SME
Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

Sociálna ekonomika na východnom Slovensku – rozbeh či už šprint?

Viac ako dva roky platí na Slovensku zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Viac ako dva roky platí na Slovensku zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Pri jeho tvorbe mu dali autori do vienka ambíciu prvýkrát v našej histórii komplexne vytvoriť ekosystém pre rozvoj sociálnej ekonomiky, vymedziť legislatívne prostredie, vybudovať poradenskú infraštruktúru a poskytnúť finančnú podporu pre vznik a udržateľné pôsobenie sociálnych podnikov. Aby boli tak, ako to úspešne funguje v západnej Európe, nástrojom slúžiacim na pracovné začlenenie zdravotne alebo inak znevýhodnených nezamestnaných, na poskytovanie tovarov a služieb, ktoré v dostatočnej miere neposkytuje štátny alebo bežný podnikateľský sektor, aby boli silným nástrojom kontinuálneho rozvoja regiónov.

Ako sa darí tento smelý cieľ napĺňať v Prešovskom a v Košickom samosprávnom kraji, sme sa opýtali zástupcov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE) Nataše Milistenferovej z Prešova a Adama Šepetku z Košíc.

Prešovské centrum sociálnej ekonomiky fungovalo medzi prvými. Aké boli začiatky, keď ste toto centrum rozbiehali? Čo boli najväčšie výzvy v naštartovaní implementácie nového zákona v tomto kraji?

Nataša Milistenferová: Každý nový začiatok prináša so sebou výzvy a ani u nás tomu nebolo inak. Najväčšou výzvou bolo zmapovanie rozsiahleho územia Prešovského kraja, ktoré patrí rozlohou medzi najväčšie na Slovensku. Prioritou pre nás bola motivácia samospráv, podnikateľského aj mimovládneho sektora a potreba meniť pohľady na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie.

Máte podobné skúsenosti aj v košickom centre alebo je juh východného Slovenska v niečom špecifický?

Adam Šepetka: Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Košiciach bolo zriadené začiatkom augusta 2018. Najväčšou výzvou nášho centra na začiatku bolo zosieťovať dôležitých hráčov v oblasti sociálnej ekonomiky na regionálnej úrovni a spustiť informovanie širokej verejnosti o možnostiach nového zákona. Musím priznať, že oveľa ľahšia práca by to bola, ak by sme v tom čase mali už nejaké príklady dobrej praxe, lebo príklady priťahujú.

Z východného Slovenska je v registri začiatkom decembra zapísaných už 89 sociálnych podnikov a rýchlo pribúdajú ďalšie. Čo sú podľa vás také rozhodujúce momenty, keď sa záujemcovia rozhodli zaregistrovať si sociálny podnik?

Nataša Milistenferová: Rozhodujúcim momentom je pochopenie zmyslu sociálneho podnikania ako sociálnej inovácie pre komunitný a regionálny rozvoj a možnosť participácie komunity a širšej verejnosti na spoločnom rozvoji. Príklady dobrej praxe sú momentom, kedy si záujemca povie, že ak to už niekto dokázal, môže aj on.

Adam Šepetka: Ukazuje sa, že sociálna ekonomika a jej aktéri sa postupne stávajú významným článkom v realizácii, dúfajme, účinných a efektívnych riešení spoločenských problémov v mnohých oblastiach spoločenského života na Slovensku. Práve snaha riešiť potreby obyvateľov na lokálnej úrovni je ten rozhodujúci moment, ktorý subjekty vedie k založeniu registrovaného sociálneho podniku.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky sú súčasťou avizovanej poradenskej infraštruktúry, ktorú priniesla do podpory sociálnej ekonomiky v SR nová legislatíva. Čo to v praxi znamená? S čím všetkým sa môžu na vás potenciálni záujemcovia o sociálne podnikanie obrátiť?

Nataša Milistenferová: Cieľom činnosti našich centier je najmä zabezpečenie systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych a komplexných informácií o sociálnom podnikaní ako takom, vrátane konkrétnej pomoci potenciálnym žiadateľom o štatút regitrovaného sociálneho podniku. Našou kľúčovou úlohou je motivácia a pomoc pri zakladaní sociálnych podnikov, s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Záujemcom poskytujemeodborné, projektové a ekonomické poradenstvo, ale napríklad aj pomoc pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom na uplatňovanie sociálneho aspektu.

