SME
Nedeľa, 24. október, 2021 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Poznáme nominované organizácie na Cenu Nadácie Orange 2015

Komisie rozhodli o nomináciách 7. ročníka Ceny Nadácie Orange. Z 92 neziskových organizácií vybrala 15 najlepších. Víťazov spoznáme na slávnostnom gala večere v máji.

Komisie rozhodli o nomináciách 7. ročníka Ceny Nadácie Orange. Z 92 neziskových organizácií vybrala 15 najlepších. Víťazov spoznáme na slávnostnom gala večere v máji.

BRATISLAVA: Zvyšujú mieru kvality života ľudí s autizmom, oživujú projekt vodného diela či vracajú tému vzdelávania do centra verejného záujmu. Nominované organizácie 7. ročníka Ceny Nadácie Orange spája nezištná snaha zlepšovať život ľudí a meniť Slovensko na krajšie miesto pre život. „Sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj sú dlhodobo našimi strategickými prioritami,“ hovorí správkyňa Nadácie, Andrea Cocherová. „Cena Nadácie Orange je verejným vyzdvihnutím a poďakovaním neziskovým iniciatíva. Prispievajú k tomu, aby sme rástli ako zdravá a zodpovedná občianska spoločnosť. Výnimočné organizácie si zaslúžia našu pozornosť, obdiv a pomoc“.

Ocenení získajú aj finančnú podporu

Po osobných prezentáciách  nominovaných odborná komisia určí v každej kategórii troch nositeľov tohtoročnej Ceny Nadácie Orange. Pre ocenené organizácie je určená aj finančná podpora na ďalší rozvoj ich činnosti, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 48 000 eur.

Rozhodne aj verejnosť

Siedmy ročník prestížneho ocenenia so sebou prináša aj novinku. Na facebookovej stránke Nadácie Orange môžu ľudia od 18. apríla do 13. mája hlasovať o najlepšiu zo všetkých nominovaných organizácií, ktorá získa Cenu verejnosti. Z hlasujúcich traja vyžrebovaní získajú po dva vstupy na slávnostný gala večer 31. mája.

Po tretíkrát sa na gala večere bude odovzdávať aj Cena za občiansku angažovanosť osobnosti, ktorá dlhodobo a systematicky pomáha ľuďom v núdzi. Laureátmi tohto ocenenia boli v minulosti riaditeľ OZ Návrat Marek Roháček či zakladateľka Nota Bene, Sandra Tordová. 


Anotácie k nominovaným mimovládkam:

VZDELÁVANIE  

1.      DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, o.z.

DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie pôsobiace od roku 1993. Jeho aktivity sú zamerané na ochranu prírody. Okrem aplikovaného výskumu sa venuje environmentálnemu vzdelávaniu. Silná pozícia na poli ekovýchovy umožnila vytvoriť komplexný vzdelávací projekt Živá Učebnica. Dlhodobým cieľom vzdelávacích aktivít Živej učebnice v Banskej Štiavnici je vybudovanie uceleného programu základnej školy so všetkými ročníkmi, ktorá by adekvátne a flexibilne odpovedala na potreby detí a učiteľov.

Nominácia za: vytvorenie komplexného vzdelávacieho systému pre žiakov základných škôl - Živá učebnica, ktorá sa venuje príbehovému vzdelávaniu a prepája prírodovedné predmety s inými oblasťami.

daphne-r659_res.jpg

2.      Nové školstvo, o.z.

V roku 2012 prevzalo OZ Nové školstvo štafetu podpory odbornej a verejnej diskusie o reforme školstva na Slovensku od Konzervatívneho inštitútu MRŠ. Medzi základné činnosti združenia patrí realizovanie výskumných, vzdelávacích, diskusných, kultúrnych a spoločenských aktivít a projektov, publikačná, poradenská, analytická, informačná a osvetová činnosť. Kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, vytvárajú priestor na širokú verejnú diskusiu o vzdelávaní, do ktorej sa zapojila nielen odborná, ale aj laická verejnosť.

Nominácia za: aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za  prácu na výskumných, publikačných, diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.

nove-skolstvo-oz-r863_res.jpg

3.      Súkromná pedagogická a sociálna akadémia

Škola vznikla v roku 2005 v Košiciach. Škola poskytuje plnohodnotný vzdelávací proces, cieľom ktorého je vychovať novú generáciu Rómov, ktorá bude vedieť zaujať vlastné stanovisko k spoločenským a politickým procesom, vyjadriť svoj názor a bude schopná nasledovať nové trendy v myslení tak, aby si uvedomila a prijala nové hodnoty, bez spochybnenia ich vlastnej kultúry a histórie. Už niekoľko rokov sa usilujú o poskytovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na vyučovanie žiakov v rómskom jazyku.

