SME
Streda, 15. júl, 2020 | Meniny má HenrichKrížovkyKrížovky
INZERCIA

V spoločnosti IMMOFINANZ prevádzkové výsledky vzrástli

Prevádzkové výsledky v období Q1-2 2016A vzrástli, účinky oceňovania negatívne ovplyvnili čistý zisk.

Spoločnosť IMMOFINANZ dosiahla prevádzkové výsledky v celkovej výške 87.6 milióna EUR za prvé dva štvrťroky skráteného finančného roka 2016, čo predstavuje nárast vo výške 28.2 % za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka. Tento rast predovšetkým podporilo zlepšenie výsledkov správy aktív (plus 5.1 % na úroveň 107.3 milióna EUR) súvisiacich s výrazným poklesom odpisovania pohľadávok v Rusku a nižšími nákladmi spojenými s obsadenosťou a prevádzkou, ktoré boli účtované majiteľom budov ako aj so znížením ďalších prevádzkových výdavkov (od -53.5 milióna EUR do -26.1 milióna EUR). V predchádzajúcom roku boli tieto výdavky ovplyvnené jednorazovými nákladmi na urovnanie súdnych sporov s investormi. Čistý zisk za vykazované obdobie dosiahol výšku -154.4 milióna EUR (H1 2015/16: 133.2 milióna EUR). Tento pokles bol predovšetkým spôsobený precenením podľa devízových úprav vo výške -95.1 milióna EUR, týkajúcich sa moskovských nákupných centier a ocenením akcií CA Immo v súvislosti s trhom (IFRS) vo výške -105.7 milióna EUR.

 “Naše aktivity v uplynulých kvartáloch zahŕňali úspešné pokračovanie nášho zamerania sa na kancelársky a retailový  core biznis, zvýšenie efektivity nášho portfólia a ďalšie zlepšovanie miery obsadenosti. Taktiež sme dokončili a otvorili tri retailové parky pod našou značkou STOP SHOP a spustili niekoľko rozvojových projektov v retailovom segmente. Avšak výsledky za prvý polrok opäť ovplyvnil zložitý trh v Rusku a z toho vyplývajúce predĺženie nižších prenájmov pre našich nájomcov,“ vysvetlil CEO spoločnosti, Oliver Schumy.

 Podrobný pohľad na vývoj príjmov

 Dočasné zníženie nájmov v Moskve spôsobili pokles príjmov z prenájmu o 4.4 %, dosahujúc 153.3 milióna EUR v prvom polroku 2016A (H1 2015/16: 160.3 milióna EUR). Príjem z prenájmu vo výške 36.1 milióna EUR bol zaznamenaný v Rusku počas vykazovaného obdobia, čo môžeme porovnať so 43.3 milióna EUR za prvý polrok 2015/16. Ukončenie stavieb a nové prenájmy úspešne vyrovnali pokles príjmov z prenájmu, spôsobený predajom nehnuteľností. Príjem z  prenájmu kancelárskych budov vzrástol o 3.1 %, na 55.5 milióna EUR v prvom polroku 2016A.

Výsledky správy aktív/majetku medziročne vzrástli o 5.1 % na 107.3 milióna EUR, najmä z dôvodu zníženia výdavkov na nehnuteľnosti o 19.0 %, na -52.0 miliónov EUR. Vyššie náklady na údržbu (-14.7 milióna EUR vs. -7.0 miliónov EUR v období H1 2015/16) súvisiace s pokračujúcou modernizáciou kancelárskych nehnuteľností vykompenzoval pokles prevádzkových nákladov účtovaných majiteľom budov (-9.0 miliónov EUR vs. -13.9 milióna EUR) čo bolo predovšetkým v dôsledku zníženia daní z nehnuteľností a nižšími nákladmi na obsadenosť (-7.2 milióna EUR vs. -9.2 milióna EUR). Odpis pohľadávok v Rusku na úrovni -0.5 milióna EUR bol výrazne nižší ako v prvom polroku predchádzajúceho roka (-9.0 milióna EUR). Nesplatený zostatok pohľadávok z prenájmu v Rusku, po strate zo zníženia hodnoty, klesol na 8.5 milióna EUR ku dňu 31.októbra 2016 (30. apríl 2016: 11.1 milióna EUR).

