základná škola Rozkvet v Považskej Bystrici sa od 1. septembra 2016 zaradí medzi tri vybrané základné školy na Slovensku so zmenou zriaďovateľa. Bude ním DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. (DSA).

Základná škola Rozkvet v Považskej Bystrici sa od 1. septembra 2016 zaradí medzi tri vybrané základné školy na Slovensku so zmenou zriaďovateľa. DEUTSCH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, a.s. ( DSA ) sa ako  nový zriaďovateľ zmluvne zaviazal zabezpečiť technické, materiálne a finančné podmienky pre naštartovanie novej koncepcie na škole. 

Pribudla aj Považská Bystrica

Kľúčovým akcionárom DSA je EBG - Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu, ktoré od roku 1990 pôsobí v oblasti prípravy pre povolanie a ďalšie vzdelávanie. V súčasnosti má v Nemecku 34 odborných centier a stredných odborných škôl.

Postupne buduje štruktúru škôl, školských zariadení a vzdelávacích centier. Základným predpokladom pre dosiahnutie jej cieľov je vybudovanie funkčného modelu škôl s potrebným technickým a materiálnym vybavením. Doteraz otvorila súkromné školy v Brezne, Žiari nad Hronom, Humennom. Od jesene minulého roka sa DSA stala novým zriaďovateľom Strednej odbornej školy v Trebišove.

Základná škola na Rozkvete od septembra tohto roka už nebude patriť do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Považská Bystrica. Poslanci na mestskom zastupiteľstve schválili túto zmenu, ktorá sa bude týkať nielen základnej školy, ale aj školskej jedálne a školského klubu detí. Nemecko-slovenská akciová spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien si berie celú budovu na pätnásť rokov do prenájmu, zároveň bude ,,osmičku“ zriaďovať a financovať. Zabezpečí ju po stránke technickej aj materiálnej. Žiaci tejto školy aj po zmene zriaďovateľa nebudú platiť žiadne školné a kompletný majetok, vrátane budovy, zostane vo vlastníctve mesta.

Zámerom nového zriaďovateľa je rozšíriť vyučovanie nemčiny ako druhého cudzieho jazyka a posilniť technické predmety

DSA plánuje v základnej škole popri zachovaní doterajšieho rozsahu výučby anglického jazyka výrazne rozšíriť štúdium nemčiny, nielen v rámci vyučovacích hodín, ale aj v rámci krúžkovej činnosti a popoludňajšieho programu v školskom klube. Samozrejme, všetko v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Žiakom sa tu budú bezplatne venovať aj pedagógovia a vychovávatelia
z partnerských nemeckých škôl. DSA zamýšľa poskytovať žiakom ZŠ možnosť oboznamovať sa
s nemeckými reáliami pomocou výmenných pobytov v partnerských školách a zariadeniach, ktoré patria do jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

„Chceme sa viac venovať podpore jazykového vzdelávania, otvoriť školu inováciám, a aj rodičom, ktorí vedia definovať očakávania, akú úlohu by mala škola plniť a ktorým smerom by sa mala uberať. Zároveň chceme deťom ponúknuť technické vzdelávanie a tým nadviazať na očakávania stredných odborných škôl v regióne,“ ozrejmil plány Ing. Marek Nikel, predseda predstavenstva, pričom doplnil, že chýbať nebudú ani rôzne benefity. Žiaci Základnej školy Rozkvet budú mať takto po ukončení školy lepšie predpoklady prijatia tak na stredné školy technického zamerania, ako aj na humanitné smery. Primárnym cieľom DSA je teda pripraviť absolventov tak, aby mali teoretické a praktické zručnosti, ktoré budú v budúcnosti naplno využívať. 

Stretnutie so zamestnancami školy a s rodičmi

Marek Nikel, predseda predstavenstva DSA: „Informovali sme učiteľov a ostatných zamestnancov školy, ako aj rodičov žiakov o pripravovaných krokoch. Táto škola ma značný potenciál rozvoja, možnosti budovania a posilnenia svojej pozície v rámci mesta a regiónu. Pedagogický tím podporuje rozvoj žiakov, záleží mu na spokojnosti rodičov. V škole budú procesy naďalej fungovať tak, ako sú nastavené. Dodávateľsko-odberateľské procesy ostávajú, rovnako tak aj pracovné zmluvy. Chceme zo školy vybudovať regionálne centrum pre podporu vzdelávania, školení, rekvalifikácií, aby na jednej strane plnila svoj účel a zároveň mala aj doplnkové služby,“ skonštatoval M. Nikel.

DSA je pripravená v Základnej škole Rozkvet investovať do rekonštrukcie budovy, ako aj do vybavenia učební najmodernejšou technikou a technológiou.

Mesto vníma zmenu ako obrovskú šancu pre školu

Vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry mestského úradu Jozef Bielik: „Vstup DSA vnímame ako obrovskú šancu pre túto školu. Ciele, ktoré má nový zriaďovateľ, sú významné nielen pre najbližšiu komunitu ľudí na Rozkvete, ale určite sa týkajú celého mesta, okresu a regiónu, pretože nikde v okolí podobná škola nie je. V meste máme viacero firiem s nemeckým kapitálom, s nemeckou účasťou a väčšiu šancu na uplatnenie sa v nich budú mať pripravení žiaci. A to nielen profesne, ale aj jazykovo. Presne to táto škola bude ponúkať,“ zdôraznil Jozef Bielik.

