SME
Štvrtok, 1. jún, 2023 | Meniny má Žaneta

Život je len jeden: Máte ten svoj poistený správne?

Dobre zvolené životné poistenie oceníte v ťažkých chvíľach.

V živote sa neoplatí nechávať nič na náhodu, obzvlášť ak ide o zabezpečenie vašich najbližších pre prípad nečakanej životnej situácie. Práve v ťažkých chvíľach oceníte záchranné koleso v podobe správne zvoleného životného poistenia, ktoré vás udrží nad vodou. Ako správne zvolené poistenie vyzerá a na čo všetko je potrebné myslieť pri jeho uzatváraní nám prezradil Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

1. Vysvetlime to „po lopate“. Čo všetko sa skrýva pod pojmom životné poistenie a prečo je dobré ho mať?
V povedomí niektorých ľudí sa životné poistenie stále spája skôr so sporením. Pod životným poistením si však treba predstaviť najmä poistenie pre prípad neočakávanej životnej situácie, ktorá môže vážne narušiť život rodiny a jej finančný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie. V súčasnosti ponúka životné poistenie veľkú variabilitu. Klient si môže vybrať okrem „klasického“ životného poistenia aj množstvo doplnkových poistení, ako je napríklad veľmi aktuálne poistenie úveru. Zaujímavá je aj medicínska asistencia, ktorá dáva klientovi možnosť konzultovať svoj zdravotný stav s lekárom alebo poradiť sa s právnikom, napríklad v prípade pracovného úrazu.

2. Slovensko patrí ku krajinám, kde je miera poistenia obyvateľstva nižšia, aj čo sa týka životného poistenia. Sú skupiny ľudí, u ktorých by ste životné poistenie obzvlášť odporúčali?
V súčasnej dobe hypotekárneho boomu, keď sa zadlženosť Slovákov zvyšuje, by som rozhodne odporúčal životné poistenie minimálne pre ľudí, ktorí splácajú nejaký typ úveru. Podľa prieskumov sú najzadlženejšou skupinou najmä ľudia vo veku 35 – 44 rokov, čiže prevažne mladé rodiny. Práve tie sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov a v prípade neočakávaných udalostí a výpadku príjmu jedného z nich sú najnáchylnejšie na vznik finančných problémov. Ak ich postretne nepriaznivá životná udalosť, životné poistenie im pomôže prekonať či už krátkodobý, alebo dlhodobý výpadok príjmu, nehovoriac o splatení úverov v prípade úmrtia. Samozrejme, životné poistenie je dôležité aj pre ľudí, ktorí nemajú úver, pretože aj úraz alebo závažné ochorenia, ktoré dnes postihujú čoraz mladšie ročníky, dokážu nepríjemne zasiahnuť do života aj do peňaženky jednotlivca či rodiny. Vtedy je výraznou pomocou aspoň to, že sa človek nemusí zamýšľať nad tým, ako finančne vykryť túto nepriaznivú životnú situáciu.3. Na čo všetko by mal človek myslieť pri uzavretí životného poistenia? Na aké poistenie alebo pripoistenie by nemal zabúdať?
Pri uzavretí životného poistenia by mal človek v prvom rade zvážiť to, aký je dôvod poistenia a čo chce mať poistením kryté. Vhodne zvolené životné poistenie by však malo kryť základné riziká, a to riziko úmrtia na zabezpečenie záväzkov a úverov, respektíve zabezpečenie pozostalých, riziko choroby a riziko úrazu na zabezpečenie výpadku príjmu pri dlhšej PN a riziko invalidity na vykrytie rozdielu medzi potrebným príjmom a invalidným dôchodkom. V prípade rizika invalidity je dobré myslieť napríklad aj na náklady spojené s bezbariérovou úpravou bytu, preto je vhodné poistiť si riziko invalidity aj s výplatou jednorazovej poistnej sumy. Treba teda zvážiť, čo všetko sa môže stať a ako sa vie človek s takouto situáciou vyrovnať.

