SME
Štvrtok, 1. jún, 2023 | Meniny má Žaneta

Základná škola na Staničnej v Košiciach je najlepšia

Opätovne sme úspešní...

ZŠ Staničná 13 v Košiciach obsadila 1. miesto v hodnotení základných škôl agentúrou INEKO ... dlhodobo sme sa umiestňovali v rebríčku hodnotenia škôl na popredných miestach a v tomto školskom roku sa nám podarilo získať prvenstvo v rámci Slovenskej republiky. V prvej chvíli sa tešíme, máme pocit hrdosti na svoju školu, hodnotíme, rekapitulujeme, čím sme pomohli či prispeli k tomu, že naša škola patrí medzi tie najlepšie. Iste je za tým kus práce – učiteľov, žiakov, ale aj rodičov. Navyše v období, keď je tu prítomná pandémia a učiteľ sa musí flexibilne prispôsobiť tejto situácii a voliť také metódy a formy práce, ktoré „zaberú“, ktoré vyhovujú žiakom, prinesú dobré výsledky. Chce to zo strany učiteľov veľa vzdelávania vo svojom odbore, ale aj v metódach a formách práce, chce to hľadať inovácie vo vzdelávaní.

V úvode dovoľte krátky exkurz do histórie Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach. Listujem v kronike a čítam, že brány pre svojich žiakov otvorila 1. septembra 1963 ako plnoorganizovaná Základná škola na Revolučnej ulici v Košiciach. Oslávili sme už spoločne 55. výročie jej vzniku a to mimoriadne slávnostnou akadémiou v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach za účasti predstaviteľov zriaďovateľa, našich pedagógov, ale aj bývalých učiteľov tejto školy, rodičov a žiakov.

Základná škola Staničná 13 je školou s bohatou tradíciou, vlastnou históriou a veľkým množstvom príbehov. Prešla množstvom zmien a dnes je z nej prestížna, moderná a žiadaná základná škola v našom meste, o ktorú je veľký záujem. Snaží sa byť kvalitnou školou pre svojich žiakov. Súčasťou školy je aj Jazyková škola, ktorá poskytuje výučbu cudzích jazykov v popoludňajších hodinách pre žiakov našej školy, ich rodičov a širšiu verejnosť. Centrum voľného času ponúka široký výber voľnočasových aktivít, zabezpečuje pre žiakov záujmové útvary rôznorodého zamerania – športové, umelecké i vedomostné.

Škola kontinuálne dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Kvalita vzdelávacieho procesu, moderné inovatívne metódy a formy práce, invencia a kreativita, zanietenosť a odbornosť našich učiteľov, záujem rodičov o prostredie školy - to všetko prispieva k tomu, že škola sa umiestňuje na popredných priečkach v hodnotení základných škôl. V postupových súťažiach a olympiádach žiaci našej školy získavajú mimoriadne výsledky v okresných, krajských i celoslovenských kolách.

Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia učíme žiakov aplikovať vedomosti v praxi, podnecujeme ich tvorivé myslenie, súťaživosť a cieľavedomosť, pripravujeme ich na prijímacie pohovory, testovanie. Zúčastňujeme sa jazykových a recitačných súťaží, orientujeme sa na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti v rámci tvorivých aktivít vo vyučovacom procese. Navštevujeme tvorivé čitateľské dielne, spoznávame nových autorov, ilustrátorov, objavujeme svet príbehov.

Škola sa profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vyučujeme anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk. Akcentujeme vo vyučovaní komunikačný aspekt, jazykovú rôznorodosť si pripomíname prostredníctvom zaujímavých aktivít, rolových hier, projektov a prezentácií, ktoré sú súčasťou výučby. Zúčastňujeme sa jazykových súťaží – Jazykový kvet, Ventures Books, organizujeme Európsky deň jazykov, zapájame sa do recitačnej súťaže Puškinov pamätník, nechýba ani zážitkové učenie. Sme frankofónne pozitívni, o čom svedčia aj umiestnenia v celoslovenských kolách olympiády vo francúzskom jazyku. Každoročne sa v našej škole organizuje krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka, spolupracujeme s Francúzskou alianciou v Košiciach. Je tu veľká snaha o kvalitnú výučbu cudzích jazykov a tiež snaha na vytváranie dobrých podmienok na splnenie tohto cieľa. Učitelia dbajú na neustále zlepšovanie komunikačného aspektu vo výučbe cudzích jazykov.