Rada školy

Podporné stanovisko k zmenám vyjadrila aj rada školy, ktorá sa stretla na mimoriadnom zasadnutí. Novú koncepciu rozvoja školy podporili 9 z 10 prítomných členov rady.  Informovala predsedníčka rady školy Mgr. Iveta Kubovičová.

 

Vyjadrenie riaditeľky školy

„Dnešné školy nesmú byť pasívne, musia sa púšťať do zmien. Tie však nesmú byť iba povrchové či imidžové, ale skutočne kvalitatívne a musia ponúkať komplexnú a novú kvalitu. Zmeny v našej škole sa budú týkať vyučovacieho procesu, jeho flexibility, väčšej kreativity a inovačného prístupu. Inovácie vo vzdelávaní si vyžiadajú aj zmenu doterajšieho modelu školy. Pôjde o to, čo bude škola poskytovať, a ako to bude poskytovať, čo môže poskytnúť iné a viac nielen v pedagogickom procese. Som presvedčená o tom, že pripravované zmeny v budúcnosti prinesú všetkým želaný efekt,“ vysvetlila riaditeľka školy Nataša Kováčová.

logodsa-r115_res.jpg

 

Nový zriaďovateľ začína pomaly napĺňať, čo prisľúbil

Už pol roka funguje stredná odborná škola v Trebišove na Komenského ulici pod novým zriaďovateľom. Ide o rovnakú spoločnosť, ktorá zobrala len nedávno pod svoje krídla jednu zo základných škôl v Považskej Bystrici. 

Čo na východe nový zriaďovateľ prisľúbil, začína pomaly aj napĺňať. Od septembra otvoria nový technicky zameraný odbor, začínajú s rekonštrukciou priestorov.

 

Aké boli prísľuby

Od jesene minulého roka po zmene zriaďovateľa, o ktorej rozhodli poslanci Košického samosprávneho kraja, prevádzkuje spoločnosť DSA (Deutsch-Slowakische Akademien) po troch ďalších stredných školách na Slovensku aj strednú odbornú školu v Trebišove na Komenského ulici.

Pri zmene zriaďovateľa padlo viacero prísľubov. Posilnenie vyučovania nemeckého jazyka, absolvovania zahraničných stáží, zahraničnej platenej  praxe či vytvorenie technického odboru, pri štúdiu ktorého bude viac ako polovicu absolvovať študent ako odbornú prax vo firme.

Spoločnosť DSA takisto deklarovala záujem pokračovať vo vzdelávaní v dosiaľ existujúcich odboroch so snahou o ich oživenie s prepojením na nových partnerov zo zamestnávateľskej sféry. Tiež sa hovorilo o investíciách do samotnej budovy školy. Zámery sa pomaly začínajú realizovať. 

Prepojenie štúdia s praxou

Prechod pod nového zriaďovateľa zvýšil podľa riaditeľa Miroslava Tótha atraktivitu školy, vyprofilovali sa totiž. „Pocítili sme to aj teraz pri podávaní prihlášok. Záujem je vyšší,“ hovorí Miroslav Tóth s tým, že zachovali odbory zamerané na pedagogiku a farmáciu a pribudol ešte nový odbor. „Otvárame ho od 1. septembra  a ide o technické zameranie,“ dodáva.

Založením nového odboru vychádzajú v ústrety domácim firmám priamo v Trebišove. „Ide o Slovenský vodohospodársky podnik, Správu povodia Bodrogu a Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Naši študenti budú v týchto podnikoch vykonávať prax,“ hovorí Tóth.

Je podľa neho prirodzené, že postupom času sa bude stredný manažment v týchto firmách meniť a chceli by uvoľnené miesta zaplniť práve ich absolventmi. „Najlepší by určite boli radi, keby išli ďalej študovať na vysoké školy.  Tu je tiež podľa informácií, ktoré máme, deficit vo vodárenských odboroch,“ hovorí riaditeľ.

Prax čaká študentov už v prvom ročníku a bude tvoriť počas celého štúdia šesťdesiat percent vzdelávania.  „Rodiča sú radi, že ich deti nemusia za strednou školou, za technickým odborom, cestovať do iného mesta. Ak je prísľub zamestnania, pozerajú na štúdium trochu inak. Nejde už o to, prečkať niekde na strednej škole štyri roky, a potom sa uvidí,“ vysvetľuje výhody riaditeľ. 

Exkurzie a prax v Nemecku

Škola reaguje aj na širšie ponuky trhu práce v rámci Slovenska, prípadne v zahraničí tým, že sa chce zamerať vo väčšej miere ako doteraz na vzdelávanie nemeckého jazyka. „Anglický jazyk naďalej zostane prioritou. Bude však posilnené vyučovanie nemeckého jazyka. Má to súvis s firmami, ktoré sú na Slovensku, a tie vyžadujú pri hľadaní zamestnancov znalosť jazyka. Takže uplatnenie na trhu práce bude lepšie,“ hovorí riaditeľ Tóth.

