SME
Štvrtok, 28. september, 2023 | Meniny má Václav

Často kladené otázky

 

Čo sú Tlačové správy SME?

Obsah jednotlivých rubrík webstránky tlacovespravy.sme.sk je tvorený tretími stranami - registrovanými zadávateľmi (spoločnosťami, firmami, ďalej len Zadávatelia), ako aj obsahom zverejňovaným Vydavateľom na základe objednávky inzercie ako platená reklama, a to vo forme komerčných textových správ ako sú PR články či tlačové správy (ďalej len komerčné správy). Komerčné správy a ich súčasti pridané Zadávateľmi (resp. Vydavateľom na základe objednávky inzercie ako platená reklama) na stránku tlacovespravy.sme.sk sú považované za inzerciu. Viac v Podmienkach používania.

Kto je prevádzkovateľom stránky tlacovespravy.sme.sk?

Prevádzkovateľom stránky tlacovespravy.sme.sk je Vydavateľstvo Petit Press, a.s. Bratislava, ktoré vydáva denníky SME, Korzár; dvojtýždenník TV Svet, regionálne týždenníky MY, sieť bezplatných novín ECHO a mesačníky Lišiak, Magazín zdravia a Doma v záhrade. Je taktiež prevádzkovateľom najnavštevovanejšieho spravodajského servera Sme.sk.

Ak sme agentúra a máme viac klientov, pre ktorých chceme zverejňovať tlačové správy, stačí nám jeden zaplatený prístup?

Jeden prístup slúži na zverejňovanie správ výhradne o subjekte a v prospech subjektu, ktorý si prístup zaplatil. Ak má agentúra viac klientov, musí si pre každého svojho klienta v prospech ktorého chce zverejňovať správy zakúpiť samostatný prístup, t.j. uhradiť zvlášť za každého klienta poplatok za používanie Služby v zmysle platného cenníka textovej reklamy.

Pre koho má význam zaplatiť si ročný prístup do služby Tlačové správy?

Predplatený ročný prístup do služby Tlačové správy má význam pre firmy, ktoré potrebujú rýchlo, a súčasne pravidelne informovať o svojich novinkách. Výhodami ročného prístupu k Službe je jednak úspora času (po získaní prístupu k Službe nemusíte riešiť objednávky a voľné termíny pre jednotlivé pr-články, svoju správu si zverejníte v priebehu pár minút sami); a súčasne predstavuje úsporu peňazí (ročný prístup je ekonomickejší oproti nákupu zverejnenia samostatných správ na tlacovespravy.sme.sk už pri počte publikovaných správ vyššom ako jedna mesačne). Okrem jednoročného obdobia je však možný aj prístup na 6 mesiacov, resp. na štvrťrok. Viac v platnom cenníku textovej reklamy. Pravidelné zverejnenie pr-článkov na tlacovespravy.sme.sk výrazne pomáha webu zadávateľa pokiaľ ide o jeho pozíciu vo vyhľadávači Google.

Ako postupovať ak mám záujem o jednorazové uverejnenie PR článku a nateraz nechcem využiť predplatený prístup do služby?

Zaslaním požiadavky na internet@petitpress.sk si môžete objednať jednorazové zverejnenie pr-článku (správy) v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk, vrátane sekcie tlacovespravy.sme.sk (napr. aj na hlavnej stránke Sme.sk, alebo v sekciách EkonomikaTech a pod., resp. priobjednať si aj avizovanie titulku pr-článku vo widgete Tlačové správy na Sme.sk; cenník nájdete TU). Po dohodnutí si sekcie, termínu zverenenia a ceny budete vyzvaní na úhradu zálohovej faktúry (za zverejnenie sa platí vopred). Okrem objednávky bude potrebné dodať v určitej lehote danej cenníkom podklady (text, obrázky). 

Môžem podporiť viditeľnosť a čítanosť pr-článku objednaného na zverejnenie v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk?

Áno, na podporu lepšej viditeľnosti a čítanosti pr-článku, ktorý si zakupujete v ktorejkoľvek sekcii servera Sme.sk, si môžete priobjednať napríklad Odkaz na PR článok vo widgete na hlavnej stránke Sme.skv spravodajstve Sme.sk (cena: 100 €/24 hodín + dph).

