INZERCIA

Vznikla Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní.

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Od zavedenia asignácie v roku 2004 sa firmy spolu s firemnými nadáciami a fondmi stali významnými partnermi pre slovenský neziskový aj verejný sektor pri spoločnom postupe v rámci dosahovania verejnoprospešného účelu.

V roku 2011 bolo medzi TOP 200 najväčšími  prijímateľmi asignácie 16 firemných nadácii, ktoré spoločne získali z asignácie 2 % sumu 7 644 tis. eur. V tom istom roku prerozdelilo TOP 20 firemných nadácií granty v celkovej výške viac než 9 mil. eur. Podľa údajov Centra pre filantropiu pritom viac než dve tretiny prostriedkov z asignácie 2 % poukazujú firmy do organizácii, ktoré nie sú priamo prepojené, zriadené, či kontrolované týmito právnickými osobami. 

V situácii, keď výnosy z 2 % od právnických osôb kontinuálne klesajú, sa 8 veľkých firemných nadácií a nadačných fondov rozhodlo založiť spoločnú Asociáciu s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. „Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať na kultivácii komunity firemných nadácií  a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku,“ povedala predsedníčka novej Asociácie Andrea Cocherová z Nadácie ORANGE.

Vývoj  výnosov z asignácie 2%

2% z daní (tis. €) 2009 2010 2011 2012*
Právnické osoby 37 496 28 592 25 444 24 500
Fyzické osoby  17 684  15 553 16 503 18 400
Právnické + Fyzické osoby spolu   55 180  44 146 41 947 42 900
Sadzba asignácie %  2% 2%  1,5 % (2 %)  1,5 % (2 %)

(* údaje sú len za časť r. 2012; zdroj: MF SR)

V  roku 2011 všetky firemné nadácie rozdelili v grantoch viac než 12 mil. eur,  t.j. až 85 % zo sumy svojich výnosov, pritom z viac než z 80 % na to používajú pôvodne verejné zdroje (z asignácie).  Podiel grantovania na celkovom nadačnom grantovaní (t.j. za všetky nadácie na Slovensku)  predstavuje za posledné roky zkruba 1/3, inými slovami, viac ako každý tretí grant poskytnutý nadáciou na Slovensku pochádza z firemnej nadácie.
Uvedomujeme si, že zvýšená verejná kontrola a nároky na transparentnosť sú preto na mieste. Na webe Asociácie prehľadne publikujeme relevantné dáta o grantovej činnosti nielen našich členov, založenie Asociácie je tak ďalším krokom ako odpovedať na tieto nároky“, uviedla podpredsedníčka Asociácie Martina Nehézová z SPP (zriadovateľ Nadácie SPP).

Činnosť Asociácie firemných nadácií zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis, ktoré sú už viac než 10 rokov stabilnou a rešpektovanou súčasťou komunity slovenských mimovládnych organizácii.

Kontakty:
ASFIN

Andrea Cocherová, predsedníčka ASFIN
andrea.cocherova@orange.sk

Fedor Blaščák, tajomník
fedor.blascak@gmail.com
0905 137 257

Centrum pre filantropiu
Boris Strečanský, riaditeľ
strecansky@changenet.sk

Nadácia Pontis

Pavel Hrica,
programový riaditeľ
pavel.hrica@nadaciapontis.sk

www.asfin.sk

1. Ako vznikla Asociácia firemných nadácií

apríl 2012
okrúhly stôl zástupcov firemných nadácií a fondov na TREND CSR Fóre,
prezentácia českého modelu (Jiří Suchánek, Nadace OKD)

máj - september 2012
séria stretnutí iniciátorov myšlienky vznik Asociácie k otázkam Stanov, Etického kódexu, predmetu činnosti a zmyslu Asociácie v kontexte existujúcich platforiem:  BLF, Klub firemných darcov

október – december 2012
príprava základných dokumentov , data mining v Obchodnom vestníku, vývoj aplikácie na vizualizáciu dát

január 2013
stretnutie zástupcov firemných nadácií a fondov,
spustenie prihlasovacieho procesu

apríl 2013
z pôvodnej skupiny 13 záujemcov sa k Asociácii prihlásilo 8 firemných nadácií a fondov

máj 2013
1. Valná hromada Asociácie, voľba orgánov a oficiálny začiatok jej fungovania

2. Kontext 2%

Špecifickým (a svetovo unikátnym) aspektom pôsobenia firemných nadácií a nadačných fondov na Slovensku je existencia daňovej asignácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje ekonomické parametre ich fungovania.

