SME
Sobota, 1. apríl, 2023 | Meniny má Hugo

"Pomôž mi, aby som to dokázal sám". Mária Montessori

Mnohým ľuďom, rodičom, pojem MONTESSORI PEDAGOGIKA stále nič nehovorí.

Mnohým ľuďom, rodičom, pojem MONTESSORI PEDAGOGIKA stále nič nehovorí. Čo je vlastne Montessori pedagogika a čo ju charakterizuje najlepšie?

Montessori pedagogika poskytuje alternatívny, prepracovaný pedagogický prístup, ktorý nie je chápaný ako len príprava na školu, ale ako príprava pre život. Poskytuje deťom priestor realizovať sa v tom, akým senzitívnym obdobím dieťa prechádza, o čo sa práve zaujíma. Je zameraná na posilnenie silných stránok dieťaťa a pracuje so slabými tak, aby dieťa napredovalo a necítilo sa neschopné. V sprevádzaní detí je pripravené prostredie, v ktorom sa cítia isto, bezpečne a poskytuje sa im dostatočná sloboda. Dáva deťom najavo, že je v poriadku, že všetci nevedia všetko a každý z nás je jedinečný v niečom inom. Celé to prebieha s láskyplným, milujúcim prístupom, všetkých, ktorí deti sprevádzajú. Táto pedagogika formuje sebavedomé, nezávislé, slobodne uvažujúce, tvorivé deti. Dieťa sa učí fungovať v rámci skupiny v nesúťaživom a rešpektujúcom prostredí. Veľký dôraz v Montessori pedagogike sa kladie na etické a morálne hodnoty ľudstva a spoločenstva. Veľa rodičov ak počuje spojenie Montessori pedagogika, si predstavuje skupinu detí, ktoré si robia čo chcú, neorganizovane sa pohybujú po triede, kde vládne chaos a zmätok, čo je veľký omyl. Ono to tak na prvý pohľad v montessori škôlkach vyzerá, ale opak je pravdou. Ak sa oboznámite bližšie s podstatou Montessori pedagogiky, pochopíte aký úžasný priestor poskytujete deťom na ich vlastné objavovanie, spoznávanie seba samého a okolitého sveta vlastnou cestou a vlastným spôsobom na základe vlastnej skúsenosti, vlastného zážitku, vlastného pokusu a omylu....že deti sú veľmi organizované, každý sám pracuje na svojom ohraničenom priestore (koberčeku) alebo pri stole, že deti si nezasahujú do aktivity, pokiaľ nemajú povolenie od iného dieťaťa, že každá aktivita má svoj začiatok, stred a koniec (štruktúru), že po ukončení aktivity všetko vrátim späť do poličky na pôvodné miesto, že s hračkou pracujem, až keď iné dieťa dokončí aktivitu, dovtedy pracujem s niečím iným alebo čakám, pohybujem sa po herni pomaly, pracujem v tichosti, aby som nerušil koncentráciu iných detí zaujatých aktivitou....

Dnešné deti sú „zrýchlené“, majú veľa podnetov z vonkajšieho prostredia, nevedia sa sústrediť, odbiehajú od činnosti k činnosti, od hračky k hračke, nevedia obsedieť. Sme často svedkami, keď sa dieťa hádže o zem pri nesplnení jeho požiadavky, je agresívne voči okoliu, keď nerešpektuje vlastných rodičov. Veľa rodičov si nevie poradiť so svojimi deťmi, pretože im to nikto nevysvetlil, neukázal, neponúkol prvotný vhľad do výchovy „ako nato“. Systematická práca na základe princípov Montessori pedagogiky napomáha k normalizovaniu dieťaťa, k návratu k sebe samému, k tzv. „spomaleniu“ a hlbšiemu duševnému prežívaniu. K rozvoju myslenia pri činnosti na základe logických postupov a Montessori metodiky.

V čom Vy vidíte najväčší rozdiel medzi pedagogikou tradičnou a pedagogikou M. Montessori?

V tradičnej škole sa učíme, pretože musíme. Učíme sa všetci naraz, rovnakým tempom. Prostredie je pre každého z nás rovnaké. Učiteľ riadi, organizuje. Ak urobím chybu, nasleduje korekcia. Vzdelanie je synonymom dosiahnutého akademického stupňa. Učiteľ je ten, ktorý nesie zodpovednosť za učenie. Učím sa pre známky.