Kto môže na tlacovespravy.sme.sk pridávať nové správy?

Prístup k službe uverejňovania tlačových správ (ďalej len Služba) majú len Zadávatelia, ktorí uhradili poplatok za používanie Služby. Vydavateľovi zaslaný registračný formulár sa považuje za Zadávateľovu objednávku Služby. Zadávateľ má právo používať Službu výhradne vo svojom mene a vo svoj prospech, t.j. platná registrácia do Služby je neprenosná na iného Zadávateľa. V prípade že Zadávateľ použije Službu (zverejní, resp. upraví správy) v prospech iného Zadávateľa, prístup k Službe mu môže byť Vydavateľom odmietnutý bez nároku na vrátenie poplatku za používanie Služby. Za dôvod na odmietnutie prístupu k službe sa nepovažuje ak sa ako Zadávateľ do Služby zaregistruje agentúra na základe písomného poverenia svojho klienta, v prospech ktorého bude zverejňovať správy. V takom prípade je však Zadávateľ - agentúra povinná Prevádzkovateľovi Služby na požiadanie do 24 hodín od žiadosti poskytnúť písomný doklad o svojom poverení na daný konkrétny účel. Neposkytnutie dokladu o poverení zakladá právo Prevádzkovateľa prístup k Službe Zadávateľovi – agentúre odmietnuť.

Ako sa môže firma stať registrovaným zadávateľom správ na tlacovespravy.sme.sk?

Po registrácii a úhrade poplatku za prístup k Službe obdrží registrovaný Zadávateľ emailovú správu o aktivovaní konta, a po prihlásení sa do Služby môže Zadávateľ začať Službu aktívne používať. Zodpovednosť voči Vydavateľovi za prístup k Službe nesie Zadávateľ, a to aj v prípade, že svoj prístup k Službe deleguje tretej osobe (napr. agentúre). Viac aj téma Ako uverejniť tlačovú správu TU.

Je služba uverejňovania tlačových správ spoplatnená?

Prístup k Službe (a jej používanie) sú Vydavateľom spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka (ďalej len Cenník). Vydavateľ si vyhradzuje právo Cenník meniť.

Aké služby má k dispozícii registrovaný zadávateľ?

Zverejnenie správ na stránke tlacovespravy.sme.sk, editáciu správ vrátane načasovania ich zverejnenia, vkladanie predvolených šáblón firmy k správe, vloženie obrázkov k správe a ďalšie voliteľné funkcie pre zaraďovanie a úpravu správ poskytované nástrojom na editovanie (editor); systém tiež môže byť používaný viacerými užívateľmi jedného registrovaného zadávateľa; a na vyžiadanie je možné objednať si zverejnenie správy mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk, t.j. v inej sekcii servera Sme.sk (napr. na hlavnej stránke Sme.sk, alebo v sekciách Ekonomika, TechSpravodajstvo a pod.).

Aký je postup uverejnenia článku na stránke tlacovespravy.sme.sk?

Postup nájdete v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.
 

Za akých podmienok môžem uverejniť tlačovú správu v inej sekcii Sme.sk, t.j. mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk ?

Uverejnenie tlačových správ mimo sekcie tlacovespravy.sme.sk (t.j. v inej sekcii servera Sme.sk), ponúkané ako voliteľná možnosť pri procese zaraďovania novej tlačovej správy (odkaz "Zobraziť aj v sekcii sme.sk"), nie je zahrnuté v poplatku za prístup. resp. používanie Služby tlacovespravy.sme.sk, a je službou osobitne spoplatnenou v zmysle Cenníka.

Musia byť novo zaraďované správy zatriedené do rubrík?

Áno, príspevky musia byť zatriedené do zoznamu rubrík stránky tlacovespravy.sme.sk, z ktorých si zadávateľ vyberá pri zaraďovaní novej správy. Zoznam rubrík je vylistovaný aj v navigačnom menu.

Môže služba tlacovespravy.sme.sk zverejniť PR článok?

Pre účely použitia služby tlacovespravy.sme.sk nerozlišujeme PR články alebo tlačové správy. Ide o textové komerčné informácie, prípadne doplnené fotografiami, či hyperlinkami na videosúbory.

