SME
Piatok, 2. jún, 2023 | Meniny má Xénia, Oxana

Na pôde fakulty súperili mladé mozgy z celého Prešovského kraja

​​​​​​​Na pôde Fakulty manažmentu PU stredoškoláci z celého Prešovského kraja súperili v krajskom kole ekonomickej olympiády.

www.StudujManazment.sk

NA NAŠEJ FAKULTE SÚŤAŽILI STREDOŠKOLÁCI NA EKONOMICKEJ OLYMPIÁDE

 • Koncom februára tohto roku sa stredoškoláci z celého Prešovského kraja stretli na krajskom kole ekonomickej olympiády, ktoré pripravil inštitút INESS v spolupráci a partnerstve s Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá je spoluorganizátorom Ekonomickej olympiády.
 • Cieľom organizátorov je ukázať študentom na stredných školách, že aj ekonómia vie byť zábavná a môže to byť niečo, čo ich dokáže v živote napĺňať.
 • Súťažné testy stredoškoláci písali na pôde Fakulty manažmentu v najväčšej a zároveň v najmodernejšej aule Prešovskej univerzity v Prešove. Minimálne päť najúspešnejších účastníkov z Prešovského kraja postúpi do finále.

 • Dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. uviedol, že privítali možnosť podieľať sa na organizovaní takéhoto podujatia. Keďže išlo o druhé kolo olympiády, je predpoklad, že medzi súťažiacimi boli naozaj tí najlepší žiaci. Fakulta manažmentu prijíma študentov, ktorí majú záujem o ekonomiku a možno aj z týchto účastníkov olympiády raz budú ich poslucháči.

 • Národné kolo súťaže sa uskutočnilo 26. apríla v Bratislave. Vo finálovom kole bola okrem iného aj ústna časť skúšky, otázky študentom kládli zástupcovia Národnej banky Slovenska a skúsení ekonómovia zabehnutých firiem. Ako dopadlo finále sa dozviete na webe podujatia www.ekonomickaolympiada.sk.

ŠTUDUJ NA JEDINEJ UNIVERZITNEJ FAKULTE EKONOMICKÉHO A OBCHODNO-PODNIKATEĽSKÉHO TYPU V PREŠOVSKOM KRAJI

 • Fakulta manažmentu na Prešovskej univerzite v Prešove poskytuje univerzitné vysokoškolské štúdium v dohromady 7 akreditovaných študijných programoch všetkých 3 stupňov štúdia – v bakalárskom, magisterskom aj v doktorandskom štúdiu.
 • Študenti označujú fakultu za atraktívnu z mnohých konkrétnych dôvodov. Prvotným je fakt, že Fakulta manažmentu je jediná univerzitná fakulta ekonomického a obchodno-podnikateľského typu v Prešovskom kraji.
 • Fakulta manažmentu je z hľadiska počtu uchádzačov najatraktívnejšia a najväčšia fakulta spomedzi ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Neutíchajúci záujem uchádzačov o štúdium počas existencie fakulty preukazuje jej neustály dynamický rozvoj, stabilnú pozíciu a verejný záujem.
 • O štúdium na fakulte prejavujú značný záujem aj zahraniční uchádzači. V súčasnosti tu študuje 200 zahraničných študentov zo 6 krajín (Ukrajina, Česká republika, Poľsko, Kanada, Čína a Maďarsko).
 • Napĺňaním svojho motta „Talent-vzdelanie-úspech" sa fakulta pokúša pritiahnuť talentovaných uchádzačov, ponúka im univerzitné odborné vzdelanie, čo zvyšuje ich predpoklady pre možnosť dosiahnutia úspechu.

Načítavam video...

ŠTUDUJ ATRAKTÍVNE A PRAXOU ŽIADANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Atraktívnosť a záujem uchádzačov pramení, prirodzene, zo samotného ekonomického a obchodno-podnikateľského zamerania Fakulty manažmentu v štruktúre jej povinných predmetov jadra znalostí ekonomického študijného odboru 3.3.15 Manažment. Tieto povinné predmety sú v prípade ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MANAŽMENT vhodne dopĺňané špecializačnými blokmi povinne voliteľných predmetov počas celého štúdia, z ktorých si študent vyberá jedno zo štyroch zameraní, a to na Manažment ľudských zdrojov, alebo na Obchod, marketing a psychológiu obchodu, alebo na Manažérsku informatiku, alebo na Manažment turizmu a hotelierstva. Ďalším v poradí atraktívnosti je samostatný ekonomický ŠTUDIJNÝ PROGRAM TURIZMUS, HOTELIERSTVO A KÚPEĽNÍCTVO v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. Zaujímavou súčasťou atraktívnej vzdelávacej ponuky fakulty je aj ŠTUDIJNÝ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, ktorý je vyváženou štruktúrou ekonomických predmetov a prírodovedeckých predmetov. Fakulta manažmentu je tak relatívne homogénnou inštitúciou a každá z jej desiatich katedier organizačne zabezpečuje výučbu skupiny relatívne príbuzných predmetov. Sú to:

