SME
Piatok, 31. marec, 2023 | Meniny má Benjamín

Súčasťou úspechu je aj schopnosť podeliť sa oň so spoločnosťou

SPP stavia nielen na spoľahlivosti svojich produktov, služieb a inováciách, ale aj na princípoch zodpovedného podnikania.

Nadácia SPP je už 15 rokov partnerom súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix. Kaštieľ Kubínyi vo Vyšnom Kubíne získal ocenenie v roku 2021.Nadácia SPP je už 15 rokov partnerom súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix. Kaštieľ Kubínyi vo Vyšnom Kubíne získal ocenenie v roku 2021.

SPP má záujem budovať rozvoj a úspech v budúcnosti nielen na spoľahlivosti svojich produktov, služieb a inováciách, ale rovnako aj na princípoch zodpovedného podnikania, ktoré sú postavené na dobrej praxi v oblasti správy a riadenia a spoločenskej zodpovednosti, priamo úmernej jeho postaveniu na trhu a tradícii. Spoločnosť v júni tohto roka prijala úplne nový kódex správania, ktorý je základným pilierom jej programu súladu a zameria sa na ďalší rozvoj konceptu ESG (Environment - Social - Government).
V oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie sa SPP dlhodobo angažuje na poli ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, podpory kultúry, športu a komunít.

Dobrá správa spoločnosti a transparentnosť ako základný pilier zodpovedného podnikania

V polovici roka 2021 zavŕšil SPP ďalšiu etapu opatrení zameraných na pokrok v oblasti správy a riadenia spoločnosti, compliance a transparentnosti. Spoločnosť pritom vychádzala predovšetkým z dobrej praxe európskych spoločností a usmernení OECD pre správu a riadenie štátom vlastnených spoločností. Alojz Jankó, compliance manažér SPP, v súvislosti s novým Kódexom správania SPP uviedol: „SPP je najvýznamnejším dodávateľom energií na Slovensku a naším záujmom je poskytovať zákazníkom spoľahlivé a kvalitné služby. Uvedomujeme si však, že náš úspech a dôvera našich zákazníkov v budúcnosti, sú závislé na našich zamestnancoch a ďalších partneroch, na našej integrite a reputácii, ako aj na etických princípoch a hodnotách, ktoré spoločne reprezentujeme.“ Kódex správania SPP definuje základné princípy zodpovedného podnikania v oblasti ľudských práv, dôstojnej práce a medziľudských vzťahov, udržateľnosti a ochrany životného prostredia, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj konfliktu záujmov, či ochrany súkromia a osobných údajov. Ďalšími aktivitami bola aktualizácia interných predpisov v oblasti whistleblowingu, pravidiel týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí a zvýšenia transparentnosti pri výkone vlastnej činnosti.

Dosiahnutie klimatickej neutrality a udržateľnosť sú príležitosťou pre rozvoj

SPP si uvedomuje zodpovednosť za ochranu životného prostredia a klímy, aj to akú výzvu ciele EÚ a Slovenska predstavujú pre celý energetický sektor. Vízia do roku 2030, ktorú SPP prijal v minulom roku identifikuje zmeny, ktoré pre budúci úspech musí začať implementovať dnes. Rok 2021 využíva SPP na to, aby viac integroval koncept ESG do svojej činnosti. „Už dnes je čoraz dôležitejším dôraz na environmentálne a sociálne aspekty podnikania a schopnosť podnikov podeliť sa o svoj úspech so spoločnosťou, v rámci ktorej pôsobia“, uviedol v tejto súvislosti Juraj Adamica, manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP.

Popri spoľahlivej dodávke energií, príprave nových produktov a rozvoji výroby energií z obnoviteľných zdrojov, bude SPP princípy udržateľného podnikania implementovať nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj interne vo fungovaní spoločnosti. V záujme zvýšenia udržateľnosti prijíma ďalšie opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy z vlastnej činnosti, pokračuje v digitalizácii procesov a postupne zavádza udržateľnosť aj v rámci obstarávania nákupu tovarov a služieb.