Nominácia za: neutíchajúcu snahu vychovať, prostredníctvom vzdelávacích aktivít, novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.

sukromna-pedagogicka-a-socialna-akademia-r148_res.jpg

4.      STROM, o.z.

Združenie STROM so zázemím v Košiciach pôsobí od roku 1995 a už dlhé roky sa pokúša mládeži ukázať zmysluplné trávenie času s matematikou. Záleží im na tom, aby mladí ľudia mali príležitosť hravou formou získať nové vedomosti a tiež cibriť tie staré. Poskytujú nadpriemerne inteligentnej mládeži pocit istoty pri priateľoch s podobnými záľubami a názormi. Každoročne organizujú matematické semináre, sústredenia, tímové súťaže. V združení pôsobia dobrovoľníci - študenti stredných, vysokých škôl a absolventi.

Nominácia za: prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.

oz-strom-r329_res.jpg

5.      Liga za duševné zdravie SR, o. z.

Od roku 2001 pôsobí Liga za duševné zdravie SR v oblasti vzdelávania, ako organizácia, ktorá bojuje proti stigme a vyčleňovaniu ľudí s duševnou poruchou zo spoločnosti. Pomocou preventívnych programov sa snažia vzdelávať verejnosť a pomáhať pri búraní tabu spojených s duševnými poruchami. Organizujú rôzne vzdelávacie a preventívne programy, ktorých sa zúčastňujú všetky vekové skupiny, od detí až po dôchodcov.

Nominácia za: vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za  vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách. 

liga-za-dusevne-zdravie-r286_res.jpg

 

SOCIÁLNA INKLÚZIA

 

1. ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia pôsobiaca od roku 1995 v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku. V súčasnosti pôsobí v 16 lokalitách na Slovensku, kde implementuje projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Základným cieľom v sociálnej inklúzii obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít je zvýšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie sebestačnosti a nadobudnutie vyššieho spoločenského statusu.

Nominácia za: poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny. Je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov.

etp-slovensko-r935_res.jpg

 

2. Liga za ľudské práva, o. z.

Liga za ľudské práva poskytuje právne poradenstvo cudzincom a utečencom. Ich činnosť komplexne pokrýva azylovú a migračnú politiku SR a to: bezplatné právne poradenstvo cudzincom, sledovanie a monitorovanie migračnej a integračnej politiky krajiny, príprava rôznych strategických materiálov, spájanie aktérov v oblasti migrácie a integrácie a vzdelávanie v azylovom práve. Klientom poskytujú aj rôzne mikro-sociálne služby, s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.

Nominácia za: presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.

liga-za-ludske-prava-r194_res.jpg

 

3. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z.

Jej cieľom je hľadať spôsoby pomoci ľuďom so špecifickými potrebami, v nepriaznivej životnej situácii a seniorom. Proces zmeny života je reforma, hľadajúca a realizujúca také podmienky, aby boli minimalizované sociálne dôsledky postihnutia v živote človeka. Organizácia pôsobí pri uskutočňovaní zmien v živote ľudí so špecifickými potrebami formou osobných kontaktov. Za svoj prínos v rámci sociálnej zmeny považujú aj implementáciu podmienok kvality v sociálnych službách do legislatívnej podoby.

Nominácia za: škálu dlhodobých aktivít, ktorými organizácia iniciuje zlepšovanie kvality sociálnych služieb, ich transformáciu, deinštitucionalizáciu a rozvoj komunitných služieb ako lepšej alternatívy a to jednak v priamej práci s klientami so špecifickými potrebami, ale aj na systémovej úrovni.

rada-pre-poradenstvo-v-socialnej-praci-r204_res.jpg

 

4. Združenie STORM, o. z.

Občianske združenie STORM rieši a združuje ľudí, ktorým sa nedarí, nechcú alebo už nemôžu zmeniť svoje rizikové správanie. Neodsudzujú ich, ponúkajú im  bezpečnejšie alternatívy v rámci svojich rizikových rozhodnutí. Učia ich v jednotlivých fázach vykonávať malé, systematické kroky, ktoré vedú k zníženiu rizika a k postupnému zlepšeniu ich životnej situácie. Vďaka ich aktivitám vznikli miestne akčné skupiny, ktoré sa venujú pomoci marginalizovaným v mestách Trnava a Nitra. V meste Sereď sa im podarilo vytvoriť nového komunitné centrum PRIESTOR.

Nominácia za: pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.

zdruzenie-storm-r927_res.jpg

 

5. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z.

Ide o národnú organizáciu s 22 organizačnými jednotkami na území Slovenska, ktorá združuje osoby s autizmom, ich rodiny, odborníkov a sympatizantov. Pôsobí vo všetkých oblastiach, ktoré zvyšujú mieru kvality života ľudí s autizmom. Zaviedli do praxe službu sociálnej rehabilitácie, ktorá sa potom v roku 2008 dostala ako druh sociálnej služby do zákona o sociálnych službách. Od roku 2015 realizujú projekt, ktorého cieľom je 30 segregovaných mladých ľudí s autizmom informálnym vzdelávaním pripraviť na prácu a zamestnať ich na otvorenom trhu práce.