Katedra ekonómie a ekonomiky,

Katedra financií,

Katedra marketingu a medzinárodného obchodu,

Katedra účtovníctva a controllingu,

Katedra manažmentu,

Katedra manažérskej psychológie,

Katedra matematických metód a manažérskej informatiky,

Katedra turizmu a hotelového manažmentu,

Katedra environmentálneho manažmentu,

Katedra interkulturálnej komunikácie.

 • Študenti majú možnosť zapísať si popri hlavných aj výberové predmety aj na ostatných fakultách univerzity (napr. šport, filozofia, psychológia, zdravotníctvo atď., ale aj naviac ďalšie cudzie jazyky, okrem anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského, ktoré sú vyučované priamo na Fakulte manažmentu).

Ponuka štúdia Fakulty manažmentu

ŠTUDUJ MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU

 • Fakulta zatraktívnila ponuku študijných programov a uchádzačom ponúka možnosť študovať študijný program Manažment aj v anglickom jazyku.

ŠTUDUJ BEZ PRIJÍMAČIEK NA NAJVÄČŠEJ A NAJDYNAMICKEJŠEJ FAKULTE PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

 • Prijímacie konanie na štúdium na fakulte, t.j. výber budúcich potenciálnych manažérov, podnikových ekonómov-manažérov, či budúcich biznismenov prebieha bez prijímacích skúšok.
 • V prijímacom konaní sú uchádzači o prijatie na bakalárske štúdium zoradení do poradia na základe presného transparentného algoritmu výlučne na základe známok zo strednej školy a nepovinného SCIO testu. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je platný doklad o maturitnej skúške ľubovoľného druhu a z ľubovoľných predmetov. Na základe neho sú všetci uchádzači zoradení do poradia pre prijatie na štúdium.
 • Fakulta už od svojho vzniku zvolila jednu z možných ciest vedúcich ku kvalite. A to nie systém prijatia úzkej skupiny študentov spomedzi uchádzačov, kde by sa niekedy mohli súhrou okolností (napríklad nekoncentrovanosťou na maturite, atď.) aj schopní uchádzači odraziť zvonku od brán fakulty. Ale naopak - z uchádzačov zoradených uvedeným algoritmom do jednotlivých poradí na základe ich výsledkov zo stredných škôl, prípadne možného vykonania nepovinných SCIO testov (bez testovania na pôde fakulty), prijatie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium (umožnené rozšírením priestorových a personálnych kapacít), z ktorých sa najmä počas prvých rokov štúdia vyselektuje nadaná a usilovná časť študentov.

ŠTUDUJ V PREPOJENÍ S PRAXOU A S BUDÚCIMI ZAMESTNÁVATEĽMI

 • Dôležitá je prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov.
 • Fakulta má vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Súčasne v týchto podnikoch môžu študenti písať aj svoje záverečné bakalárske či diplomové práce riešením úloh, ktoré prináša podniková sféra.
 • Pri fakulte pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“ (EPR FM), ktorú tvoria úspešní podnikatelia, manažéri a ďalšie osobnosti najmä (ale nielen) z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia našich absolventov.
 • Vyskytli sa medzi nimi aj prípady úspešných absolventov Fakulty manažmentu, ktorí sú taktiež potenciálnymi zamestnávateľmi našich terajších absolventov. Takmer všetci členovia Expertnej a podnikateľskej rady reprezentujú podniky a ďalšie organizácie prijímajúce našich študentov na prax.
 • Študenti pozitívne hodnotia a oceňujú aj ďalšie atribúty v samotnom procese vzdelávania, ktorý je doplnený o.i. o prednášky významných odborníkov z praxe, o mnohé odborné exkurzie, workshopy aj medzinárodné konferencie, ktorých sa môžu zúčastňovať. Z doteraz realizovaných prednášok môžeme spomenúť napr. šéfa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku, zástupcov spoločnosti Google na Slovensku, terajšieho prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, šéfa zväzu podnikateľov Slovenska PhDr. Jána Oravca, riaditeľa nadácie Tomáša Bati – Ing. Pavla Veleva, CEO spoločnosti Zľavomat.sk - Aleša Mlátilíka, ako aj mnohých ďalších. Túto pestrú paletu dopĺňajú pútavé prednášky zahraničných profesorov z Nórska, Nemecka, Grécka, Prahy, z Poľska, čoskoro z Číny, v minulosti z Belgicka, Srbska, atď.
 • Vzhľadom na všestrannosť prípravy študentov, títo majú na základe skladby vyučovacích predmetov, ako aj „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“ a „Expertnej a podnikateľskej rade Fakulty manažmentu“ aj vysokú prepojenosť s praxou a absolventi si veľmi rýchlo nachádzajú uplatnenie.