Už druhý rok je SPP výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Poskytuje služby viac ako 2 000 malým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov a nimi vyrobenú elektrinu dodáva svojim odberateľom. Spolu s partnermi SPP pripravuje projekty na výrobu bioplynu a biometánu z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorého zhodnotením je možné udržateľným spôsobom získať „zelený“ plyn využiteľný pri výrobe elektriny a tepla alebo v priemysle. SPP tiež analyzuje projekty vlastnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a možnosti využitia vodíka. S projektom, prepájajúcim elektroenergetickú a plynárenskú infraštruktúru prostredníctvom vodíka ako ekologického a energetického zdroja budúcnosti, sa SPP uchádza o podporu zo strany Európskej únie. Veľký potenciál spoločnosť vidí aj v rozvoji nízkoemisnej a bezemisnej dopravy založenej na alternatívnych riešeniach, akými sú CNG, LNG, resp. ich obnoviteľné alternatívy bioCNG a bioLNG vyrobené z biometánu, elektromobilita alebo vodík.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosti nie je len súčasťou stratégie SPP v oblasti rozvoja inovatívnych služieb a produktov, ale je tiež jednou z nosných oblastí v rámci jeho spoločenskej zodpovednosti.
V roku 2020 SPP, v spolupráci s odborníkmi zo Správy Tatranského národného parku (TANAP), vysadil takmer 18 tisíc stromov na území Západných a Vysokých Tatier. V roku 2021 pomôžeme vysadiť ďalších 30 tisíc stromov. Prostredníctvom Ekofondu SPP a v spolupráci so Správou TANAP-u sme tiež prispeli k ochrane 107 storočných jedlí v Kežmarských Žľaboch, ktorým sme zabezpečili dožitie v prirodzených podmienkach. Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu v TANAP-e. Hoci sa to môže zdať ako kvapka v mori, naším cieľom bolo najmä upriamiť pozornosť na ochranu biodiverzity, zachovanie tatranského prírodného genofondu a v širšom kontexte na nezastupiteľný význam lesov, ktoré sú súčasťou nášho prírodného dedičstva, pri zmiernení dôsledkov klimatických zmien.

Nevyhnutným predpokladom úspechu sú ľudia

Predpokladom pre ďalší rozvoj spoločnosti sú talentovaní, profesionálne zdatní a lojálni zamestnanci. Ukázalo sa to aj v uplynulom, tak náročnom období pre nás všetkých. Zo skúseností SPP čerpal aj pri flexibilnejších pracovných podmienkach od leta 2021, či vybudovaním zázemia pre tie kolegyne a kolegov, ktorí radi jazdia do práce na bicykloch alebo kolobežkách. Spoločnosť má záujem rozvíjať sociálny rozmer konceptu ESG smerom k vlastným zamestnancom aj v blízkej budúcnosti. Ako určitú formu poďakovania za zvládnutie náročného obdobia pripravil SPP pre zamestnancov výstavu Tomáška Kompaníka, ktorý zozbieral 100 ľudových motívov počas svojich ciest po Slovensku v rámci projektu AHAx100 a stal sa aj autorom dizajnu turistického sprievodcu, ktorí dostali všetci zamestnanci pred letnými prázdninami.

S naším úspechom sa však chceme podeliť so spoločnosťou, v ktorej pôsobíme. Ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a podpora a rozvoj komunít budú integrálnou súčasťou pôsobenia SPP, či už priamo, alebo prostredníctvom Ekofondu SPP a Nadácie SPP.

SPP dlhodobo podporuje záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Od roku 2004 spoločnosť podporila obnovu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku celkovou sumou viac ako 16 miliónov eur. Prostredníctvom Nadácie SPP je spoločnosť už 15 rokov partnerom súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR. Jej cieľom je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Neoddeliteľnou súčasťou podpory umenia a kultúry je od roku 2000 aj Galéria SPP. V roku 2021 je SPP generálnym partnerom medzinárodného prestížneho festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, ako aj hlavným partnerom festivalu DAAD - DNI ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 2021 a súťaže Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. Spoločnosť taktiež prostredníctvom audiovizuálneho fondu podporila vznik filmu režiséra Petra Bebjaka „Správa“ a stala sa aj partnerom jeho slávnostnej premiéry.