V oblasti Matematika a práca s informáciami sa zameriavame na rozvoj myslenia žiakov, riešenie praktických úloh a problémov uplatňovaním vedeckých metód a ich overovaním v praxi. Žiaci sa učia triediť a vyberať z množstva informácií, zúčastňujú sa matematických, fyzikálnych a informatických súťaží, ako sú napr. Matematická olympiáda, Pytagoriáda, IQ olympiáda, Malynár, Klokanko, Expert Geniality Show, iBobor. Organizujeme Týždeň prírodovedných predmetov, Deň s matematikou. Mladší žiaci rozvíjajú finančnú gramotnosť prostredníctvom tvorivých aktivít, riešia kreatívne úlohy podporujúce pochopenie sveta financií.

V oblasti Človek a príroda poznávame svet, chránime prírodu, experimentujeme, orientujeme sa v priestore. Využívame pri tom zážitkové učenie, moderné metódy a techniky, organizujeme množstvo besied, spolupracujeme s inými inštitúciami – či už s PF UPJŠ v Košiciach, RÚVZ, nadáciou Sosna, Prírodovedným múzeom, aby chémia, biológia a geografia boli pre žiakov zaujímavé, atraktívne, zážitkové. Žiakom sprostredkovávame informácie v oblasti lesnej pedagogiky formou exkurzie, ale aj cez zážitkové videá. Na spestrenie hodín fyziky sa zapájame do projektu Európska noc výskumníkov, kde si žiaci majú možnosť vyskúšať rôzne aktivity, ktoré im priblížia svet fyziky inou optikou. Navštevujeme aj expozície v Technickom múzeu či v Steel Parku.

Človek a spoločnosť je veľmi dôležitá téma z pohľadu poznania svojich dejín, vlastnej, ale aj tej svetovej histórie. V pátraní po minulosti venujeme vo výučbe pozornosť historickým výročiam, pripomíname si rôzne dejinné udalosti. Pravidelne organizujeme exkurzie v rámci Slovenska, ale aj mimo územia SR. Žiaci sa zapájajú do dejepisnej olympiády a do olympiády ľudských práv.

Zdravie a pohyb je súčasťou celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Pohyb a s ním súvisiaci zdravý životný štýl je jedným z cieľov vzdelávania v oblastí telesnej a športovej výchovy. Systematicky vedieme žiakov k rozvoju ich pohybových schopnosti a zlepšovaniu pohybových výkonností. Zapájame sa do projektov Logo – obľúbený športovec, Zober loptu, nie drogy, aktuálne realizujeme projekt Tréneri v škole a stali sme sa víťazmi súťaže O2 Športová akadémia, a to znamá, že vo februári bude Športová akadémia M. Tótha aj u nás v škole.

Výchovný aspekt vo vzdelávaní je neoceniteľný, je potrebné vytvárať u žiakov hodnoty, rešpektovať odlišnosti. Postupne pestujeme u žiakov hodnotovú orientáciu tak, aby boli v dospelosti prínosom pre ľudské spoločenstvo. Budujeme v nich úctu k človeku a k prírode, spoluprácu a prosociálnosť. Pripravujeme našich žiakov pre život tak, aby v budúcnosti prispievali k vytváraniu harmonických vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami v národe a medzi národmi. Pravidelne sa zapájame do projektu Detský čin roka.

Škola sa venuje aj charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti. Zapája sa do rôznych dobročinných zbierok, či už je to Zbierka pre rodinu v núdzi, Burza školských potrieb, šatstva a kníh, aktivity v rámci projektu Maják nádeje. Spolupracujeme s nadáciou Únia zvierat – zvierací útulok, Hodina deťom, Deň narcisov.

V škole funguje aj školská knižnica, ktorá bola zriadená v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc. Využíva sa v rámci vyučovacieho procesu, realizujú sa v nej hodiny slovenského jazyka a literatúry. Organizuje rôzne čitateľské aktivity a súťaže, besedy so spisovateľmi a čo je najdôležitejšie - motivuje žiakov k čítaniu.