ZAŽI SEMESTER V EXOTICKEJ KRAJINE

 • K tomu má fakulta bohaté zahraničné vzťahy a spolupracuje s fakultami a univerzitami vo vyspelých krajinách sveta (Čína, Nórsko, Kanárske ostrovy, Taliansko, Španielsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Česko atď.), ktoré študentom i pedagógom umožňujú výmenné stáže a dlhodobejšie študijné pobyty.

ZÍSKAJ NAJNOVŠIE INFORMÁCIE OD NAJLEPŠÍCH

 • Fakulta manažmentu v tomto akademickom roku organizuje už 7. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Management 2018 – Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats". Fakulta usporadúva tento typ medzinárodných vedeckých konferencií pravidelne každý druhý rok už od roku 2006. Konferencie sa zúčastňujú významní vedecko-pedagogickí odborníci z Číny, Nórska, Nemecka, Indie, Malajzie, Juhoafrickej republiky, Jordánska, Uzbekistanu, Grécka, Kanady, ale aj napríklad účastníci zo všetkých krajín V4 a ďalší. Vedecké práce publikované v rámci konferencie budú zaradené v databázach Web of Science a Scopus.

ŠTUDUJ V MODERNÝCH PRIESTOROCH A ATRAKTÍVNOM PROSTREDÍ

 • Vyučovanie sa realizuje v novom komplexe budov PU, ktorý sa nachádza v úplnom centre mesta Prešov, ktoré sú plne vybavené najmodernejšou informačno-komunikačnou technikou. Študenti majú prednášky koncentrované prevažne v novej progresívne vybavenej aule, ktorá je najväčšou aulou univerzity, a tiež v množstve seminárnych miestností. Spolu s kanceláriami pre pedagógov a doktorandov, s oddychovými zónami pre študentov, či ľahko dostupným študijným oddelením dotvárajú príjemné prostredie a atmosféru pre študujúcich na fakulte.

 • Na fakulte pôsobí taktiež Klub študentov manažmentu, ktorý okrem rôznych voľnočasových aktivít každoročne organizuje pre študentov, absolventov, pedagógov a partnerov fakulty populárnu Manager party.

Prihlášky na štúdium je možné zasielať na adresu Fakulty manažmentu najneskôr do 31.5.2018.

Viac informácií o možnostiach štúdia na Fakulte manažmentu nájdete na www.StudujManazment.sk alebo www.unipo.sk/fm.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 3. Cítite sa unavení, bez nálady a vaše problémy sa nezlepšujú?
 4. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 5. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 7. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 1. Slováci milujú grilovanie s rodinou a priateľmi, ukázal prieskum
 2. Z vernostných kariet Terno a Kraj sa stávajú už aj platobné
 3. Čítanie vytvára pre vaše deti bezpečný prístav!
 4. dm sa zameriava na ženské zdravie
 5. Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť
 6. Ako si správne vybrať sporiaci účet?
 7. HYPONÁJOM, odložte hypotéku a svoj nový byt splácajte už teraz
 8. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 14 532
 2. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 7 977
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 6 614
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 418
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 5 051
 6. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 4 718
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 3 690
 8. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 833
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Pochutnávajú si na kuracom a bravčovom mäse, ale aj klobásach či slanine.


5 h

Spoločnosť TERNO real estate, ktorá prevádzkuje sieť potravín Terno a KRAJ, spúšťa nový projekt pre svojich zákazníkov.


6 h

UNICEF stojí pri všetkých láskavých rodičoch. V júni, ktorý je mesiacom rodičovstva, ponúka niekoľko inšpiratívnych tipov.


8 h
SkryťZatvoriť reklamu