Študenti budú mať pritom možnosť overiť si znalosť nemeckého jazyka v autentickom prostredí, kde sa používa, v Nemecku. „Pri anglickom jazyku nie je možnosť vycestovania, ale pri nemčine vzniká možnosť overenia si jazykovej zdatnosti na exkurzii aj súvislej praxi. Overiť si napríklad teraz môžu vďaka blízkosti hranice napríklad ruský jazyk. Volia si ho často, aj keď ide o druhý jazyk v poradí ako maturitný. Myslím, že je to hlavne preto, že sa v ňom študenti cítia istejší. Majú možnosť prakticky ho už teraz používať. Pri nemčine teraz vznikne podobná výhoda,“ zdôvodňuje Helena Košárová, zástupkyňa školy. 

Začať treba od celkom malých

Vízia do budúcnosti pritom je začať so vzdelávaním nemeckého jazyka už od najnižšieho stupňa, teda od materskej školy. „Študentky, ktoré u nás študujú pedagogiku, čaká prax v tejto materskej škole. Celá vízia je, aby začalo prepojenie toho, čo potrebuje náš trh práce, nenásilnou formou už celkom zdola. Ide o prenášanie technického vzdelávania a výučby nemeckého jazyka do vzdelávacieho systému už od tých najnižších stupňov,“ vysvetľuje riaditeľ Tóth.

Aj v tomto smere sa začali realizovať prvé kroky. Spoločnosť DSA si chce zobrať pod seba aj  materskú školu, ktorá funguje v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy na Komenského ulici v Trebišove.  Mestské zastupiteľstvo už schválilo uznesenie, kde súhlasí so vznikom súkromnej materskej školy. „Skúšali sme v materskej škole už anglický jazyk a celkom dobre to išlo. Deti sú potom lepšie pripravené na ďalšie vzdelávanie jazyka. Takže aj nemčina by určite bola prínosom,“ hovorí Košárová k výučbe nemčiny v materskej škole.

Študentka Anna Vereščáková študuje učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a páči sa jej takýto prístup. „Ak zoberú aj škôlku pod svoje krídla, bude to fajn. Čokoľvek, čo sa začneme učiť už ako celkom malé deti, sa na nás skôr nalepí. A to platí nielen o výučbe jazyka. Ja som sa začala angličtinu učiť až na základnej škole a myslím si, že keby som začala už v materskej, bolo by to pre mňa určite ľahšie,“ tvrdí tretiačka Anna.

Trochu ju aj mrzí, že zmeny v škole neprišli už skôr. „Spočiatku sa niektorí báli, že sa budú odrazu musieť začať učiť po nemecky a že štúdium nezvládnu. Nie je to tak. Ale tí, čo sa už učia po nemecky, sa potešili, že budú cestovať na pobyty. Zmeny študenti skôr vítajú,“ hovorí Anna s tým, že ona vždy rada vyrazí na cesty do zahraničia a mrzí ju, že novinka v škole prichádza až keď je tretiačka.

Teplejšie na internáte a čo ešte príde

Dosť viditeľná alebo skôr citeľná zmena sa udiala aj na internáte, ktorý je súčasťou školy. Na najvyššom poschodí, kde sú ubytovaní študenti, sa postaral nový zriaďovateľ o výmenu okien. Podľa riaditeľa Miroslava Tótha išlo o investíciu niekoľko desiatok tisíc eur.

Uvádza, že rekonštrukcia v najbližšom období čaká prednú časť školy. Okná sú aj tu vo veľmi zlom stave, čo je veľká záťaž po energetickej stránke a nedostatok aj z hľadiska estetického. Keď začali fungovať ako súkromná škola, stretli sa tiež s určitými obavami, ktoré sa nenaplnili.
„V počiatkoch fungovania ako súkromná škola sme museli prelomiť ešte jednu vec. A síce predstavu ľudí, že ak je niečo súkromné, bude to vyžadovať nejaké platby navyše. Zmena zriaďovateľa naozaj nepriniesla nejaké ďalšie nároky na financovanie zo strany rodičov. Nič sa oproti minulosti nemení,“ hovorí riaditeľ Tóth.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 2. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Myslite na zdravie močových ciest!
 5. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 8. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 1. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 2. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 5. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 6. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 7. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 582
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 716
 3. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 10 727
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 554
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 524
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 583
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 926
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 531
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

V rámci roadshow so Žiť energiou sa konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zastavili aj v Košiciach.


INZERCIA 7 h

Špeciálne vydanie denníka SME epickým komiksom si môžete kúpiť už dnes.


INZERCIA 12 h
Vďaka inovatívnej technológii Rodenstock meria niekoľko tisíc údajov každého oka. (Zdroj: Rodenstock)

Spoločnosť Rodenstock vyvinula novú technológiu okuliarových šošoviek, ktorá ponúka ostré videnie v každom uhle pohľadu.


INZERCIA 12 h
SkryťZatvoriť reklamu