SME
Sobota, 13. august, 2022 | Meniny má Ľubomír

Absolventi modernej fakulty sa na trhu práce nestratia

Závery diplomovej práce pretavia do reálnej výroby.

Košice. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) má viacero učební, ktoré reprezentujú jej ducha a filozofiu. Sú tiež dôkazom snahy o čo najpevnejšie prepojenie teoretickej výučby s praxou.

Jednou z takýchto špecifických miestností je interaktívna učebňa Interactive recycling auditorium (IRA), ktorú študenti využívajú od februára 2019.

Kto do nej vstúpi, musí mu byť na prvý pohľad jasné, že jej interiér a zariadenie odkazuje na filozofiu spracovania a recyklácie odpadov.

Z toho vyplýva aj špecifičnosť nesúca sa na vlne environmentalistiky, daná tým, že časti nábytku a podlahové intarzie sú vytvorené z druhotných surovín, výzdoba je v duchu enviro a podobne,“ ozrejmujeriaditeľ Ústavu recyklačných technológií profesor Tomáš Havlik.

Komunikácia v online priestore

Učebňa je vybavená modernými IT zariadeniami, ktoré umožňujú prezentáciu na veľkú plochu – celú stenu, vysokokvalitným kvadro ozvučením. Nechýbajú veľkoplošné obrazovky a kamery prostredníctvom ktorých možno komunikovať videokonferenciami v online priestore s kýmkoľvek z celého sveta.

ProfesorHavlik pokračuje, že učebňa má flexibilné prvky, posuvnou stenou je možné predeliť jej priestor na dve menšie miestnosti v závislosti od počtu účastníkov.

„Práve v tejto posuvnej stene sú inštalované veľkoplošné LED obrazovky a kamery, slúžiace k spomínaným videokonferenciám, ale aj k on- line prednáškam, konferenciám, seminárom.“

Oddych na tuli vakoch

Súčasťou výučbovej miestnosti je i oddychová miestnosť na prípravu občerstvenia, účastníci si počas aktivít môžu vypiť kávu, čaj a podobne. Komfort vylepšuje oddychová zóna, kde sú umiestnené tuli vaky. Na nich môžu študenti relaxovať počas prestávok medzi hodinami.

Napriek relaxačnej zóne učebňa primárne slúži na to, aby si z nej študenti odniesli čo najviac poznatkov.

Priučia sa v nej o progresívnych metódach spracovania rôznych typov odpadov, recyklačných technológiách v odpadovom hospodárstve a aj to, ako možno z odpadov získať kritické kovy.

„IRA bola vytvorená pre výučbový proces, so zameraním prevažne na pedagogický proces. Súčasná generácia je úzko napojená na využívanie smart technológií a preto im táto učebňa ponúka prirodzený priestor pre svoju realizáciu. Prínos takejto formy výučby možno vidieť vo využívaní digitalizácie (mladí ľudia - študenti sú s digitalizáciou spätí 24 hodín denne), výučba v sebe nesie prvky zážitkovej formy vyučovania, študenti okrem teoretických poznatkov môžu okamžite vidieť reálnu aplikáciu v praxi, v prípade on-line prednášky študenti, ktorí z určitých príčin nemôžu byť fyzicky prítomní, majú možnosť zúčastniť sa výučby z pohodlia domova a podobne.“

Napojenie na smartfóny

ProfesorHavlik za pozitívum považuje, že atmosféra učebne napomáha k vedeniu prednášky formou diskusie, teda z polohy vyučujúci – študent do polohy rovnocenných partnerov/kolegov.

„Študenti sa môžu vďaka wifi pripojeniu pomocou svojich mobilov aktívne zúčastňovať prednášky pri napríklad kontrolnom on-line testovaní, pri prezentovaní videí súvisiacich s prednášajúcou látkou na samostatných obrazovkách nachádzajúcich sa za zrkadlovými stenami a podobne. Každý študent sa môže pomocou svojho smartfónu pripojiť a prezentovať svoju prácu priamo z telefónu alebo tabletu.“

Okrem bežnej výučby, sa v učebni konajú aj štátne záverečné skúšky študentov študijného programu Spracovanie a recyklácia odpadov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie.