4. Je možné odporučiť nejaké optimálne všeobecné poistenie alebo sa má životné poistenie prispôsobiť na mieru každému jednotlivcovi?
V prípade životného poistenia by som určite neuvažoval o nejakom optimálnom, respektíve unifikovanom poistení. Určite je potrebné rozlišovať napríklad medzi životným poistením pre mladého slobodného človeka a človeka, ktorý už má založenú rodinu. Produkty poisťovne Generali umožňujú aktualizáciu poistenia formou takzvaného „Života na maximum“ vždy na základe aktuálnej životnej situácie klienta, respektíve noviniek, ktoré sú ponúkané v rámci poistenia. Klient má teda možnosť upravovať poistenie počas jeho trvania tak, aby to zodpovedalo jeho aktuálnym potrebám. Zároveň je potrebné zobrať do úvahy aj to, akým záujmovým aktivitám sa človek venuje. Naša poisťovňa uviedla nedávno na trh novinku, takzvaný neplánovaný adrenalín, v rámci ktorého si môže klient formou SMS správy aktivovať poistenie aj pri vykonávaní extrémnych športov, ktoré nie sú štandardne poistením kryté. Ide napríklad o športy ako bungee jumping, zorbing, potápanie a podobne.

5. Ako je to s územnou platnosťou životného poistenia – platí aj mimo územia Slovenska?
V rámci noviniek, ktoré sme aktuálne zaviedli, sme rozšírili aj územnú platnosť poistení. To znamená, že klienti sú krytí bez obmedzenia územnej platnosti takmer zo všetkých poistení. Napríklad pri hospitalizácii alebo pri hospitalizácii úrazom sú kryté aj poistné udalosti, ktoré sa stali mimo územia Európskej únie.

6. Pri poistení majetku sa poisťovne často stretávajú s takzvaným podpoistením. Hrozí „podpoistenie“ aj v prípade životnej poistky?
Samozrejme, aj v životnom poistení je dôležité nastaviť si výšku poistného krytia tak, aby klient v prípade nečakanej životnej situácie dostal takú sumu, aká mu skutočne pomôže prekonať finančne náročné obdobie. Často sa stretávame s prípadmi, keď klienti ani nevedia, na aké krytia a na akú výšku majú poistenie uzatvorené. Preto je dôležité správne nastaviť poistenie už pri podpisovaní zmluvy. Poisťovňa Generali ponúka formou bonusov a zliav vo svojich produktoch možnosť nastaviť si požadované krytie tak, aby bolo dostupné aj pre klientov, ktorí si možno nemôžu dovoliť platiť vysoké poistné.

7. Ako teda vypočítať optimálnu výšku poistnej sumy? Čo všetko by mala odzrkadľovať?
Samozrejme, výška poistnej sumy závisí od druhu požadovaného krytia. Ak má klient napríklad úver, je dobré, aby bolo poistné krytie nastavené minimálne vo výške tohto úveru. Keďže sa istina úveru časom znižuje, je možné dojednať si aj poistné krytie s klesajúcou poistnou sumou, ktorého výhodou je nižšie poistné. Naša poisťovňa nedávno zaviedla špeciálny typ poistenia úveru, pri ktorom má klient možnosť vybrať si, na aké riziká chce byť krytý tak, aby v prípade poistnej udalosti mohol byť úver splatený. Navyše, v prípade poistenia druhej osoby na toto krytie získa klient aj úverovú zľavu na poistnom. Ak chce klient zabezpečiť rodinu, je dobré nastaviť výšku poistného krytia tak, aby zabezpečila výpadok jeho príjmu ideálne aspoň na štyri až päť rokov. Štatisticky sa po tomto období dokáže rodina so stratou blízkeho aspoň finančne vyrovnať.

8. Čo konkrétne pre ľudí znamená spomínaná úverová zľava a ako ju môžu získať?
V prípade Poistenia úveru má klient možnosť výberu rôznych kombinácií poistenia pre prípad smrti, závažných ochorení alebo invalidity s klesajúcou poistnou sumou. Pri úverovej zľave ide o dodatočnú zľavu 10 % na poistnom za Poistenie úveru, ak si tieto poistenia dojednajú dve osoby na zmluve. V rámci produktov Generali je totiž možné poistiť na jednej poistnej zmluve viacero osôb. Celá rodina teda môže mať len jednu poistnú zmluvu a ak je zaťažená úverom, je možné krytie tohto úveru súčasne poistiť pre manžela aj pre manželku. Poistné krytie pritom nemusí byť nastavené pre obe osoby rovnako, klienti však získavajú pri takto nastavenom poistení túto úverovú zľavu vo výške 10 % ako bonus navyše. Obrovskou výhodou je aj to, že v prípade poistnej udalosti jednej z osôb poistenie pre druhú poistenú osobu nezaniká. K poisteniu úveru je mimoriadne vhodné dojednať aj poistenie dlhodobej PN, ktoré poskytne dostatok peňazí na vykrytie mesačných splátok.