Nominácia za: dlhodobú snahu zvyšovať mieru kvality života ľudí s autizmom a zároveň za projekt zameraný na sociálnu inklúziu osôb s autizmom formou vzdelávania, prípravy na prácu a zamestnanie na voľnom trhu práce.

spolocnost-na-pomoc-osobam-s-autizmom-r392_res.jpg

 

KOMUNITNÝ ROZVOJ

 

1.Združenie Slatinka, o. z.

Združenie Slatinka vzniklo v r. 1993 vo Zvolene ako reakcia občanov na znovuoživenie kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré by malo zaplaviť dedinu Slatinka a cenné údolie rieky Slatina. Poslaním organizácie je ochrana prírodných hodnôt, environmentálna výchova a zvyšovanie účasti miestnej komunity vo Zvolene a v Slatinke na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie.

Nominácia za: dlhodobú snahu a postup svojpomocného spravovania obce Slatinka a vytrvalú prácu budovania komunity, ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina.

slatinka-r818_res.jpg

 

2. Preles, o.z.

Občianske združenie Preles svoje aktivity primárne zameriava na mesto Žilina. Od roku 2009 sa venujú obnove a zveľaďovaniu Lesoparku Chrasť v Žiline. Činnosť združenia sa sústreďuje najmä na skvalitnenie životného priestoru ľudí v meste, podnietenie ich záujmu o stav verejných priestorov a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia efektívne riešiť celý rad problémov. Vytvorili koncept Aktívny občan, ktorý ponúka databázu informácií a návodov ako riešiť problémy v meste.

Nominácia za: komplexné riešenie, výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov a budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie v meste Žilina.

oz-preles-r506_res.jpg

 

3. Truc sphérique, o. z.

Občianske združenie Truc sphérique zo Žiliny je kultúrnym centrom poskytujúcim zázemie a miesto stretnutia pre umelcov, aktivistov, divákov a do významnej miery vplýva na rozvoj nielen kultúrnej sféry so širokým spoločenským presahom. Jej dlhodobým cieľom je inšpirovať ľudí a najmä mladé generácie, aby vyrástli v sebavedomých, samostatne a kriticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí budú presadzovať hodnoty slobody, demokracie a ľudskosti. Neboja sa implementovať nové prístupy a formovať trendy, ktoré neskôr preberajú aj iné inštitúcie.

Nominácia za: vytvorenie priestorovej i ľudskej platformy pre súčasné umenie a kultúrno-sociálne aktivity, naprieč všetkými žánrami v interaktívnej forme, ktorých zmyslom je vplývať na rozvoj nielen kultúrnej sféry so širokým spoločenským presahom nielen v meste Žilina.

truc-spherique-r555_res.jpg

 

4. Športový klub Bokša, o. z.

Športový klub Bokša vznikol v roku 2001, aby zastrešil pôsobenie stolnotenisového mužstva, ktoré sa zúčastňuje oblastnej súťaže dodnes. Krátko po vzniku ŠK zastrešil aj niektoré kultúrno-spoločenské aktivity miestnej komunity. Snažia sa vzbudiť povedomie občanov a pozitívne využiť ich záujem v prospech komunity. Pravidelne pripravujú rad podujatí, ktoré majú ponúknuť príležitosť na spoločné stretnutia a zároveň motivovať ľudí. Mesto Stropkov zaradilo členov ŠK do novozriadenej komisie pre kultúru.

Nominácia za: tvorivý, aktívny prístup a široké zapojenie komunity do podujatí, za neustálu snahu aktivizovať miestnych obyvateľov k angažovanosti a k napĺňaniu spoločných potrieb.

oz-sportovy-klub-boksa-r782_res.jpg

 

5. Mladá Sereď, o. z.

Do Serede priniesli niekoľko projektov, ktoré v meste absentovali, ako napríklad knižné búdky, Zóna bez peňazí, Stand-up Comedy Show a niekoľko ďalších podujatí a aktívít. Podporujú u ľudí povedomie o občianskych združeniach, dobrovoľníctve, nezištnej práci a o úlohe komunít v našich životoch. Výsledkom ich vplyvu je veľký záujem o komunitné centrum PRIESTOR zo strany verejnosti. Medzi svoje výraznejšie úspechy radia desať pokračovaní iniciatívy Daruj krv, zachráň život, štvornásobnú účasť na celoslovenskom projekte Zóna bez peňazí, v rámci ktorého ponúkajú aj možnosť prezentácie zaujímavých kolektívov a jednotlivcov z ich okolia.

Nominácia za: kultúrne, verejné i sociálne aktivity organizácie, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolia. 

oz-mlada-sered-r115_res.jpg

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ovocné šťavy sa stali obľúbenou súčasťou ranných rituálov mnohých z nás.


4 h

Zo všetkých krajín V4 autá do dvoch rokov najviac zdraželi na Slovensku.


22. okt

Vycestujte na aktívnu dovolenku, z ktorej sa vrátite s plnou hlavou zážitkov.


INZERCIA 22. okt
Skryť Zatvoriť reklamu