V oblasti športu, so zámerom podporiť aj diverzitu a inklúziu, je už 17 rokov kľúčovým partnerom SPP Slovenský paralympijský výbor. Výkony paralympijských športovcov priťahujú stále väčší záujem širokej verejnosti a SPP si za toto obdobie vybudoval postavenie najdôležitejšieho člena „paralympijskej rodiny“, vďaka ktorému môžu byť paralympionici aktívni, športovať a vyhrávať. Slovenským paralympionikom sme držali palce aj na XVI. letných paralympijských hrách v Tokiu. Aj touto cestou chce spoločnosť upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť odstraňovania prekážok, s ktorými sa znevýhodnení ľudia na Slovensku stretávajú v každodennom živote.

V roku 2021 sa SPP stal aj hlavným partnerom šprintéra Jána Volka, ktorého ako vôbec prvého Slováka v tejto disciplíne v ére samostatnej Slovenskej republiky, podporil pri jeho olympijskom šprintérskom debute na olympiáde v Tokiu. Prostredníctvom tohto partnerstva má SPP záujem podporiť nielen vrcholový šport, ale aj rozvoj talentov a pohyb detí a mladých ľudí na komunitnej úrovni. Aj preto Nadácia SPP vyhlásila na jar 2021 grantový program Športuj aj Ty!, ktorým podporila 136 projektov, celkovou sumou 190 000 eur. Okrem toho vyhlásila ďalší grantový program SPPoločne pre komunity a celkovou sumou 90 tisíc eur podporila dobré susedské vzťahy a spájanie rôznych generácií v komunitách na Slovensku.

Uplynulé obdobie ukázalo, aké je vzdelanie, veda a dostupné, správne informácie či súdržnosť spoločnosti dôležité. V roku 2020 bol jedným z dôležitých projektov Nadácie SPP grantový program Pomáhame SPPolu. Nadácia SPP podporila sumou 200 tisíc eur celkovo 256 poskytovateľov sociálnych služieb. V nasledujúcom období sa spoločnosť zameria aj na ďalšiu podporu dobrovoľníctva, napríklad aj spoluprácou so združením Cesta von. To pomáha deťom z marginalizovaných skupín obyvateľov a zvyšuje tak šancu, aby sa prostredníctvom vzdelania mohli vymaniť v budúcnosti z generačnej chudoby.

Za prospešné SPP považuje aj prepájanie aktivít v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia so vzdelávaním.
V roku 2021 Ekofond SPP nadviazal na svoj projekt o ekologickom včelárstve, a v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre začne postupne pretvárať areály SPP na bezúdržbové „včelie lúky.“ O včelách a ich význame pre ochranu biodiverzity bude vzdelávať aj deti a mládež. Ich záujem o inovácie v oblastiach ako je energetická efektívnosť, smart technológie a smart riešenia v oblasti využitia energie môže zasa povzbudiť výstava Smart energia v Múzeu SPP.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 3. Dvanásť rokov v Amazone a práca ma stále baví
 4. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 5. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu aj mužom. Dokážu zlepšiť erekciu
 6. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 7. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 8. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 1. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 2. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 4. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 5. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 6. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 7. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 8. Životné poistenie v čase inflácie. Aká je jeho ideálna výška?
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 23 864
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 009
 3. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 10 280
 4. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 7 879
 5. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 5 651
 6. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 5 427
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 3 626
 8. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov 2 660
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Prečo sa rozhodli míňať práve teraz?


INZERCIA 5 h

Už aj slovenské podnikateľky sa môžu prihlásiť do výberu o jeden z troch grantov vo výške 5 000 € a odbornú podporu.


INZERCIA 5 h

Spojením dvoch sviatkov a dovolenky si užijete minimálne desať dní voľna.


INZERCIA 5 h
SkryťZatvoriť reklamu