9. Spomínali ste aj poistenie závažných ochorení. Priniesli ste nejaké novinky aj v tomto poistení?
Práve na jar tohto roku priniesla naša poisťovňa na trh novinku v poistení závažných ochorení. Štandardne je na poistnom trhu v tomto poistení krytých niekoľko vybraných závažných ochorení a v prípade diagnostikovania jedného z nich sa klientovi vyplatí poistné plnenie a poistenie zaniká. Novinka, ktorú sme uviedli na trh, spočíva práve v tom, že v rámci poistenia sú jednotlivé ochorenia rozdelené do troch kategórií vzájomne nesúvisiacich ochorení, pričom poistený má nárok na jedno plnenie z každej kategórie. V praxi to znamená, že ak klient ochorie napríklad na infarkt a vyplatíme mu poistnú sumu vo výške 100 %, zanikne iba kategória ochorení, do ktorej infarkt patrí, ale poistenie závažných ochorení bude pokračovať ďalej. Klient bude naďalej krytý napríklad na sklerózu multiplex, rakovinu alebo ochrnutie. Teda v platnosti mu zostávajú ďalšie dve kategórie ochorení. Vnímam to ako veľkú výhodu pre klientov jednak z hľadiska výšky poistného plnenia a jednak preto, lebo klient by už po diagnostikovaní jedného z ochorení pravdepodobne nebol prijatý do poistenia v žiadnej poisťovni.

10. Generali má na poistnom trhu povesť poisťovne, ktorá drží krok s dobou a na trh prináša rôzne inovácie. Priniesla nejaké aj v poslednom období?
V prvom rade som veľmi rád, že poisťovňa Generali je takto vnímaná, pretože sa skutočne snažíme priniesť na poistný trh každý rok nejakú novinku. Okrem spomínaných noviniek poistenia úveru, úverovej zľavy, neplánovaného adrenalínu, resp. rozšírenia územnej platnosti poistení by som chcel vyzdvihnúť nový inovatívny prístup k zdravotnému oceneniu klientov. Pri uzatvorení poistenia poisťovňa, samozrejme, posudzuje zdravotný stav klienta, čo veľakrát odďaľuje akceptáciu poistnej zmluvy. Preto sme sa rozhodli priniesť na trh novinku, a to tzv. online ocenenie zdravotného stavu, kde klient už priamo pri uzatvorení poistenia cez našu webstránku má možnosť vybrať zo zoznamu ochorení tie, ktoré sa ho skutočne týkajú, respektíve ich prekonal, čo výrazne umožní zjednodušenie a urýchlenie procesu pri dojednávaní poistenia. Myslím, že táto novinka uľahčí život nielen našim klientom, ale aj sprostredkovateľom poistenia.
Viac informácií o výhodách životného poistenia od Generali nájdete na webstránke www.zivotjelenjden.sk.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Obsluha, ktorá vám poradí s autom aj zachráni život
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Deti z detských domovov predviedli svoj talent
 2. Miliónová investícia do elektrickej stanice zabráni problému
 3. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 4. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 5. Orange hokejové talenty priniesli množstvo detskej radosti
 6. Treťou najčastejšou „chorobou“ u detí je zubný kaz
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 8. Študujte v Ostrave odbory s budúcnosťou
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 274
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 983
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 256
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 3 657
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 2 893
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 822
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 233
 8. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 2 040
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Na západnom Slovensku už nebude problém s pripájaním nových zdrojov.


INZERCIA 33m

Nové číslo SME ženy v predaji a predplatné s bohatým balíčkom kozmetiky.


INZERCIA 10 h
Centrum novej štvrte Nesto bude patriť veľkému námestiu so zeleňou, priestormi na posedenie a komunitné aktivity.

Bonusy pri kúpe bytu v novostavbe ešte nikdy neboli také štedré ako dnes.


INZERCIA 10 h
SkryťZatvoriť reklamu