SME
Pondelok, 27. jún, 2022 | Meniny má Ladislav, Ladislava

Ako na daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti?

Bližšie informácie týkajúce sa daňového priznania a jeho odkladu na 30. jún 2020, z dôvodu pandémie, nájdete v tomto článku.

V prípade, že ste v roku 2019 predali na základe uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy akúkoľvek nehnuteľnosť, takýto príjem sa na daňové účely považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a môže vám vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie za tento príjem. Realitná spoločnosť HERRYS si pre Vás pripravila odpoveď na otázku, či aj vám vznikla takáto povinnosť. Bližšie informácie sa dočítate v nasledujúcich 9 krokoch.


1. KTO podáva daňové priznanie

V prípade ak ste na základe kúpnopredajnej zmluvy predali nehnuteľnosť (napr. byt, dom alebo pozemok), príjem z takéhoto predaja sa môže na daňové účely považovať za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.

Rozhodujúcim pri posudzovaní podmienok príjmu z predaja nehnuteľnosti je určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho kúpou, dedením alebo darovaním, ktoré sa v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda právoplatným rozhodnutím príslušného katastra nehnuteľností o povolení vkladu vlastníckeho práva.

2. OSLOBODENIE PRÍJMU Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

V prípade ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. zákon o dani z príjmov (ďalej len ako „Zákon o dani z príjmov“), takýto príjem sa v daňovom priznaní neuvádza a daňové priznanie nie je potrebné podať.

Od dane je v súlade s vyššie uvedeným ustanovením Zákona o dani z príjmov v prípade predaja nehnuteľnosti oslobodený príjem najmä v prípadoch:

  • predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,
  • predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku,
  • predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

3. DOKEDY a KDE podať daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 máte povinnosť podať do 31. marca 2020. V tejto lehote ste povinný daň aj uhradiť.

Daňové priznanie sa podáva na miestne príslušnom daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Vzhľadom na pandémiu, ktorú spôsobil nový koronavírus, lehota na podanie daňových priznaní sa z 31.03.2020 posúva až do 30.06.2020, a to pre fyzické ako aj pre právnické osoby. Avšak, za súčasného právneho stavu sa do 31.12.2020 bude prihliadať na daňovníkov, ktorí neoznámili predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a podali ho po zákonnej lehote, po 31.03.2020 (daň z príjmov teda uhradili po tejto lehote), ako na „daňovníkov, ktorí neuhradili daň v zákonnej lehote“ a stanú sa teda daňovými dlžníkmi. Zmenu tohto stavu je možné zabezpečiť iba prostredníctvom už ohlasovaného komplexného právneho predpisu, známeho ako lex Corona.

V tejto situácii preto odporúčame postupovať štandardne, a teda oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

V prípade, že oznámenie o predĺžení lehoty aj napriek vyššie uvedenému nepodáte, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, a to za predpokladu, že daňové priznanie podáte a daň zaplatíte najneskôr do 30.06 2020.

4. PREDĹŽENIE LEHOTY na podanie daňového priznania

Ako sme vyššie spomínali, lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr v lehote na podanie daňového priznania (do 31.3.2020) na miestne príslušný daňový úrad (za predpokladu, že sa podáva v papierovej forme).

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je registrovaná pre daň z príjmov má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 na predpísanom tlačive elektronicky. Tlačivo je dostupné na nižšie uvedenom odkaze a na jeho podanie je potrebné prihlásiť sa do osobnej internetovej zóny.

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html

5. NA AKOM FORMULÁRI daňovník podáva daňové priznanie

Formulár: Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B.

V daňovom priznaní uvedie príjem z predaja nehnuteľnosti a k nemu prislúchajúce výdavky (VIII. oddiel daňového priznania, tabuľka č. 3, riadok č. 2, stĺpec č. 1 Príjmy, stĺpec č. 2 Výdavky).

6. Čo ak ste predali nehnuteľnosť ako manželia?

Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú taktiež aj príjmy z predaja nehnuteľnosti nezahrnutej v obchodnom majetku plynúce manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, a to v rovnakom pomere pre každého z manželov, pokiaľ sa manželia nedohodnú inak. V rovnakom pomere sú zahrnuté do základu dane aj výdavky vynaložené na ich dosiahnutie.

7. UPLATNENIE VÝDAVKOV pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti

Na základe ustanovenia § 8 ods. 5 Zákona o dani z príjmov je pri príjmoch z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti výdavkom napr.:

  • finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,
  • výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii;
  • úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu,
  • úroky z hypotekárneho úveru alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom,
  • zostatková cena podľa § 25 ods. 3 Zákona o dani z príjmov, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku.

8. PRÍKLAD na výpočet dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti v daňovom priznaní

Kúpili ste si v roku 2017 byt za 100.000 €. Začiatkom roka 2019 ste ho predali za 119.000 €.

Základ dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti na základe vyššie uvedeného teda predstavuje 19.000 € (119.000 – 100.000), v prípade pokiaľ neboli uplatňované žiadne výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o dani z príjmov. Z tohto základu dane sa následne vypočíta daň.

Sadzba dane z príjmov v roku 2019 predstavuje 19 % zo základu dane do 35 022,31 € (vrátane). Z príjmov nad 35 022,31 € sa odvádza 25 %.

Vaša daň v prípade, ak by ste mali v roku 2019 len tento príjem tak predstavuje 3.610 € (19 % z 19.000 €).

9. Okrem DANE aj ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

V súlade so zákonom č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o zdravotnom poistení“) máte povinnosť platiť poistné aj z „ ostatných príjmov“, medzi ktoré zaraďujeme aj príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Rozhodujúcim pri určení výšky poistného je vymeriavací základ (to, z čoho sa platí poistné), ktorý sa rovná výške základu dane z príjmu fyzickej osoby dosiahnutý v rozhodujúcom období.

Z vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. V prípade ak je platiteľom poistného osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je polovičná a teda vo výške 7% z vymeriavacieho základu).

V prípade výpočtu výšky poistného však nie je potrebné aby ste ho počítali a vybavovali vy osobne nakoľko daňový úrad pošle príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne potrebné údaje, ktoré ste uvideli v daňovom priznaní a tá na základe týchto údajov následne sama vykoná ročné zúčtovanie poistného.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať mailom na naše interné HERRYS právne oddelenie.

Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Tento text je platenou formou reklamy. Informujte o svojej firme viac ako 2,6 milióna čitateľov Sme.sk aj vy. Bližšie informácie nájdete TU. Kontakt: internet@petitpress.sk; tel:+421 2 59 233 227.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie tlačové správy

Najčítanejšie správy na SME

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Už tak dynamický trh s prenájmami sa vplyvom príchodu utečencov z Ukrajiny stal ešte aktívnejším.


9 h

O víťazovi sa rozhodne koncom leta.


11 h

Masážne kreslo je vhodné pre celú rodinu a umožní vám užívať si dokonalé uvoľnenie a relax kedykoľvek potrebujete.


INZERCIA 23 h
SkryťZatvoriť reklamu