V Montessori škole sa učíme, pretože sa učiť chceme. Je to moje slobodné rozhodnutie, za ktoré preberám zodpovednosť. Každý má vlastné tempo. Pripravujeme prostredie s didaktickým materiálom pre každé dieťa. Učitelia sú sprievodcami. Stredobodom pozornosti sú deti. Chyba je „náš kamarát“. Spätná väzba je prostriedkom sebahodnotenia a učenia. Sloboda pre deti v montessori škôlkach znamená poriadok, rešpekt. Vzdelanie chápeme ako schopnosť sústrediť sa, vytrvať, myslieť.

Posilňujeme zdravé sebavedomie a sebadôveru dieťaťa, podporujeme jeho bezpečie, princípom tzv. delenej zodpovednosti (dieťaťu je poskytovaná sloboda iba v tých prípadoch, keď je schopné s ňou adekvátne naložiť). V montessori škôlkach sa neporovnávame. Táto pedagogika nie je založená na tom, kto viac vie, je šikovnejší lepší....

Čo považujete za najväčšie „kúzlo“ tejto „inej“ pedagogiky?

Hlavnou devízou tejto pedagogiky je slobodné, spokojné a šťastné dieťa. Dieťa, ktoré si verí, nebude očakávať potvrdenie každého svojho kroku od autority. Dieťa, ktoré vie čo chce a samostatne sa rozhoduje. Dieťa, ktoré si vie poradiť samo. Pracujeme neautoritatívne, nenátlakovým prístupom. Dieťa sa samo rozhodne, či bude napr. pri spoločných aktivitách s nami pracovať alebo si zvolí inú aktivitu. Používame pomôcky s ohľadom na vek a psychický vývoj dieťaťa.

Primerane používame uznanie, snažíme sa o nevybudovanie závislosti dieťaťa na pochvalách. Posilňujeme zdravé sebavedomia a sebadôveru dieťaťa, podporujeme jeho bezpečie a nezávislosť na dospelých osobách. Umožňujeme deťom voliť si materiál a pracovného miesto, čím vedieme dieťa, aby aktívne prispievalo ku konštrukcii svojho vzdelania. Vytvárame „pripravené prostredie“ berúce do úvahy vývoj detí a ich schopnosti, vedieme ich k tomu, aby chápali chybu ako nutnosť hlbšieho precvičenia aktivity a nie ako zlo.

Niekedy si deti odmietajú vyskúšať nové veci nie preto, že nie sú schopní, ale preto že majú pochybnosti, či môžu, či to zvládnu. My sme tu preto, aby sme ich uistili, že sú schopné uspieť. Nič nie je krajšie v tejto práci, ako keď vidíte šťastný úsmev, radosť, nadšenie dieťaťa, že sa mu niečo podarilo, na niečo prišlo samo, vyriešilo nejakú úlohu, niečo objavilo.....je to skvelý pocit.

Čo bolo pre Vás impulzom k tomu, aby vznikla materská škola, v ktorej sa žije princípmi Montessori pedagogiky?

Pôsobila som na inom type školy, kde som učila psychológiu a často som sa stretávala s tým, že žiaci nevedeli vo svojich 16-18 rokoch nevedeli odhadnúť svoje schopnosti a možnosti, pri náročnejších situáciách zlyhávali, nevedeli sa rozhodnúť, čo chcú ďalej študovať, čo chcú v živote robiť, čomu sa venovať, aby ich to napĺňalo a boli spokojní, nevedeli si poradiť s bežnými životnými situáciami ...... Často krát som im vravela nie je nič horšie, ako keď robíte prácu, ktorá Vás nebaví....... tak pri ponuke Ing. Daniela Kriša zriadiť súkromnú materskú školu som bez váhania povedala pôjdem do toho, ale len ak to bude materská škola s princípmi Montessori pedagogiky, čo sa nám aj podarilo. Bola to pre mňa osobne výzva na základe mojich skúseností prispieť k zmene a formovaniu mladých ľudí s inými hodnotami a najlepšia cesta bola začať od tých najmenších drobcov. Absolvovala som kurz Montessori pre vek 0-3 v Bratislave organizovaný Montessori asociáciou ČR a tiež ukončila štúdium Montessori pre vek 3-6 organizovaný Montessori asociáciou v Prahe. V súčasnej dobe veľa materských škôl vo svojom programe uvádza, že využíva prvky Montessori pedagogiky, čo je dôkazom toho, že pedagogika, ktorá bola vedecky spracovaná pred vyše sto rokmi je nadčasová, aktuálna, prirodzená, praktická a navyše celosvetová a má svoje miesto v dnešnej komerčnej, pretechnizovanej dobe, kde víťazí, ten, kto má širšie lakte, známosti, kde je veľa agresivity, zloby a závisti. Kde sa ľudia nerešpektujú, nevážia si prácu iných, kde sa necení odbornosť.