Adam Šepetka: Okrem šírenia osvety o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní je našou úlohou aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Poskytujeme im prvotné všeobecné informácie o možnostiach získania podpory na zriadenie a prevádzkovanie sociálneho podniku, ale aj veľmi konkrétnu individuálnu pomoc. Úzko spolupracujeme s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne.

Aký majú pohľad na rozbeh sociálnej ekonomiky jej hlavní aktéri? O svoje skúsenosti sa s nami podelili zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov: Miroslav Čepan – Jedľová, s.r.o. r.s.p., Jana Bezegová - ROBEN – r.s.p. z Humenného, Daniela Galandová - Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p., Andrea Miková - Allegria Košice ISP s.r.o. r.s.p., Rastislav Neuvirth - RUPOD, s.r.o. r.s.p. a Gabriela Kopnická - Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o. r.s.p.

Miroslav Čepan: Prioritnou myšlienkou pre založenie registrovaného sociálneho podniku bolo pomôcť našim zdravotne alebo inak znevýhodneným občanom s uplatnením sa na trhu práce. Situácia s pandémiou COVID 19 nás naučila, že je potrebné svoje aktivity diverzifikovať, takže naše plány do budúcnosti znamenajú rozšírenie o poskytovanie služieb v starostlivosti o domácnosť a drobné stavebné práce. Pomohli by nám investičné stimuly na rozšírenie vybavenia práčovne a na nákup ďalšej potrebnej techniky.

Jana Bezegová: V rodine máme zdravotne znevýhodnenú osobu, ktorá mala veľký problém nájsť si uplatnenie na trhu práce. To ma priviedlo k myšlienke založiť registrovaný sociálny podnik, kde by takýmto osobám bolo umožnené začleniť sa do pracovného procesu a získať späť svoju sebaúctu a sebestačnosť. Priebeh založenia registrovaného sociálneho podniku nebol zložitý, veľmi nám pomohli v RC SE v Prešove a sú nám plne k dispozícii aj po zaregistrovaní - priebežne totiž prichádzajú ďalšie otázky, ktoré s nimi konzultujeme. Rozbeh podnikania sme mali náročný, pretože presne v čase získania štatútu vypukla koronakríza. Zaznamenali sme pokles objednávok, pracujeme v obmedzenom režime. Šijeme ochranné pomôcky a pracovné odevy. Ale nevzdávame sa, pre ďalšie rozširovanie výroby by nám tiež veľmi pomohli investičné stimuly.

Daniela Galandová: Prioritnou myšlienkou založenia sociálneho podniku v meste Snina bolo zvýšiť zamestnanosť v regióne, naučiť znevýhodnených uchádzačov pracovným návykom a zručnostiam, aby sa zlepšilo ich uplatnenie v pracovnom procese a v konečnom dôsledku sa zvýšila ich životná úroveň. Po nástupe koronakrízy sme v krajčírskej dielni začali šiť rúška zo 100%-nej bavlny, neskôr sme prešli na šitie krojov, darčekových predmetov a výrobu bižutérie. Ponúkame tiež služby starostlivosti o záhradu a domácnosť, využívame novinku - servisné poukážky. Mestský podnik sa zaoberá aj stavebnou činnosťou a do budúcna plánujeme zriadiť v areáli rekreačnej oblasti Sninské Rybníky hrnčiarsku dielňu.

Andrea Miková: Naším primárnym cieľom bolo pomôcť telesne a mentálne hendikepovaným občanom, zapojiť ich do pracovného procesu a spoločenského života, aký majú bežní ľudia. Rozhodli sme sa založiť integračný sociálny podnik a ponúknuť im prácu v Kaviarni od srdca v Košiciach. Aj nás veľmi negatívne ovplyvnila koronakríza, po dokončení stavebných úprav a zariadenia interiéru sme kaviareň ani nemohli otvoriť... Momentálne si hľadáme svojich zákazníkov a podporovateľov, aktívne pracujeme na marketingu a reklame. Naše plány však siahajú ďalej – chceme rozšíriť predmet činnosti o výrobu reklamných predmetov a darčekov, aby sme neďaleko našej kaviarne mohli dať prácu aj vozíčkárom...