Flexibilnosť učebne otvára aj ďalšie možnosti jej využitia ako organizovanie konferencií, odborných seminárov, kolokvií a tlačových besied. IRA sa podľa profesoraHavlika intenzívne využíva na propagačné účely a počas Dňa otvorených dverí.

IRA bola vybudovaná z vlastných finančných zdrojov fakulty, veľmi významnou čiastkou prispela Nadácia U.S. Steel Košice.

Študujú materiály

V laboratóriu LTS sa popri študentoch TUKE môžu vzdelávať aj študenti a žiaci stredných a základných škôl košického regiónu. Slávnostne ho otvorili v decembri 2018.

Prístrojové a elektronické vybavenie v laboratóriu LTS bolo zakúpené z prostriedkov nadácie U.S. Steel.

Riaditeľ Ústavu materiálov a inžinierstva kvality FMMR docentMartin Fujda za hlavné špecifikum laboratória považuje jeho univerzálnosť. Poskytuje totiž priestor pre klasické vysokoškolské vzdelávanie formou prednášok, seminárov, cvičení a konzultácií, a aj pre špeciálne vzdelávanie v oblasti štruktúrnej analýzy materiálov.

„Inovatívnosťou výučby študentov v tomto laboratóriu je využívanie modernej a kvalitnej zobrazovacej techniky počas riešenia konkrétnych experimentálnych úloh. Štúdium štruktúry materiálov je nevyhnutné, pretože tá určuje finálne vlastnosti materiálov. Poznanie podstaty jej zmien umožňuje zdokonaľovanie už používaných materiálov a vývoj progresívnych materiálov.“

Práca so špeciálnymi mikroskopmi

Počas výučby môžu študenti samostatne využívať modernú mikroskopickú a dokumentačnú techniku. Vďaka nej bližšie spoznajú štruktúry rôzne spracovaných materiálov a môžu ich tiež analyzovať.

„Navyše môžu vykonávať podrobnú analýzu povrchov materiálových produktov, hodnotiť ich koróznu a mechanickú degradáciu a uskutočňovať fraktografické štúdium ich lomov a porušení. Na to im slúžia moderné svetelné metalografické mikroskopy a svetelný stereomikrokop s možnosťou vizualizácie a dokumentácie obrazu z makroštruktúrnych aj mikroštruktúrnych analýz materiálov pomocou vysokokvalitnej kamery a veľkoplošného monitora.“

Vďaka tejto forme výučby študenti získajú teoretické i praktické vedomosti, skúsenosti a zručnosti z metalografickej prípravy a analýzy kovových a nekovových materiálov a kompozitov.

Študenti tak nadobudnú prehľad o ich štruktúrach a fázových zloženiach, ktoré môžu priamo konfrontovať s reálnymi vzorkami materiálov.

„Takto získané skúsenosti a zručnosti sú veľmi vítanou pridanou hodnotou osobnosti materiálového inžiniera, ktorý je spôsobilý pracovať v priemyselných podnikoch vyrábajúcich a spracujúcich technické materiály, v oblasti ich kontroly, nákupu a predaja. Sú dôležité aj pre prácu v materiálovom výskume a vývoji a v akreditovaných inštitúciách posudzujúcich vlastnosti a kvalitu materiálov,“ uzatvára docent Fujda.

Spolupráca študenta s podnikom

Špecializované študovne nie sú ani zďaleka jediným príkladom toho, ako sa teoretická príprava študentov uplatňuje vo sférach študentského života na FMMR.

Vhodnou ukážkou toho, čo sa prenieslo z papiera do praxe je, že výsledky experimentov v diplomových prácach sa pretavia do nastavenia procesov v reálnej výrobe.

„Študenti počas riešenia záverečnej práce spolupracujú s konkrétnym podnikom a výsledky ich diplomových prác sú tak využívané reálne v praxi, v podnikoch ako U.S. Steel Košice, s.r.o, Železiarne Podbrezová, a.s, VUM, a.s. Žiar nad Hronom, OFZ a.s, Eurocast Košice, s.r.o, Handtmann Slovakia, s.r.o, Nemak Slovakia, s.r.o, MOPS PRESS, s.r.o, Schüle Slovakia, s.r.o, Slovalco, a.s Žiar nad Hronom, Zlievareň SEZ Krompachy, a.s., Eustream, a.s. Väčšina študentov praxuje už počas štúdia v týchto podnikoch a po skončení štúdia sa stávajú ich zamestnancami,“ opisujer iaditeľ Ústavu metalurgie docent Branislav Buľko.