V čom je iné napr. zariadenie, vybavenie Vašej škôlky oproti tradičným?

Pripravené prostredie v našej materskej škole zahŕňa zariadené priestory, špeciálne didaktické pomôcky, vekovo zmiešaný kolektív detí a sprievodkyne so vzdelaním v Montessori pedagogike.

Zariadenie predstavujú otvorené skrinky s policami, ktoré premysleným usporiadaním členia veľký priestor triedy na menšie oddelenia a poskytujú deťom určité súkromie.

Výška nábytku je primeraná výške detí, všetko v triede je pripravené na použitie dieťaťom. V každom oddelení sú v policiach uložené pomôcky z nejakej oblasti.

V našej materskej škole sú to:

 pomôcky s oblasti praktický život,

 pomôcky s oblasti zmyslovej výchovy,

 pomôcky na matematiku a aritmetiku

 pomôcky na jazykovú výchovu,

 pomôcky z oblasti kozmická výchova.

Vyžaduje si výchova v duchu M. Montessori aj spoluprácu rodičov?

Jednoznačne. Rodičia musia byť stotožnení s touto pedagogikou. Ak majú určité pochybnosti alebo iný názor na vedenie detí, tak spolupráca nefunguje. Nejednotným prístupom vytvárame chaos u dieťaťa, čo sa neskôr prejaví v odchýlkach v normalizácii dieťaťa v jeho správaní. U nás v zariadení sú stanovené pravidlá, ktoré platia nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Teší nás, že rodičia rešpektujú naše požiadavky, pretože vidia a cítia pozitívnu zmenu na ich deťoch. Je to pre nás veľkým zadosťučinením, záväzkom a zároveň k práci pristupujeme s pokorou, aby sme pokračovali v začatej a pre nás veľmi dlhej ceste. Poteší nás, keď Vám rodič povie, že to bola jeho najlepšia voľba umiestniť dieťa do nášho zariadenia. Pravidelne sa stretávame s rodičmi a vysvetľujeme im naše postupy práce. Rodičia sa ma často pýtajú, čo majú robiť, ak si nevedia poradiť s nejakou situáciou, ak sa vyskytne nejaký problém. Niektorí rodičia by najradšej „dýchali za svoje deti“, poskytujú prehnanú starostlivosť dieťaťu, pričom si neuvedomujú, že tým potláčajú prirodzený vnútorný potenciál dieťaťa, že potláčajú rozvoj vôľových vlastností, ktoré vedú k disciplíne, v dôsledku ktorej je dieťa schopné kontrolovať seba samé.

Rodičov, ktorú zvažujú, ktorá škôlka by bola pre ich dieťa vhodná, čo ponúka Vaša škôlka?

V septembri sme začali druhý školský rok našej existencie. Začínala som so 4 detičkami. Dnes máme stav naplnený, čomu sa veľmi tešíme a je o nás záujem. V septembri sme neprijali 4 detičky kvôli naplnenej kapacite. V tomto školskom roku sme ponúkli plavecký krúžok, krúžok anglického jazyka, pravidelne raz mesačne navštevujeme knižnicu, opätovne sa zúčastníme korčuliarskeho výcviku. Pripravujeme ďalšie priestory, zväčšujeme kapacitu. Tešíme sa na všetkých, ktorí k nám prídu osobne do zariadenia, osobne im zodpoviem na ich otázky, prevediem zariadením. Od 1. apríla 2019 do 10. mája 2019 prijímame žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

www.deturkovo.sk

Našu prácu môžu záujemcovia sledovať na FB stránke DEŤÚRKOVO https://www.facebook.com/deturkovo/

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 5. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 3. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 4. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 5. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 6. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 7. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 8. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 33 876
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 377
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 771
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 355
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 248
 6. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 4 836
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 502
 8. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov 3 160
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

CK Wachumba ako prvá prináša revolučnú novinku, ktorá uľahčí prácu animátorom.


INZERCIA 22 h

Úloha zamestnávateľa na kolísavom pracovnom trhu v súvislosti s udržaním si kvalitných pracovníkov je veľmi široká.


31. mar

Prečo sa rozhodli míňať práve teraz?


INZERCIA 31. mar
SkryťZatvoriť reklamu