Rastislav Neuvirth: RUPOD, s.r.o. je obecným sociálnym podnikom od februára tohto roka. Aj našou ambíciou bolo vytvoriť pracovné miesta pre obyvateľov so znevýhodnením, keďže polovica našich obyvateľov žije v marginalizovaných rómskych komunitách. Obec maximálne využíva rôzne možnosti pomoci týmto skupinám prostredníctvom projektov a aktivačných prác. Sociálny podnik je jednou z nich. Zatiaľ fungujeme iba vďaka vlastnej aktivite a vlastným súkromným prostriedkom (vozidlá, náradie, technológie a pod.), uchádzame sa o dotácie na technológie a technické zariadenia. Očakávame väčšiu pomoc od štátu, aby sme mohli vytvoriť ďalšie pracovné miesta a rozšíriť podnikateľské aktivity do viacerých oblastí.

Gabriela Kopnická: Na založenie sociálneho podniku mala naša obec viacero dôvodov: jednak patríme medzi väčšie obce, takže aj údržby a opravy na majetku obce sú u nás časté a potrebné, ďalej obyvateľstvo našej obce starne, pomerne veľa seniorov žije osamelo, s nižšou schopnosťou vykonávania potrebných obslužných činností. Radi by sme tiež ušetrili finančné prostriedky pri verejnom obstarávaní formou priameho zadania zákazky sociálnemu podniku.

Dnes máme za sebou zákazky nie len pre našu obec, ale aj susednú, pre firmy, organizácie i súkromné osoby. V pláne máme rozšírenie našej činnosti o stavebné práce a o krajčírsku dielňu pre ženy.

Posledná otázka pre zástupcov regionálnych centier sociálnej ekonomiky: Čo by ste odkázali všetkým šikovným obyvateľom s dobrým srdcom z Prešovského a Košického samosprávneho kraja, ktorí majú chuť vrhnúť sa do sociálneho podnikania, ale blokujú ich obavy z neznámeho a ešte váhajú?

Nataša Milistenferová: Je veľmi dôležité veriť si, obklopiť sa ľuďmi s rovnakým zmýšľaním, nadšencami pre spoločné myšlienky pri rozvoji regiónu či komunity. So samotným procesom registrácie RSP im potom veľmi radi pomôžeme u nás v centre, nápomocní sme však aj následne po získaní štatútu.

Adam Šepetka: Ak ste živnostník, podnikateľ vlastniaci obchodnú spoločnosť alebo máte občianske združenie, ak o podnikaní uvažujete, ak je to váš sen, pretože chcete mať väčší priestor na sebarealizáciu, viac slobody a flexibility, chcete rozhodovať sami o sebe, viete, čo chcete robiť alebo práve hľadáte príležitosti, zároveň máte záujem o to, čo sa deje vo vašom okolí, máte snahu prispieť k riešeniu spoločenských problémov alebo by ste chceli aktívne pomáhať ľuďom, ktorí to majú v živote ťažšie, potom dozrel čas, aby ste navštívili naše centrum a získali všetky potrebné informácie k zodpovednému a dobrému rozhodnutiu. Kontakty na nás sú dostupné na webovom sídle www.socialnaekonomika.sk – Regionálne centrá SE.

cid:image001.jpg@01D653A3.2AD3B320

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 3. Myslite na zdravie močových ciest!
 4. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 5. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 6. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 7. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 8. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 1. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
 2. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
 5. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
 6. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
 7. Vypočítali sme vaše budúce dôchodky
 8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 460
 2. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 716
 3. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 10 901
 4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 564
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 525
 6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 584
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 927
 8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 540
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

V rámci roadshow so Žiť energiou sa konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zastavili aj v Košiciach.


INZERCIA 8 h

Špeciálne vydanie denníka SME epickým komiksom si môžete kúpiť už dnes.


INZERCIA 12 h
Vďaka inovatívnej technológii Rodenstock meria niekoľko tisíc údajov každého oka. (Zdroj: Rodenstock)

Spoločnosť Rodenstock vyvinula novú technológiu okuliarových šošoviek, ktorá ponúka ostré videnie v každom uhle pohľadu.


INZERCIA 12 h
SkryťZatvoriť reklamu