 Výsledky predaja nehnuteľností dosiahli za vykazované obdobie -2.5 milióna EUR (H1 2015/16: 6.1 milióna EUR). Prebiehajúca optimalizácia a úprava portfólia sa odrazili v predaji niekoľkých rezidenčných nehnuteľností, menších kancelárskych budov a retailových parkov v Rakúsku. V prvom polroku 2016A boli výsledky developmentu nehnuteľností v celkovej hodnote 0.7 milióna EUR (H1 2015/16: -5.6 milióna EUR).

 Výsledky prevádzok v porovnaní s prvom polroku 2015/16 vzrástli za vykazované obdobie o 28.2 % (68.3 milióna EUR) na 87.6 milióna EUR. Tento nárast bol spôsobený najmä výrazným poklesom ostatných prevádzkových výdavkov (-26.1 milióna EUR vs. -53.5 milióna EUR), ktorý bol spôsobený jednorazovými efektmi vo výške -28.1 milióna EUR za ukončenie súdnych konaní s investormi v predchádzajúcom roku.

 Devízovo očistené precenenia investičných nehnuteľností naprieč všetkými trhmi dosiahli -104.1 milióna EUR (H1 2015/16: 24.0 miliónov EUR) a boli primárne ovplyvnené hodnotou retailových nehnuteľností v Moskve. Hlavnými faktormi spôsobujúcimi tento vývoj bolo ťažké trhové prostredie, ukončenie a otvorenie nových nákupných centier v Moskve a predĺženie zníženia prenájmu a fixné kurzové sadzby pre nájomcov. V Českej republike boli zaznamenané pozitívne účinky oceňovania, najmä v dôsledku zlepšenia situácie na trhu. V súvislosti so stabilnejším vývojom rubľa v období Q1-2 2016A, precenenia investičného majetku na základe devízových kurzov dosiahli celkove -32.1 milióna EUR (H1 2015/16: 335.4 milióna EUR). Tieto úpravy boli výsledkom ocenenia ruských nehnuteľností v amerických dolároch a následným prevedením hodnôt nehnuteľností v miestnych ruských spoločnostiach na ruble.

Finančné výsledky dosiahli celkove úroveň -83.8 milióna EUR (H1 2015/16: -203.1 milióna EUR), sčasti z dôvodu zníženia čistých nákladov na financovanie a zahŕňali pozitívne efekty devízových kurzov vo výške 35.4 milióna EUR (H1 2015/16: -180.5 milióna EUR). Negatívne účinky vo výške -11.0 miliónov EUR (H1 2015/16: -22.3 milióna EUR), vykázané pod ostatnými finančnými výsledkami možno pripísať najmä  oceneniu derivátov.

 Podiel zisku/straty z kapitálových investícií sa rovnal -33.1 milióna EUR (H1 2015/16: 79.8 milióna EUR) a vychádzal najmä z nasledovného: pomerný podiel výnosov z investície BUWOG (29.5 milióna EUR), zisk z predaja 18,5 milióna akcií BUWOG (34.2 milióna EUR), pomerný podiel výnosov z CA Immo za jeden kvartál (7.5 milióna EUR) a ocenenie akcií CA Immo (-105.7 milióna EUR) súvisiace s trhom (IFRS). Účtovná cena investície v CA Immo sa tým dostala na úroveň 19.98 EUR na akciu, a to ku dňu 31. októbra 2016.

 Čistý zisk dosiahol -154.4 milióna EUR (H1 2015/16: 133.2 milióna EUR), a rozpustené výnosy na akciu boli preto v zápornej hodnote -0.16 EUR (H1 2015/16: 0.13 EUR). Hodnota EPRA NAV na akciu sa k 31. októbru 2016 rovnala 3.14 EUR (30. apríl 2016: 3.39EUR).

 Hrubý cash flow (pred zdanením) vzrástol o 23.3 %, z 68.1 milióna EUR na 84.1 milióna EUR. FFO 1 (bez výsledkov predaja nehnuteľností) sa medziročne zlepšil o 8.8% na 16.9 milióna EUR, kým FFO 2 (vrátane  výsledkov predaja nehnuteľností) vykazuje 14.5 milióna EUR (H1 2015/16: 21.7 milióna EUR).