Vývoj výnosov a asignácie (2002 – 2013)

Rok Počet
prijímateľov
Počet FO Počet PO Suma od FO
(mil. eur)
Suma od PO
(mil. eur)
Spolu
(mil.eur)
2002 4 042 341 776 - 3 382 - 3 382
2003 3 398 286 164 - 3 222 - 3 222
2004 3 829 402 057 8 364 9 159 18 896 28 055
2005 5 746 418 241 14 063 10 371 20 525 30 896
2006 7 100 446 973 17 740 11 713 25 629 37 342
2007 7 662 408 277 21 632 12 819 29 306 42 125
2008 7 759 449 909 26 691 15 036 34 144 49 180
2009 9 098 503 253 30 078 17 684 37 496 55 180
2010 9 585 467 983 26 142 15 553 28 592 44 145
2011 10 049 475 843 25 427 16 526 25 444 41 970
2012 10 711 538 814 26 621 18 548 26 146 44 694
2013 - - - 10 000 20 000 30 000

*údaje sú len za časť roka, zdroj: DR SR, HN 24. 5. 2013

Aké sú dôvody poklesu výnosov z asignácie právnických osôb?

Pomalšie oživovanie ekonomiky po roku 2009.

V roku 2011 poklesol výnos z asignácie 2% aj napriek 28% medziročnému zvýšeniu výnosu z daní z príjmov PO.

Od roku 2009 sa znížil počet PO, ktoré využili možnosť asignovať 2%.
Zmena od roku 2010: možnosť “matchingu” 0,5 % (zo zisku firmy) – za “odmenu” možnosť asignovať 2%. Inak len 1,5%.

Ako na možnosť “matchingu” zareagovali firmy?
november 2011   
celkový počet PO poukazujúcich podiel dane    – 25 754
počet firiem poukazujúcich 1,5% (nedali dar)    – 23 489
počet firiem poukazujúcich 2% (dali dar)    – 2 467
podiel poukazujúcich 2% (dali dar)    – 9,5%

Podľa predbežných údajov Daňového riaditeľstva z mája 2013 podiel firiem, ktoré využili možnosť „matchingu“ (t.j. dali dar), medziročne poklesol na úroveň 7%. 

3. Kontext fungovania firemných nadácií

Čo je firemná nadácia/nadačný fond?
Firemná nadácia/nadačný fond je založená obchodnou spoločnosťou a nesie jej meno. Ide len o pomenovanie skupiny takýchto nadácii, ktoré vyplynulo z praxe. Zákon o nadáciách 34/2002 Z.z. nerozlišuje medzi firemnými a inými nadáciami. Podľa zákona, každá nadácia, bez ohľadu na to, kto je jej zakladateľ je založená na plnenie verejnoprospešného účelu.

Koľko takýchto “firemných” nadácii na Slovensku existuje?
V súčasnosti je takýchto firemných nadácii 80-85 čo predstavuje 20% z celkového počtu nadácií, ktorých je niečo vyše 400. Je to približne podobný podiel ako v Poľsku a Českej republike pri prepočtoch na počet obyvateľstva. Čiže ide o primeraný podiel nevymykajúci sa prirodzenému vývoju.

Aká je hlavná činnosť firemných nadácii?
Firemné nadácie sú grantové nadácie -  poskytujú podporu ďalším fyzickým a právnickým osobám – tak ako to predpokladá zákon o nadáciách. Zákon umožňuje nadáciám vykonávať aj iné činnosti na napĺňanie verejnoprospešného účelu, v prípade firemných nadácii je poskytovanie grantov a príspevkov gro ich činnosti.

Podiel grantov voči celkovým nákladom predstavuje pre tento segment okolo 85% a ročne firemné nadácie poskytnú okolo 12 mil. € na príspevky, granty, štipendiá a pod. V kontexte všetkých nadácii ide o takmer 40% podiel (r. 2010). Inými slovami, každý 2,5-tý grant poskytnutý nadáciu na Slovensku pochádzal z firemnej nadácie.

Z čoho sú firemné nadácie financované?
Firemné nadácie využívajú pre svoju činnosť dva hlavné zdroje – daňovú asignáciu a dary a vklady svojich zakladateľov. Vzhľadom k finančnej kríze ako i zmenám v legislatíve v posledných rokoch dochádza k zvyšovaniu podielu darov  na celkových príjmoch firemných nadácii a znižovaniu podielu 2% zaplatenej dane príjmu z PO.
Podiel 2% na celkových výnosoch firemných nadácii však klesá rýchlejšie ako klesanie výnosov ako takých, čiže firemné nadácie vykrývajú rozdiel z iných zdrojov.