Je počet správ ktoré môže registrovaný zadávateľ zverejniť limitovaný?

Počet správ je neobmedzený, s výhradou ak zadávateľ poruší pravidlo férovosti a obmedzí iných zadávateľov (napr. neúmerným počtom zverejnených správ v krátkom časovom úseku). Vtedy si Prevádzkovateľ stránky môže uplatnť právo obmedziť počet tlačových správ zverejnených jedným zadávateľom.

Je obsah správ ktoré môže zadávateľ zverejniť obmedzený?

Pri dodržaní poslania stránky (zverejňovanie firemných tlačových správ s obsahom slúžiacim na propagáciu služieb a noviniek registrovaných firiem či inštitúcií) je jediným obmedzením obsahu správ zákonnosť a férovosť publikovaných textov a fotografií. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť resp. odmietnuť prístup k službe uverejňovania tlačových správ, ak zadávateľ zverejnením správy, resp. správ poškodí záujmy iných zadávateľov, najmä (avšak nielen) publikovaním nepravdivých, neetických alebo nezákonných informácií; súčasne má Vydavateľ právo správu s nezákonným alebo neférovým obsahom zo stránky tlacovespravy.sme.sk bez upozornenia stiahnuť. Viac v Podmienkach používania.

Môžeme ako registrovaný zadávateľ obsah správy meniť?

Možnosti editácie správy (pr článku) nájdete v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.

Môžeme zverejniť pri tlačovej správe aj fotografiu?

Možnosti editácie správy (pr článku) nájdete v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.

Text zadaný do editora mi ukazuje iné riadkovanie a teda i vzhľad článku: veľmi široké odstavce, resp. medzery medzi jednotlivými odstavcami. Ako to mám riešiť?

Býva to zväčša spôsobené skrytým formátovanim resp. šablónami textového editora, v ktorom bol pôvodný text vytvorený. Nakopírujte a vložte váš text ako neformátovaný, a zmenu formátovania uskutočnite následne pomocou možností nástrojovej lišty editora Tlačových správ. 

Možem vložiť obrázok či video aj do textu (tela) správy?

Možnosti editácie správy (pr článku) nájdete v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.

Ako vložiť do textu správy hyperlink?

Možnosti editácie správy (pr článku) nájdete v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.

Môže mať jeden zadávateľ viac užívateľov?

Jeden registrovaný Zadávateľ môže mať viac užívateľov, ktorí systém používajú. Pre vytvorenie nového užívateľa použite odkaz "Vytvoriť nového užívateľa" a riaďte sa pokynmi systému.

Ako vložiť do správy odkaz na súbor?

Postup nájdete TU, resp. v článku Ako uverejniť ťlačovú správu.

Na koho sa obrátiť pre otázky súvisiace s aktiváciou služby alebo pre problém s prihlásením do systému?

V prípade problémov kontaktujte, prosím, technickú podporu na tlacovespravy@smeonline.sk.

Kam sa obrátiť pre viac informácií o zverejnení správy v inej sekcii (mimo tlacovespravy.sme.sk)?


 

O projekte

 

 

Prihláste sa a vložte PR článok

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Komerčné články

 1. Ak podceníte pri stavbe tento detail, pripravte sa na vyššie účty za kúrenie
 2. Volia podľa TikToku, Youtube a Instagramu. Ovplyvnia mladí voľby?
 3. Služby na pohotovosti nikto nechcel. Postavili na nich biznis
 4. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 7. Všetkým lepí pred voľbami
 8. Tenisová zábava pre celú rodinu na Peugeot Tennis Day
 1. Medzinárodný jazzový festival vstúpi do 27. ročníka
 2. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 3. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 4. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 5. Zvonenie v ušiach?!
 6. Významné holandské firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily
 7. Toto je dokonalosť! Objavte výhody tepelných čerpadiel
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 16 299
 2. Všetkým lepí pred voľbami 10 015
 3. Hladinka smeruje do Košíc! 7 811
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 733
 5. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 6 272
 6. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 126
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 438
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 3 937
SkryťZatvoriť reklamu