Hotovosť a hotovostné ekvivalenty mierne klesli, z 371.6 milióna EUR k 30. aprílu 2016 na úroveň k 31. októbru 2016, kedy ich hodnota dosiahla 359.5 milióna EUR.

 Výhľad

 Spoločnosť IMMOFINANZ AG dnes oznámila zmenu predbežného harmonogramu plánovanej fúzie s CA Immobilien Anlagen AG. Dôvodom je plánovaný odpredaj IMMOFINANZ ruského portfólia nehnuteľností, ktorý je podmienkou fúzie týchto dvoch spoločností. Výkonná rada a Dozorná rada spoločnosti IMMOFINANZ sa dnes rozhodli naplánovať tento proces oddelenia ruských nehnuteľností na dlhšie obdobie ako sa pôvodne predpokladalo. K tomuto rozhodnutiu prispela aj nedávna stabilizácia ekonomiky v Rusku.

 Začiatok štruktúrovaného procesu predkladania ponúk na moskovské nákupné centrá je naplánovaný na začiatok roka 2017. Podľa aktuálnych odhadov by sa táto transakcia mala ukončiť v roku 2017.

 Podrobné rokovania o fúzii medzi IMMOFINANZ a CA Immo sa budú presúvať až kým sa neukončí odpredaj ruského portfólia spoločnosti IMMOFINANZ. IMMOFINANZ toto medziobdobie čo najlepšie využije na prípravu plánovanej fúzie. Zo súčasného pohľadu sa očakáva, že rokovania akcionárov s hlasovaním o fúzii sa uskutočnia v roku 2018.

Spoločnosť stále plánuje za skrátený finančný rok 2016 rozdeliť základné dividendy v hodnote 6 centov za akciu.

 Podrobné informácie o vývoji obchodných a ďalších ukazovateľov sú uvedené v priložených dokumentoch (viď priložený pdf dokument).

 Správa spoločnosti IMMOFINANZ AG o Q1-2 2016A, ukončenom k 31. októbru 2016, bude od 20. decembra 2016 dostupná na webovej stránke spoločnosti na adrese http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports.

 Výsledky  za Q1-2 2016A na SLOVENSKU ku dňu 31.októbra 2016

 Nehnuteľnosti spoločnosti IMMOFINANZ na Slovensku predstavujú 4.2 % z celkového portfólia spoločnosti, vrátane 15 nehnuteľností v účtovnej hodnote 219,8 milióna EUR.

 V prvom polroku finančného roku 2016A dosiahli príjmy z prenájmu na Slovensku celkovú hodnotu 7,5 milióna EUR, čo predstavuje 4.9 % z celkových príjmov z prenájmu Skupiny.

 O spoločnosti IMMOFINANZ

 IMMOFINANZ je spoločnosť pôsobiaca v oblasti komerčných nehnuteľností,  ktorej aktivity sa zameriavajú na segmenty retailu a kancelárií na ôsmych hlavných trhoch Európy: v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Moskve. Hlavné podnikateľské aktivity zahŕňajú správu a rozvoj nehnuteľností, pričom značky STOP SHOP (retail), VIVO! (retail) a myhive (kancelárie) sú silnými ohniskové body, ktoré ponúkajú kvalitu a služby.  Portfólio nehnuteľností spoločnosti má hodnotu približne 5,2 miliardy EUR a zahŕňa viac ako 350 nehnuteľností. Spoločnosť IMMOFINANZ je kótovaná na burzách vo Viedni (ATX index) a Varšave. Viac informácií nájdete na:

http://www.immofinanz.com

 

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,5 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Chcete nové auto?

V júli si ho môžete kúpiť najvýhodnejšie

Tlačové správy

Nalejte si pravú vodovodnú!

Nielen z detských rozprávok vieme, že voda znamená život – a sucho presný opak.

Tlačové správy

30 rokov po...

Ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného režimu – agentmi, tajnými spolupracovníkmi a ostatnými vedomými kolaborantmi

30 rokov po...