Zapájame sa do mnohých projektov, zameraných na skvalitnenie a inovovanie vyučovacieho procesu. Úspešnosť projektov zaručuje lepšie vybavenie školy učebnými prostriedkami, pôsobenie zahraničných lektorov v škole a účasť našich žiakov na zahraničných mobilitách v rámci projektu Erazmus+. Novým projektom je Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce, vďaka ktorému sme získali 12 setov robotických stavebníc. Začíname pracovať na projekte Spolu múdrejší 3.

V projekte Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov II sme vybudovali tím odborných zamestnancov – špeciálneho pedagóga, školského psychológa a pedagogických asistentov. Jeho cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí v školskom prostredí.

Dôležitým faktorom pri dosahovaní dobrých výsledkov je materiálno technické vybavenie školy. Neustále sa snažíme o obnovu priestorov školy, o ich modernizáciu a tiež o zlepšenie technického stavu. V uplynulom období sme zrekonštruovali priestory telocvične, sociálne zariadenia a šatne. Projektom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice sme získali štyri odborné učebne - jazykové laboratórium, prírodovednú učebňu, polytechnickú učebňu a na rozvoj informačno-komunikačných zručností učebňu IKT.

Spolupracujeme s naším zriaďovateľom, s Radou školy a Radou rodičov. Veľmi si vážime komunikáciu s našimi rodičmi, ktorí nás podporujú v náročnej práci, pomáhajú pri organizovaní mnohých aktivít, pri skrášľovaní priestorov školy, v komunikáciách cítime pozitívnu spätnú väzbu, za čo im patrí naša vďaka.

A čo je veľmi dôležité, ak sa chceme stále posúvať dopredu.? Vedieť zadefinovať silné a slabé stránky školy a tým slabším sa venovať, pracovať na tom, aby sme ich postupne eliminovali. Snažiť sa, aby všetky subjekty zúčastňujúce sa na vzdelávaní – žiak, učiteľ, rodič pracovali tímovo.

Vzdelanie a vzdelávanie sa stalo od dávna súčasťou ľudstva. Aj súčasný svet je náročný na kvalitu výkonov, preto som rada, že naši pedagógovia aktívne prispievajú k napĺňaniu tejto méty. Na našich žiakov sme hrdí, na ich výsledky, túžbu po vzdelaní, sme radi, že sa v našej škole cítia dobre, že mnohí z nich sú úspešní v rôznych oblastiach spoločenského života ,že sa k nám radi aj po rokoch vracajú, ba mnohí z nich majú u nás svoje deti.

ZŠ Staničná má ambíciu byť aj naďalej školou modernou, školou otvorenou s tvorivo-humanistickým prístupom k žiakovi, školou priateľskou poskytujúcou kvalitné vzdelávanie. Teší nás, že o našu školu je stále veľký záujem zo strany rodičov a žiakov, zároveň je to pre nás prirodzene zaväzujúce a v súčasnosti o to viac, že sme dosiahli takýto úspech.

.

PaedDr. Eva Pillárová

riaditeľka školy

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Obsluha, ktorá vám poradí s autom aj zachráni život
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 6. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 7. Dovolenkový raj kúsok za hranicami
 8. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 1. Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu
 2. Slováci si čoraz častejšie kupujú jazdené „kombíky“ na úver
 3. Najinovatívnejšia banka v CEE je zo Slovenska!
 4. Deti z detských domovov predviedli svoj talent
 5. Miliónová investícia do elektrickej stanice zabráni problému
 6. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom
 7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem
 8. Orange hokejové talenty priniesli množstvo detskej radosti
 1. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 13 825
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 994
 3. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 184
 4. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 6 013
 5. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 4 391
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 825
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 257
 8. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 2 091
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Nová predajňa sa nachádza blízko historického centra a je súčasťou lokality zapísanej do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.


INZERCIA 4 h

Presne 50 % vozidiel typu kombi kúpených u najväčšieho slovenského predajcu ojazdených automobilov AAA AUTO sa predáva na úver.


5 h

Magazín Global Finance zverejnil zoznam najinovatívnejších bánk na svete.


6 h
SkryťZatvoriť reklamu