Možnosť získať pracovnú ponuku

A prečo považuje docent Buľko za dôležité, aby sa absolventské práce zaoberali konkrétnymi riešenia uplatniteľnými v praxi?

„Moderná forma štúdia a kvalitné vzdelanie je spojená so zapojením študentov do riešenia problémov praxe alebo rôznych prípadových štúdií, čím získavajú komplexné znalosti a podstatne im to uľahčuje uplatnenie sa v praxi. Práve vďaka záverečným prácam orientovaným do praxe dostávajú študenti pracovné ponuky už počas štúdia a je o nich veľký záujem.“

Partneri FMMR tak získavajú nielen kvalifikovaných odborníkov, ale aj výraznú pomoc pri riešení technologických problémov.

Úspešní v zamestnaní

Úspech absolventov FMMR na profesijnej dráhe potvrdzujú štatistiky o tých, ktorí sa uplatnili vo svojom odbore.

Viac ako 72 percent zo všetkých absolventov končiacich v roku 2019 sa po skončení štúdia na našej fakulte zamestnali v odbore, ktorý vyštudovali. Štatistiky uplatnenia za posledné štyri roky dokumentujú 65-percentnú uplatniteľnosť,“ konštatuje dekanka FMMR profesorka Iveta Vasková.

Pokračuje, že fakulta nevychováva absolventov výlučne pre konkrétnych zamestnávateľov.

„Cieľom je výchova schopných a tvorivých procesných inžinierov, uplatniteľných vo viacerých odvetviach. Ide nielen o metalurgický priemysel, ako si niekedy mnohí myslia, ale naši absolventi sú skvele uplatnení v spoločnostiach, naviazaných na automobilovú výrobu, dopravu a využitie plynu, tepelnú energetiku a mnohé ďalšie. Všade tam sú absolventi fakulty zamestnaní na významných pracovných pozíciách od technológov, technických zamestnancov, výskumných zamestnancov, vedúcich výroby až po vrcholový manažment spoločností .“

Vysoká návratnosť

Od svojho vzniku má FMMR (predtým hutnícka fakulta) medzi hlavnými prioritami vysokú úroveň vzdelávania, intenzívnu spolupráca s priemyselnými partnermi a uplatniteľnosť jej študentov v praxi.

„Vysoká kvalita vzdelávacieho procesu je možná len v moderných laboratóriách, učebniach a posluchárňach. Tu vznikajú prvé príležitosti, môžeme povedať zárodky pre riešenie úloh z praxe. V rámci vyučovacieho procesu naši študenti pracujú na zadaniach, semestrálnych, bakalárskych a diplomových prácach nie iba teoreticky, už počas štúdia riešia reálne potreby praxe,“ podotýka dekanka Vasková.

Študenti pri svojej práci, úspešných riešeniach a spoľahlivých návrhoch využívajú moderné prístroje a zariadenia, simulátory a podobne.

„Ich výsledky sa tak nestratia, ale sú v mnohých prípadoch základom pre inovatívne zlepšenia v prevádzkach, patenty, či iné výstupy pre skvalitnenie chodu firmy. Priemyselné spoločnosti vedia, že vynaložené investície sa im niekoľkonásobne vrátia v podobe kvalitných absolventov fakulty. Lebo aké budeme mať na Slovensku vzdelávanie, také budeme mať Slovensko,“ konštatuje dekanka Vasková.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Za architektonickým unikátom Apúlie cestujte do mestečka Alberobello.


INZERCIA 12. aug

Západoslovenská distribučná prinavráti koridoru pod VVN vedení v Pečnianskom lese prírodný charakter


INZERCIA 11. aug

Aký je rozdiel medzi palivami na čerpacích staniciach a tými, ktoré poháňajú monoposty F1?


11. aug
SkryťZatvoriť reklamu