Napriek poklesu výnosov z 2%, objem poskytnutých grantov firemnými nadáciami sa drží zhruba na rovnakej úrovni počas r. 2010 a 2011.

Top 20 firemných nadácii (tis. €)

  2010 2011 Zmena (%)
Výnosy z 2% z dane 8862 7727 - 13%
Celkové výnosy 11026 11726 + 6%
Podiel 2%/celkové výnosy 80% 65% - 19%
Celkové náklady 11102 11290 + 1%
Objem poskytnut.grantov 9401 9350 - 1%
Podiel granty/náklady 84% 82% - 3%

Zdroj: Centrum pre filantropiu, Výročné správy nadácii - Ministestvo vnútra SR

Ako hodnotiť činnosť firemných nadácii?

Pre hodnotenie firemných nadácii je potrebné ich hodnotiť meritórne – t.j. do akej miery používajú prostriedky efektívne, do akej miery sa im darí napĺňať resp. maximalizovať verejnoprospešné účely, na plnenie ktorých vznikli, a do akej miery je proces ich prerozdeľovania kvalitný t.j. zabezpečujúci adresnú a relevantnú  alokáciu (voči účelom a spoločenským potrebám).

-----

Celkový majetok na Slovensku registrovaných nadácií, ktoré zaslali výročnú správu na Ministerstvo vnútra SR, bol v roku 2011 79,3 mil. euro. V roku 2010 to bola suma 101,8 mil. euro. Rozdiel je spôsobený aj tým, že Nadácia Intenda mala v roku 2010 nadačné imanie vo výške 20,6 mil. euro a v roku 2011 1,96 mil. euro, rozdiel je 18,64 mil. euro.

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2011 dary a granty v hodnote 21,4 mil. euro  čo je o 11,4 mil. euro menej ako v predchádzajúcom roku. 

Tento veľký rozdiel je spôsobený tým, že osem veľkých grantových nadácii prerozdelilo v roku 2011, oveľa nižšie sumy ako v roku 2010. Napr. Nadácia Pázmány Péter Alapítvány grantovala o 3,9 mil. eur menej, MEDICAL – NADÁCIA grantovala o 2 mil. eur menej, o približne 1 mil. eur menej grantovali nadácie: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia Ekopolis, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
Zdroj: Centrum pre filantropiu


4. Asociácia - dôvody vzniku a plány

Cieľom Asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu.

Chce spolupracovať  na kultivácii komunity firemných nadácií  a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku.

Prečo teraz?

Redukcia zdrojov zvyšuje tlak na efektivitu aj transparentnosť.

Analytická produkcia Asociácie prispeje k lepšej dostupnosti aj kvalite dát o činnosti firemných nadácií, špeciálne o použití výnosov z 2%.

Ukazuje sa, že strešný a dostatočne reprezentatívny orgán má potenciál zlepšiť úroveň komunikácie s kľúčovými stakeholdermi (stat, neziskový sector, media)

Skúsenosť s firemnou filantropiou nás prirodzene priviedla ku kooperatívnemu modelu správania.

Vzhľadom na fakt, že pri využívaní podielu asignovanej dane ide o prerozdeľovanie pôvodne verejných zdrojov, členovia Asociácie si uvedomujú zvýšenú citlivosť a nároky verejnosti na transparentnosť procesu ich prerozdeľovania.

2011
2% členov AFIN                         6 100 000 eur
Udelené Granty členmi AFINu    6 800 000 eur

Zdroj: kvalifikovaný odhad ASFIN

Asignovanie podielu dane je najvýznamnejší nástroj, ktorým sú na Slovensku podporované verejno-prospešné projekty.

Záleží nám na etickom využívaní podielu dane a udržaní dôvery v tento mechanizmus a preto sa nad rámec zákonov a právnych noriem zaväzujeme dodržiavať Etický kódex Asociácie.

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,4 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

Najčítanejšie správy na SME

Najčítanejšie správy na SME

Neprehliadnite tiež

Tlačové správy

Konajte čo najskôr. Pri inkontinencii pomáha tento postup

Aj intímne problémy majú riešenia.

Tlačové správy

Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec

Začali ste s jarným upratovaním,vyprázdnili ste šatník a zistili ste, že máte viac nepotrebného oblečenia, ako naozaj potrebujete?

Tlačové správy

Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca

Dňa 19.2. sa o 16.00 hod v Balassovom paláci na Panskej ulici konala vernisáž „Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca“.